null

Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

Burmistrz Dzielnicy 
Norbert Szczepański

nr tel. 22 443 68 00
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

 

 

Zastępca Burmistrza
Leszek Baraniewski

nr tel. 22 443 68 03
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

 

 

Zastępca Burmistrza
Łukasz Jeziorski

nr tel. 22 443 68 03, 22 443 68 00
e-mail: wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 951/2020
Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Dzielnicy Wawer  m.st. Warszawy

Na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/2182/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 i z 2019 r. poz. 13139), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się podział zadań pomiędzy członków Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy poprzez powierzenie im nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w następujący sposób:

1)     Burmistrzowi Dzielnicy – Norbertowi Szczepańskiemu podlegają:

a)     Wydział Organizacyjny,

b)     Wydział Obsługi Rady Dzielnicy,

c)     Wydział Prawny i Kadr,

d)     Wydział Budżetowo-Księgowy,

e)     Wydział Obsługi Mieszkańców,

f)      Wydział Oświaty i Wychowania,

g)     Wydział Architektury i Budownictwa,

h)     Zespół Zamówień Publicznych,

i)      Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej.

 

W zakresie nadzorowanych spraw Burmistrz współpracuje z komisjami Rady Dzielnicy.

2)     Zastępcy  Burmistrza Dzielnicy – Leszkowi Baraniewskiemu podlegają:

a)     Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

b)     Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń,

c)     Wydział Inwestycji,

d)     Wydział Infrastruktury,

e)     Wydział Promocji, Kultury i Sportu.

 

W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z komisjami Rady Dzielnicy.

3)     Zastępcy Burmistrza Dzielnicy – Łukaszowi Jeziorskiemu podlegają:

a)     Wydział Ochrony Środowiska,

b)     Wydział Nieruchomości,

c)     Wydział Informatyki,

d)     Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń,

e)     Wydział Zasobów Lokalowych.

W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z komisjami Rady Dzielnicy.

 

2. Ustala się podział zadań w zakresie współpracy z delegaturami Biur Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer  w następujący sposób:

1)     Burmistrz Dzielnicy – Norbert Szczepański współpracuje z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer;

2)     Zastępca Burmistrza Dzielnicy – Leszek Baraniewski współpracuje z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wawer.

           

3. Ustala się podział zadań w zakresie współpracy z dzielnicowymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, w następujący sposób:

1)     Burmistrz Dzielnicy – Norbert Szczepański:

a)     Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty,

b)     Placówki oświaty i wychowania;

2)     Zastępca Burmistrza Dzielnicy – Leszek Baraniewski:

a)     Biblioteka Publiczna,

b)     Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer,

c)     Wawerskie Centrum Kultury;

3)     Zastępca Burmistrza Dzielnicy – Łukasz Jeziorski:

a)     Ośrodek Pomocy Społecznej,

b)     Specjalistyczna Poradnia Rodzinna,

c)     Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.

 

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.