null

PAR - opis zwycięskiego projektu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezentujemy Państwu projekt koncepcji architektonicznej Parku Aktywności Rodzinnej, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy.

Prezentowana przed Państwem praca uzyskała największą liczbę punktów we wszystkich kategoriach, w których była oceniana przez jury. Zdaniem sądu konkursowego projekt w najwyższym stopniu spełnia postawione przed nim cele oraz bierze pod uwagę oczekiwania mieszkańców, wyrażone podczas procesu współtworzenia i konsultacji koncepcji wstępnych Parku.

Za atuty pracy uznano szczególną wrażliwość autorów na istniejące uwarunkowania przyrodnicze terenu, która jest wyraźnie widoczna w zaproponowanych rozwiązaniach projektowych, cechujących się minimalną skalą ingerencji w istniejące zasoby przyrodnicze, podkreśleniem ich walorów oraz promujących dążenie do zapewnienia bioróżnorodności i naturalnej sukcesji roślinnej. Zaproponowany park ekosystemowy, na pograniczu lasu jest, zdaniem jury, właściwą odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.  

Poszczególne strefy aktywności zostały zaprojektowane adekwatnie i w ścisłej korelacji z uwarunkowaniami poszczególnych ekosystemów - zadrzewień i polan, stref „najmniej przekształconych antropogenicznie”.

W projekcie przewidziano system stref retencyjnych, który umożliwi zatrzymanie wody z ulewnych deszczy oraz zapewni wsparcie istniejących i projektowanych ekosystemów.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które wzbogaci ofertę programową i edukacyjną Parku, jest zaproponowana gra plenerowa „Znajdź to miejsce”, polegająca na odkrywaniu zakątków będących elementami zielonej i błękitnej infrastruktury.

Projekt nawiązuje do historii rejonu Urzecza, na bazie której buduje opowieść o lokalnej tradycji związanej z osadnictwem na terenach podmokłych, jako elementu tożsamościowego tego miejsca w dzielnicy Wawer. Zaproponowane elementy architektoniczne zapewnią nie tylko niezbędną infrastrukturę rekreacyjną i gastronomiczną, ale będą również służyć obserwacjom przyrody.

Kładka wśród drzew stanowi twórczą i atrakcyjną interpretację wymagania dotyczącego dominanty przestrzennej, ale jest równocześnie odpowiedzią na podnoszone przez mieszkańców obawy, dotyczące zarówno wkomponowania tego typu instalacji w krajobraz miejsca, jak i ich uwag związanych z zachowaniem prywatności przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie Parku.

Zaprojektowane w konstrukcji drewnianej elementy architektoniczne, w tym obiekty kubaturowe i małej architektury, również mają być wykończone naturalnym drewnem, jedynie z drobnymi akcentami kolorystycznymi, co pozwoli na ich właściwe wkomponowanie w otaczający krajobraz.

Kompozycja przestrzenna elementów Parku, w tym zaproponowane usytuowanie przedszkola od wschodu, wśród naturalnego krajobrazu daje szansę na wykorzystanie terenu parku jako „przedłużenia” ogrodów przedszkolnych.

Zaproponowane rozwiązania przedstawiają spójną koncepcję całości zagospodarowania terenu i w harmonijny sposób wpisują się w charakter okolicy.

Zadanie pn. „Budowa parku aktywności rodzinnej współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego

#MazowszePomaga

#programwsparcia

#solidarnośćmazowiecka

Zobacz galerię (4 zdjęć)