null

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp dzielnicy Wawer

Informujemy, że 20 stycznia o godz. 17:00 odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Wawer. 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Transmisja online->>

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin. (druk nr 164)
  4. Podjęcie stanowiska w sprawie budowy rond w ciągu ulicy Kadetów. (druk nr 165)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/III/2018 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania oraz uchwalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 166)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 167)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska
   i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 168)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 169)
  9. Informacja Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie podjętych działań związanych z weryfikacją wybranych decyzji wydanych w Wydziale Architektury
   i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2015 – 2019.
  10. Informacja Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na temat realizacji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
  11. Podjęcie stanowiska w sprawie zlecenia przez Zarząd Dzielnicy wykonania kompleksowych pomiarów akustycznych wzdłuż całego odcinka POW znajdującego się na terenach dzielnicy Wawer. (Druk nr 171)
  12. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w związku z art.15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) XXVIII sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia
19 stycznia 2021 r. do godz. 16.00
na jeden z poniższych adresów mailowych:

bborzewska@um.warszawa.pl

arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer druku, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu sesji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie sesji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji. Po zakończeniu wypowiedzi, automatycznie opuszczą Państwo zdalne posiedzenie Rady. Całe obrady można śledzić za pomocą transmisji online za pośrednictwem strony internetowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku  oraz treści wypowiedzi.