null

Wydział Inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
pok.: 221
tel: 22 443 68 73, 22 443 68 34
fax: 22 443 70 35
e-mail: wawer.wir@um.warszawa.pl
Naczelnik: Andrzej Kobus

 

 

 

 

 


Zakres działania:

Zakres działania Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Wawer:

 1. prowadzenie spraw związanych z programowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych, przekazanych do realizacji Wydziałowi
 2. przygotowywanie propozycji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, dotyczących Dzielnicy i przekazywanie ich do Biura Rozwoju Miasta;
 3. programowanie, przygotowywanie, realizacja i rozliczenie drogowych i liniowych zadań inwestycyjnych;
 4. przygotowywanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m. st. Warszawy i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy w trakcie trwania roku budżetowego;
 5. rozliczanie wydatków inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych, końcowe rozliczanie zadań inwestycyjnych i przekazywanie wytworzonego  majątku;
 6. sprawozdawczość dotycząca wykonywanych zadań;
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy i Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizowania przez Wydział zadań inwestycyjnych;
 8. współpraca z  Biurem Infrastruktury w zakresie związanym z utrzymaniem infrastruktury komunalnej i spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;
 9. współpraca z Biurem Drogownictwa i Komunikacji oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu rowerowego;
 10. współpraca z Biurem Geodezji i Katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu numerycznego wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej, umożliwiającego uzyskiwanie danych o wzajemnym położeniu przewodów podziemnych, stanowiących sieć urządzeń technicznych m.st. Warszawy;
 11. przygotowywanie i przekazanie do Zespołu Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer planu zamówień publicznych na dany rok;
 12. prowadzenie wewnętrznych rejestrów dotyczących zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro oraz zawieranych umów;

 13. przeprowadzanie postępowań na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w zakresie realizowanym przez Wydział;

 14. badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy

 15. i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obszarów Dzielnicy ora współpraca z Biurem Infrastruktury w tym zakresie;

 16. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi lub wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.