null

Sprawy społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szczególnym dobrem wymagającym ochrony ze strony administracji samorządowej jest bezpieczeństwo życia i zdrowia. Dzielnica Wawer wspiera mieszkańców i pomaga im rozwiązać problemy w wielu dziedzinach życia. Poniżej prezentujemy wybrane tematy i instytucje wsparcia społecznego w Wawrze.

 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
 3. Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy
 4. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
 5. Działania z zakresu profilaktyki

 

Dyżury specjalistów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
Prawnik - poniedziałek godz. 12-17
Psycholog - środa godz. 9-11:30 | czwartek godz. 15-17:30
Instruktor terapii uzależnień - czwartek godz. 8:30-11:30 | piątek godz. 16-18

Zapraszamy do nowego Warszawskiego Serwisu Informacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień STOPuzależnieniom.pl. Jest on skierowany do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności osób zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich.

Oprócz artykułów tematycznych, w serwisie zamieszczane są także aktualne inicjatywy warszawskich organizacji - informacje o nieodpłatnych projektach przeznaczonych dla osób borykających się z problemem uzależnienia, baza programów, projektów i placówek świadczących pomoc w zakresie uzależnienia od alkoholu. Projekt powstaje we współpracy z m.st. Warszawa i jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer

W dzielnicy Wawer funkcjonuje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer, który realizuje zadania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy uchwalanym corocznie przez Radę m. st. Warszawy. Główne zadania Zespołu to:

 • prowadzenie rozmów interwencyjno - motywujących do podjęcia leczenia przez osoby nadużywające alkohol oraz sprawców przemocy domowej,
 • prowadzenie rozmów wspierająco - motywujących z  członkami rodzin nadużywających alkohol oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej,
 • kontakt z Policją i  Strażą Miejską,
 • kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej i placówkami oświatowymi,
 • prowadzenie bieżącej współpracy ze Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych,
 • prowadzenie postępowania przygotowawczego w celu wystąpienia do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 • prowadzenie działań wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także wobec sprawców przemocy,
 • występowanie do sądu i prokuratury w sprawach dotyczących przemocy domowej.

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie:

 • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę,
 • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję,
 • z inicjatywy własnej.

Kontakt do Zespołu: tel. 22 443 70 77

Dyżury Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawy - dzielnicowy zespół Wawer  będą odbywać się w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 – 18.30 od września 2020.

Dyżury członków Zespołu:

 • Aneta Moryń  I;  II;  III  wtorek miesiąca  w godzinach 7.45 - 9.15
 • Ryszard Bloch  I;  II;  IV  poniedziałek miesiąca  w godzinach  8.00 - 9.30
 • Sebastian Kośla  I;  II;  III  piątek  miesiąca  w  godzinach  9.00 - 10.30

 

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Od 22 listopada 2011 r.  na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1669/2011 z dnia 25 października 2011 r. z późniejszymi zmianami, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, pok. 18 (parter)
04- 974 Warszawa,
tel.: 22 277 36 07, 22 277 36 08
fax: 222 951 830

Przewodniczący Zespołu: Lilianna Szostak tel. 22 277 36 07
Zastępca Przewodniczącego: Iwona Muszyńska tel. 22 277 36 57
Sekretarz Zespołu: Żaneta Wernicka tel.: 22 277 36 08

W skład Zespołu wchodzą:

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 • Lilianna Szostak – Kierownik Zespołu ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy tel. 22 277 36 07
 • Żaneta Wernicka – Inspektor ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, tel.: 22 277 36 08
 • Iwona Muszyńska - Starszy Specjalista ds. Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, tel.: 22 277 36 57

2. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy:

 • Marcin Micorek - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy:

 • Karol Sobociński - Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
 • Renata Potrzebowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Przedstawiciel Policji:

 • Robert Matusik – Komendant, Komisariat Policji Warszawa Wawer, ul. Mrówcza 210,04-697 Warszawa

Przedstawiciel Prokuratury:

 • Anna Pamrowska - Prokurator - Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe, ul. Kamienna 22, 03-441 Warszawa

Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Ryszard Bloch - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer, ul. Włókiennicza 54 , 04-974 Warszawa

Przedstawiciele oświaty:

 • Dorota Kania – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr  109 im. Batalionów Chłopskic w Warszawie, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa

Przedstawiciel Ochrony Zdrowia:

 • Beata Klusek – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Małgorzata Wincenciak – Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa

Kurator sądowy

 • Małgorzata Tytus – kurator zawodowy -  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie takich jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i in. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, składające się z przedstawicieli ww. podmiotów. Do zadań grup roboczych należy
w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o miejskiej ofercie pomocy: dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; dla świadków, jak reagować na poszczególnie rodzaje przemocy oraz dla osób stosujących przemoc, gdzie mogą szukać pomocy, aby oduczyć się przemocowych zachowań. Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Procedura może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej i obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Wawer i m.st. Warszawy

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Dzielnicy Wawer m. st, Warszawy

ul. Włókiennicza 54, pokój 18
tel. 22 277 36 07 lub 22 277 36 08
faks: 222 951 830
e-mail: ziwawer@opswawer.waw.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
tel. 22 277 36 00

Komisariat Policji Warszawa-Wawer

ul. Mrówcza 210
04-697 Warszawa Wawer
tel.: 228 121 095, 226 036 852
fax.: 226 036 991

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer

ul. Włókiennicza 54 pokój nr 121
tel. 224 437 077
Podejmuje działania mające na celu zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.

 

Ośrodek Terapii Uzależnień – Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i  Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

ul. Patriotów 46 – I piętro bud. A,
tel. 22 59 00 970
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00,
Ofertę kieruje do osób:
• uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
• współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
• dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
• doświadczających przemocy w rodzinie,
• uzależnionych od hazardu,
• ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie – jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

ul. Strusia 4/8
(możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie w każdej z placówek ZOZ Wawer)

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
tel/fax:  226 127 797
Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-20.00
Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni w godzinach 9.00-16.00

Mederi
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al.Dzieci Polskich 20
Tel: 22 815 76 03, 505 576 189

pon.-pt. godz. 08:30-16:00
Między innymi - interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego, pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie,  konsultacje diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, konsultacje prawne / interwencja

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawer

ul. Włókiennicza 54 pokój nr 18
tel. 224 437 078
Udziela porad dla osób będących w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających i stosujących przemoc

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59,
03-926 Warszawa,
tel./fax: 22 616 16 69
e-mail cdir@fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel. 228 268 862
faks: 222 668 530
e-mail: cpd@fdds.pl
pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat)

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
d/s Przeciwdziałania Przemocy
ul. Belgijska 4
tel/fax 228 451 212, tel. 667 833 400
- konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par; terapia partnerska i rodzinna,
- terapia indywidualna krótko- i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc,
- grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet,
- grupy terapeutyczne koedukacyjne,
- pogłębiony trening asertywności dla kobiet i mężczyzn,
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla mężczyzn z trudnością kontrolowania złości,
- konsultacje psychiatryczne (z konsultacji psychiatrycznych mogą korzystać osoby będące pacjentami naszej Poradni

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 6-go Sierpnia 1/5
tel./fax.228 554 432
e-mail: oik@oik.warszawa.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Biuro Stowarzyszenia:
ul. Jaktorowska 4
tel: 800-120-002
tel./fax.: 224 993 733 / 226 255 943
www.niebieskalinia.org
- telefoniczne dyżury prawników – tel. 226 662 850
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info
- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)
Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Korotyńskiego 13
tel. 228 242 501, 823 96 64
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
prowadzone działania:
- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Ogólnopolska poradnia mailowa
- Ogólnopolska poradnia telefoniczna
- Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Prokuratura Rejonowa
Warszawa Praga-Południe

ul. Kamienna 22
Tel. 225 114 921

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
- V Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Terespolska 15a
tel. 225 091 178

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Centrum Interwencyjne

ul. Oleandrów 6, III p
tel. interwencyjny 227 450 601, 226 269 419
e-mail: kopd@kopd.pl
- Poradnictwo prawne
- Poradnictwo Psychologiczno-pedagogiczne
- Terapia
- Mediacje
- Szkolenia i warsztaty
- Diagnozy

Fundacja Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok. 19
tel./faks: 226 222 517
tel. 226 520 117
telefon zaufania - 226 213 537
telefon interwencyjny - 600 070 717
- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Pomoc socjalna i aktywizacja zawodowa
- Porady finansowe
- Bezpieczne schronienie

Wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2019 r. oraz oferta programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych w 2019 r.  na terenie Warszawy dostępne są na stronie Urzędu Miasta st. Warszawy.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy  do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Działania i dokumenty wspierające program:

 • Uchwała Nr XVII/329/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
 • Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 15 września 2015 roku

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawer (PIK)
ul. Włókiennicza 54,  pok. 18 (parter).
tel.: 22 443 70 78

PIK oferuje bezpłatną wstępną informację,  edukację na temat metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Dzielnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu do skorzystania z anonimowych i bezpłatnych porad i konsultacji prawnych, psychologicznych, oraz w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz  przemocy (doznających i stosujących przemoc).

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

 1. będących w różnych sytuacjach kryzysowych mających poważne trudności (choroba, separacja, utrata pracy, rozwód, konflikty, niepowodzenia, bezradność, itd.),
 2. nadużywających alkoholu, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 3. członków rodzin osób uzależnionych,
 4. doświadczających przemocy i  stosujących przemoc.

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. diagnozowania i dokonywania wstępnej oceny sytuacji rodzinnej klientów zgłaszających się do Punktu;
 2. udzielania bezpłatnych i anonimowych konsultacji i porad prawnych, psychologicznych, medycznych i w zakresie terapii uzależnień;
 3. motywowania do podjęcia leczenia oraz kierowania do specjalistycznych placówek;
 4. udzielania bezpośrednich i telefonicznych informacji o działalności i formach pomocy świadczonych w Punkcie, w tym o dyżurach konsultantów Punktu;
 5. prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących w środowiskach dotyczących spraw związanych z problemem uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 6. aktualizowania bazy danych o wszelkich formach pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy;
 7. udostępniania materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
 8. inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 9. prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Bezpłatnych i anonimowych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści:

 1. prawnik - porady i konsultacje o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz prawa karnego, również w zakresie przeciwdziałania przemocy;
 2. psycholog– porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem specjalistycznym, wsparciem psychologicznym;
 3. specjalista terapii uzależnień – porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia;

 

Działania z zakresu profilaktyki

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń finansuje programy z zakresu  profilaktyki uzależnień oraz przemocy rówieśniczej.  Szczególny nacisk kładziony jest na programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 Wyżej wymienione programy prowadzone są dwutorowo:

 • przez wykfalifikowanych nauczycieli poszczególnych placówek oświatowych i mają one charakter długofalowy
 • przez realizatorów zewnętrznych, polegające na kilkugodzinnych spotkaniach

Zajęcia cieszą się ogromnym uznaniem wśród zdecydowanej większości wawerskich szkół. Adresatami są przede wszystkim uczniowie, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach, ale również ich rodzice i nauczyciele

Programy profilaktyki uniwersalnej mają na celu minimalizowanie zachowań agresywnych oraz nauczanie dzieci: rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi, tak aby w przyszłości, w trudnych sytuacjach, znajdowały oparcie w sobie, a nie sięgały po środki uzależniające. W ostatnim czasie wzrasta też bardzo problem związany z cyberprzemocą i fonoholizmem, co też wymaga wdrożenia przez Wydział odpowiednich działań. Programy zakładają kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych oraz poczucia własnej wartości.

Wytyczne do działań w tym zakresie zawarte są w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2019 rok stanowiącym załącznik do uchwały NR LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. oraz wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki: