Chcesz zamieszkać w Wawrze? Sprawdź co musisz zrobić.

Planujesz wybudować się w Wawrze? Jeśli twoja działka nie znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), musisz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (WZ).

Sprawdź jak to zrobić.

Podpowiedzi do wypełnienia wniosku o warunki zabudowy.

Organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Wskaż czy twój wniosek dotyczy decyzji o warunkach zabudowy czy inwestycji celu publicznego.

Decyzji o warunkach zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zamknięty katalog inwestycji celu publicznego określa art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wpisz swoje dane.

Wskaż koniecznie w pkt. 3.1. czy jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu objętego wnioskiem.

Pamiętaj! Wniosek może złożyć każdy, nie tylko właściciel działki.

Jeśli nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu objętego wnioskiem dołącz do wniosku potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł. Z opłaty zwolnieni są właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści terenu objętego wnioskiem.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Wypełnij, jeśli chcesz aby korespondencja była wysyłana na inny adres, niż adres wskazany w pkt. 3 wniosku.

Wypełnij, jeśli będziesz działał przez pełnomocnika. Do wniosku dołącz pełnomocnictwo i potwierdzenie opłaty 17 zł. Będziesz zwolniony z opłaty jeśli pełnomocnikiem będzie twój współmałżonek, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo lub dziecko.

Wskaż wszystkie działki, na których planujesz inwestycje. Wskaż ich numer i numer obrębu w którym się znajdują.

Możesz sprawdzić to w Serwisie Mapowym.

Pełna nazwa inwestycji musi obejmować:

  1. Rodzaj inwestycji – np. budowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania.
  2. Funkcje budynku – np. mieszkalny jednorodzinny, mieszkalny wielorodzinny, usługowy, magazynowy.
  3. Formę budynku – wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, w zabudowie szeregowej.
  4. Liczbę projektowanych budynków.
  5. Liczbę projektowanych zbiorników na nieczystości ciekłe (szamb szczelnych) - opcjonalne.

Wskaż czy teren inwestycji obejmuje całą działkę czy jej część .

Pamiętaj, że przy wniosku o warunki zabudowy teren inwestycji powinien obejmować całą działkę.

W przypadku wniosku o lokalizację inwestycji celu publicznego teren inwestycji może obejmować zarówno całe działki jak i ich części.

Powierzchnia terenu inwestycji to łączna powierzchnia wszystkich działek wskazanych w pkt. 6.

Jeśli na działce znajduje się już jakaś zabudowa wskaż czy pozostaje do zachowania czy do rozbiórki. Jeśli budynek pozostaje do zachowania wskaż również jego powierzchnię w pkt. 7.6.1. (powierzchnia istniejąca).

Powierzchnia zabudowy to powierzchnia planowanego budynku po jego obrysie.

Powierzchnia biologicznie czynna to obszar działki pokryty zielenią.

Powierzchnia podlegająca przekształceniu to zwykle powierzchnia całej działki.

Jeśli planujesz budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 to pamiętaj, aby wskazać to w pkt. 7.9 wniosku. Jednocześnie maksymalna powierzchnia zabudowy wskazana w pkt. 7.6. nie może być większa niż 70 m2.

Dostęp do drogi publicznej może być bezpośredni lub pośredni (przez służebność lub drogę wewnętrzną).

Jeśli twoja działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) podaj jej nazwę.

Jeśli twoja działka przylega do kilku dróg (np. działka narożna) to możesz wskazać więcej niż jedną możliwość dojazdu. W tym przypadku należy wskazać jeden/główny wjazd na teren inwestycji.

Jeśli twoja działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej przez służebność lub drogę wewnętrzną wskaż w tabeli wszystkie działki przez które będzie odbywał się taki dostęp (numer działki i obrębu) oraz podaj nazwę najbliższej drogi publicznej.

Pamiętaj, że taki dostęp musi być zapewniony prawnie. To znaczy, że służebność przejścia i przejazdu powinna jasno wynikać z zapisów w Księdze Wieczystej, a jeśli wskazałeś dostęp przez drogę wewnętrzną to musisz być jej współwłaścicielem lub może to być działka miasta.

Wskaż projektowaną liczbę miejsc do parkowania.

Wskaż jakie załączniki dołączyłeś do wniosku. W przypadku załączników A-E wskaż też ich ilość.

Koniecznie załącz oryginalną, aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującą obszar trzykrotności szerokości frontu działki (główny wjazd na działkę).

Dołącz dokumenty potwierdzające możliwość (lub brak możliwości) zasilania budynku z sieci od właściwych gestorów sieci.

Wskaż jednoznacznie projektowaną infrastrukturę techniczną.

Pamiętaj, że poza wskazaniem sieci z jakich będzie zasilany projektowany budynek musisz dołączyć dokumenty potwierdzające możliwość (lub jej brak) zasilania budynku z tych sieci od właściwych gestorów sieci. Nawet jeśli wskażesz projektowaną studnię lub bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe to musisz przedłożyć informację z MPWiK, że nie ma możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wskaż wszystkie parametry projektowanego budynku. Pamiętaj, że rodzaj prac dotyczących budynku musi być spójny z nazwą inwestycji wskazaną w pkt 7.1.

Pamiętaj, że załącznik B odnosi się do jednego budynku. Jeśli planujesz budowę kilku budynków o tych samych parametrach to w pkt. B.9 wpisz ich liczbę. Jeśli planujesz budowę kilku budynków o różnych parametrach to dla każdego budynku należy dołączyć oddzielny załącznik B.

Pamiętaj, że budynek mieszkalny jednorodzinny może mieć max. 2 lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny o większej liczbie lokali to budynek mieszkalny wielorodzinny.

Wypełnij, jeżeli Twój wniosek dotyczy budowy innego obiektu niż budynek, np. sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej.

Wypełnij, jeżeli Twój wniosek dotyczy budowy składowiska odpadów.

Wypełnij, jeżeli Twój wniosek dotyczy budowy zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Podpis powinien być czytelny.

Jeśli wniosek składa spółka, pamiętaj, żeby podpisała się osoba uprawniona do jej reprezentacji.