null

Utrzymanie dróg i zieleni w dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dział Utrzymania Dróg Gminnych i Zieleni (TZ) realizuje zadania w zakresie wykonywania prac porządkowych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zakład, utrzymania czystości dróg gminnych, utrzymania i konserwacji zieleni, oraz gospodarki transportowej.

Dział Utrzymania Dróg Gminnych i Zieleni (TZ) w szczególności:

 1. zapewnia utrzymywanie czystości i porządku na terenie nieruchomości powierzonych Zakładowi do zarządzania;
 2. wykonuje prace związane z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw i siłowni plenerowych;
 3. występuje o wyposażenie w niezbędne urządzenia infrastruktury i przeprowadza bieżące remonty placów zabaw oraz siłowni plenerowych;
 4. wykonuje czynności porządkowe na drogach nieutwardzonych w zakresie powierzonym Zakładowi przez Zarząd Dzielnicy;
 5. wykonuje czynności związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni, w tym występuje o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz realizuje wydane decyzje;
 6. wykonuje zadania powierzone przez Zarząd Dzielnicy w zakresie utrzymania dróg gminnych, położonych na terenie Dzielnicy Wawer, w tym zamiatanie mechaniczne ulic i chodników, czyszczenie studni chłonnych i wpustów ulicznych, odśnieżanie jezdni dróg gminnych, równanie nieutwardzonych dróg;
 7. realizuje zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miejsc pamięci narodowej;
 8. nadzoruje wykorzystanie środków transportu samochodowego poprzez: prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, planowanie przeglądów technicznych, rozliczanie zużycia paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych;
 9. przygotowuje i prowadzi inwestycje w zakresie powierzonych mu zadań;
 10. wykonuje czynności nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi;
 11. współpracuje z Komórkami Organizacyjnymi Zakładu w celu przygotowania planów remontów oraz zapewnia ich realizację;
 12. sporządza roczne i wieloletnie plany w zakresie remontów i modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych i konserwacji dróg;
 13. wykonuje czynności związane z prowadzeniem dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej placów zabaw i siłowni plenerowych;
 14. wykonuje prace remontowe, zlecone przez inne Komórki Organizacyjne;
 15. rozlicza pobrane materiały, niezbędne do realizacji powierzonych mu zadań;
 16. uczestniczy w komisyjnych odbiorach robót zrealizowanych przez wykonawców robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych;
 17. przygotowuje projekty umów i porozumień w zakresie powierzonych mu zadań;
 18. sporządza sprawozdania w zakresie wynikającym z powierzonych mu zadań;
 19. uczestniczy w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie powierzonych mu zadań;
 20. współpracuje z Komórkami Organizacyjnymi Zakładu w celu prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.