Deklaracja dostępności Strony informacyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Fundacja Widzialni.org.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Aleksandra Słowińska
 • E-mail: aslowinska@um.warszawa.pl
 • Telefon: 224437022

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

.

Dostępność architektoniczna

Dojście/dojazd: szybka kolej miejska, przystanki autobusowePrzystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Wawer-Ratusz 01, 02; SKM - MiędzylesieMiejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;Wejście dostępne: wejście główne od ul. Żegańskiej;Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter;Dostosowanie budynku:Obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online;Pętla indukcyjna na sali obsługi;Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: parter w sali po lewej strony od informacji;Miejsce uzyskania informacji dodatkowych:na parterze w informacji na wprost od wejścia głównego;Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 443 70 00;

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:Zmiana wielkości czcionki;Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:tel 19115,e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,Portal: https://warszawa19115.pl/.(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie).
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.