Sprawy społeczne

Szczególnym dobrem wymagającym ochrony ze strony administracji samorządowej jest bezpieczeństwo życia i zdrowia. Dzielnica Wawer wspiera mieszkańców i pomaga im rozwiązać problemy w wielu dziedzinach życia.

Poniżej prezentujemy wybrane tematy i instytucje wsparcia społecznego w Wawrze.

 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
 3. Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy
 4. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
 5. Działania z zakresu profilaktyki
 6. Osoby z niepełnosprawnościami

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer

Chcąc być bliżej mieszkańców Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer od 29.01.2024r. (poniedziałek) zmienia swoją siedzibę na ul. Żegańska 1a, pokój 115 (budynek WCK).

Główne zadania Zespołu to:

 • prowadzenie rozmów interwencyjno - motywujących do podjęcia leczenia przez osoby nadużywające alkohol oraz sprawców przemocy domowej,
 • prowadzenie rozmów wspierająco - motywujących z członkami rodzin nadużywających alkohol oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej,
 • kontakt z Policją i Strażą Miejską,
 • kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej i placówkami oświatowymi,
 • prowadzenie bieżącej współpracy ze Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych,
 • prowadzenie postępowania przygotowawczego w celu wystąpienia do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 • prowadzenie działań wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także wobec sprawców przemocy,
 • występowanie do sądu i prokuratury w sprawach dotyczących przemocy domowej.

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie:

 • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę,
 • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję,
 • z inicjatywy własnej.

Dyżury Dzielnicowego Zespołu Wawer Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawy odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 – 18:00.

Dyżury członków Zespołu:

 • I, II, IV  wtorek miesiąca  godz. 16.00 – 17.30   (Renata Porębska)
 • I, II, IV środa miesiąca  godz.  12.00 – 13.30  (Ryszard Bloch)
 • I, II, III czwartek miesiąca  godz. 15.30 – 17.00  (Aneta Moryń)
 • I, II, IV piątek miesiąca godz. 16.00 – 17.30  (Jacek Włodarczyk)

Kontakt do Zespołu: tel. 22 443 70 77

Przewodnicząca Zespołu: Alicja Lewandowska Kolano  - tel.  798 943 443

Główne zadania Zespołu to:

 • prowadzenie rozmów interwencyjno - motywujących do podjęcia leczenia przez osoby nadużywające alkohol oraz sprawców przemocy domowej,
 • prowadzenie rozmów wspierająco - motywujących z  członkami rodzin nadużywających alkohol oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej,
 • kontakt z Policją i  Strażą Miejską,
 • kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej i placówkami oświatowymi,
 • prowadzenie bieżącej współpracy ze Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych,
 • prowadzenie postępowania przygotowawczego w celu wystąpienia do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 • prowadzenie działań wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także wobec sprawców przemocy,
 • występowanie do sądu i prokuratury w sprawach dotyczących przemocy domowej.

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie:

 • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę,
 • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję,
 • z inicjatywy własnej.

Dokumenty:


Warszawski Serwis Informacyjny

Do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności osób zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich, skierowany jest Warszawski Serwis Informacyjny STOPuzależnieniom.pl

Oprócz artykułów tematycznych, w serwisie zamieszczane są także aktualne inicjatywy warszawskich organizacji - informacje o nieodpłatnych projektach przeznaczonych dla osób borykających się z problemem uzależnienia, baza programów, projektów i placówek świadczących pomoc w zakresie uzależnienia od alkoholu. Projekt powstaje we współpracy z m.st. Warszawa i jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.


Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, 04- 974 Warszawa
pok.: 18 (parter),
tel.: 22 277 36 07, 22 277 36 08
fax: 22 295 18 30

Zarząd Zespołu:

Przewodniczący Zespołu: Lilianna Szostak tel. 22 277 36 07
Zastępca Przewodniczącego: Iwona Muszyńska tel. 22 277 36 57
Sekretarz Zespołu: Żaneta Wernicka tel.: 22 277 36 08

Zespół koordynuje działania podmiotów tj. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i in. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pełen skład zespołu znajduje się tutaj.

Główne zadania Zespołu:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Miejska oferta pomocy

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o miejskiej ofercie pomocy: dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; dla świadków, jak reagować na poszczególne rodzaje przemocy oraz dla osób stosujących przemoc, gdzie szukać pomocy, aby oduczyć się przemocowych zachowań.

Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa


„Niebieska Karta” 

Procedura może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej i obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.


Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Wawer i m.st. Warszawy

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54, pokój 18

tel. 22 277 36 07 lub 22 277 36 08
faks: 22 295 18 30
e-mail: ziwawer@opswawer.waw.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54

tel. 22 277 36 00

Komisariat Policji Warszawa-Wawer

ul. Mrówcza 210, 04-697 Warszawa Wawer

tel. 22 812 10 95 lub 22 603 68 52
fax: 22 603 69 91

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer

ul. Włókiennicza 54, pokój nr 121

tel. 22 443 70 77
Podejmuje działania mające na celu zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.

 

Ośrodek Terapii Uzależnień – Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

ul. Patriotów 46 – I piętro bud. A

tel. 22 59 00 999
czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 08:00-20:00, w piątki do 15:45.

Oferta skierowana do osób:
• uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
• współuzależnionych - członków rodzin z problemem alkoholowym,
• dorosłych dzieci alkoholików DDA,
• doświadczających przemocy w rodzinie,
• uzależnionych od hazardu,
• ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie – jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422

Więcej informacji na temar funkcjonowania placówki na stronie ośrodka

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

ul. Strusia 4/8
(możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie w każdej z placówek ZOZ Wawer)

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54

tel. 22 277 11 98

Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-20.00
Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni w godzinach 9.00-16.00

Strona internetowa Centrum Wspierania Rodzin.

Mederi
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20

tel. 22 815 76 03 lub 505 576 189

poniedziałek-piątek w godz. 8:30-16:00

W ofercie m.in.: interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego, pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie,  konsultacje diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, konsultacje prawne / interwencja.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawer

ul. Żegańska 2c, 04-713 Warszawa

tel. 515-911-857

adres e-mail: pik.wawer@op.pl

Porady dla osób będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających i stosujących przemoc.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon zaufania: 116 111

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,

tel./fax: 22 616 16 69
e-mail: cdir@fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa

tel. 22 826 88 62
faks: 22 266 85 30
e-mail: cpd@fdds.p

pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat).

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy
ul. Belgijska 4

tel./fax: 22 845 12 12
tel. 667 833 400

- konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par; terapia partnerska i rodzinna,
- terapia indywidualna krótko- i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc,
- grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet,
- grupy terapeutyczne koedukacyjne,
- pogłębiony trening asertywności dla kobiet i mężczyzn,
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla mężczyzn z trudnością kontrolowania złości,
- konsultacje psychiatryczne (z konsultacji psychiatrycznych mogą korzystać osoby będące pacjentami Poradni)

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 6-go Sierpnia 1/5

tel./fax. 22 855 44 32
e-mail: oik@oik.warszawa.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Biuro Stowarzyszenia:
ul. Jaktorowska 4

tel. 800-120-002
tel./fax.: 22 499 37 33 lub  22 625 59 43
e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

www.niebieskalinia.org

- telefoniczne dyżury prawników – tel. 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godz. 17:00-21:00)

- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godz. 13:00-15:00)

Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Korotyńskiego 13

tel. 22 824 25 01 lub 22 823 96 64
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Ogólnopolska poradnia mailowa
- Ogólnopolska poradnia telefoniczna
- Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe

ul. Kamienna 22

tel. 22 511 49 21

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - V Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Terespolska 15a

tel. 22 509 11 78

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Centrum Interwencyjne

ul. Oleandrów 6, piętro III 

tel. interwencyjny: 22 745 06 01 lub 22 626 94 19
e-mail: kopd@kopd.pl

- Poradnictwo prawne
- Poradnictwo Psychologiczno-pedagogiczne
- Terapia
- Mediacje
- Szkolenia i warsztaty
- Diagnozy

Fundacja Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok. 19

tel./faks: 22 622 25 17
tel. 22 652 01 17
telefon zaufania - 22 621 35 37
telefon interwencyjny - 600 070 717

- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Pomoc socjalna i aktywizacja zawodowa
- Porady finansowe
- Bezpieczne schronienie

 

Wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2019 r. oraz oferta programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych w 2019 r.  na terenie Warszawy dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy.


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawer (PIK)

ul. Żegańska 2c, 04-713 Warszawa

tel.: 515-911-857

adres e-mail: pik.wawer@op.pl

PIK oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach pomocy udzielamy anonimowych, bezpłatnych porad oraz konsultacji prawnych, psychologicznych i w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz przemocy (doznających i stosujących przemoc).

Porad udzielają:

Prawnik - konsultacje w zakresie prawa rodzinnego:

 • środa w godz. 11:00 - 16:00

Psycholog - wsparcie dla osób i rodzin w kryzysie, uzależnionych:

 • poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00
 • piątek w godz. 12:00 - 19:00

Psycholog dla osób posługujących się językiem ukraińskim - wsparcie dla osób i rodzin w kryzysie, uzależnionych:

 • poniedziałek w godz. 14:00 - 18:00

Specjalista ds. uzależnień - motywowanie do podjęcia leczenia, pomoc w rozwiązywaniu problemów uzależnień wśród dorosłych i młodzieży:

 • wtorek w godz. 10:00 - 15:00
 • czwartek w godz. 15:00 - 19:00

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

 1. będących w różnych sytuacjach kryzysowych mających poważne trudności (choroba, separacja, utrata pracy, rozwód, konflikty, niepowodzenia, bezradność, itd.),
 2. nadużywających alkoholu, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 3. członków rodzin osób uzależnionych,
 4. doświadczających przemocy i  stosujących przemoc.

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. diagnozowania i dokonywania wstępnej oceny sytuacji rodzinnej klientów zgłaszających się do Punktu;
 2. udzielania bezpłatnych i anonimowych konsultacji i porad prawnych, psychologicznych, medycznych i w zakresie terapii uzależnień;
 3. motywowania do podjęcia leczenia oraz kierowania do specjalistycznych placówek;
 4. udzielania bezpośrednich i telefonicznych informacji o działalności i formach pomocy świadczonych w Punkcie, w tym o dyżurach konsultantów Punktu;
 5. prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących w środowiskach dotyczących spraw związanych z problemem uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 6. aktualizowania bazy danych o wszelkich formach pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy;
 7. udostępniania materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
 8. inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 9. prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Działania z zakresu profilaktyki

Programy z zakresu profilaktyki w placówkach oświatowych realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

Programy z zakresu profilaktyki realizowane są w sposób dwutorowy:

 1. Przez nauczycieli z danej placówki oświatowej, którzy posiadają stosowne uprawnienia do realizacji programów, bądź są ich autorami,
 2. Przez realizatorów zewnętrznych: firmy zewnętrzne lub organizacje pozarządowe (wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert).

Programy realizowane w 2021 w szkołach:  

W dwóch wawerskich przedszkolach realizowany jest również program ”Być blisko -warsztaty dla rodziców, nauczycieli, dzieci między 3-6 rokiem życia” autorski program prowadzony przez: Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT

Lista wszystkich programów rekomendowanych znajduje się na stronie:  www.programyrekomendowane.pl


Osoby z niepełnosprawnościami

Na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy funkcjonują dwa Środowiskowe Domy Samopomocy, do których mogą być kierowane osoby zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy. Uczestnikami zajęć mogą być także mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego. W czasie pobytu w Domu uczestnicy korzystają z wszelkich dostępnych form zajęć, zgodnie z indywidualnym planem pracy Domu.


Do Środowiskowego Domu Samopomocy typu A uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi. Rehabilitacja osób zaburzonych ma na celu przywrócenie u nich umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia, funkcjonowania w społeczeństwie i zaistnienie na rynku pracy.

ŚDS typu A prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”.

Dane kontaktowe:
Adres placówki:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Zalipie 17
02-548 Warszawa
tel. 22 499 12 42
email: stazaliowa@wp.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy - Stowarzyszenie Azaliowa

Siedziba Stowarzyszenia:
ul. Olesińska 11/13 m. 14, 02-548 Warszawa
KRS 0000327454
NIP 521 352 95 66


Do Środowiskowego Domu Samopomocy typu B uczęszczają osoby w różnym stopniu niepełnosprawne intelektualnie. Podopieczni uczestnicząc w zajęciach o charakterze rehabilitacyjnym oraz artystyczno-terapeutycznym budują więzi społeczne, zawiązują przyjaźnie, zaspokajają poczucia przynależności oraz uczą się podstawowych umiejętności przydatnych w życiu.

ŚDS typu B prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z pomysłami”.

Dane kontaktowe:
Adres placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Chata z pomysłami”
ul. VI Poprzeczna 23
04-614  Warszawa
tel. 22 812 08 66
email: sdschata@gmail.com
Środowiskowy Dom Samopomocy - Chata z Pomysłami

Siedziba:
ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa
KRS 0000152594
NIP 952 191 33 28


Stowarzyszenia realizują zadanie zlecone przez m.st. Warszawa, określone w ustawie o pomocy społecznej i wynikające z porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim oraz przez niego finansowane. 

Załączniki: