Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021-2022 (dotyczy szkół ponadpodstawowych).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. słabowidzący, 
 2. niesłyszący, 
 3. słabosłyszący, 
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7. 

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do

 • branżowej szkoły I stopnia, 
 • branżowej szkoły II stopnia, 
 • klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 
 • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 
 • klas I-III pięcioletniego technikum, 
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, 
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum. 

III. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego przysługuje uczniom uczęszczającym do: 

 • branżowej szkoły I stopnia, 
 • branżowej szkoły II stopnia, 
 • klas I-III pięcioletniego technikum, 
 • klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum. 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 13 września 2021 r. 

Osobą koordynującą „Wyprawkę szkolną” w Dzielnicy Wawer jest Edyta Michalczyk – Biarda, tel. 22 443-68-92, adres e-mail: emichalczyk@um.warszawa.pl

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: https://edukacja.um.warszawa.pl.