null

Rekrutacja na stanowisko inspektora ds. promocji i marketingu w Wydziale Rozwoju i Komunikacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Termin składania dokumentów upływa 7 marca 2022 r.
Prosimy o składanie dokumentów poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora ds. promocji i marketingu w Wydziale Rozwoju i Komunikacji w Dzielnicy Wawer

 

Główne odpowiedzialności:

 • Inicjowanie projektów promocyjnych dla m.st. Warszawy i współpraca z instytucjami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie promocji.
 • Realizacja zadań w zakresie: organizowania i koordynowania imprez miejskich w Warszawie, w tym imprez masowych; koordynacji i nadzoru miejskich kampanii informacyjnych i promocyjnych; opracowywania procedur przetargowych i realizowania umów na wykonanie prac zleconych wykonawcom zewnętrznym; sporządzania projektów porozumień, umów i zamówień w ramach organizacji i promocji imprez miejskich; zbierania ofert, negocjowania umów, a także negocjowania w zakresie uczestnictwa partnerów, patronów medialnych i innych podmiotów w realizacji miejskich projektów informacyjnych i promocyjnych.
 • Opracowywanie, redagowanie i publikowanie treści i materiałów promocyjnych/informacyjnych, również w serwisach i na stronach internetowych (w tym działania e-marketingowe), monitoring skuteczności prowadzonych działań oraz zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, opracowywanie informacji na temat aktualnych i planowanych przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych i artystycznych.
 • Przygotowywanie analiz, zestawień, opinii i sprawozdań, wnioskowanie zmian, zatwierdzanie i podpisywanie sprostowań oraz innych pism związanych z kontaktami Urzędu m.st. Warszawy.

 

Charakterystyka pracy:

 • pozyskiwanie partnerów imprez o charakterze wizerunkowym,
 • pozyskiwanie patronów medialnych i współpraca z mediami w ramach, organizowania imprez i projektów,
 • planowanie, zamawianie oraz dystrybucja materiałów promocyjnych m.st. Warszawy,
 • współudział w organizowaniu kampanii informacyjnych oraz społecznych realizowanych przez Urząd Dzielnicy Wawer,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań, bardzo dobrą komunikacją interpersonalną oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa – Prawo zamówień publicznych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w zakresie realizacji projektów promocyjnych, organizacji wystąpień na targach i konferencjach. Doświadczenie w zbieraniu, analizowaniu i tworzeniu materiałów informacyjnych,
 • umiejętność komunikacji w języku angielskim weryfikowana podczas testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, dążenie do rezultatów, komunikacja

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia w dziedzinie: Marketing, Zarządzanie, Administracja samorządowa lub publiczna, Public relations
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów promocyjnych, organizacji wystąpień na targach i konferencjach. Doświadczenie w zbieraniu, analizowaniu i tworzeniu materiałów informacyjnych. Planowanie i koordynacja wystąpień na targach i konferencjach oraz obecności promocyjnej i wizerunkowej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 4-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną (do 7.03.2022 r.) formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu (zielony przycisk aplikuj). Nr referencyjny ogłoszenia: DZ-XIII/5161/2022/WRiK/AMA

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną, w swoich siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (adres siedziby pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa; piętro 14, Punkt obsługi klienta) oraz w siedzibach urzędów dzielnic m.st. Warszawy.