null

Przyłącz się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
robotnicy w kaskach pracujący przy kanalizacji, rurach ściekowych

Podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Niesie ze sobą korzyści – pozwala oszczędzić pieniądze przeznaczane na wywóz nieczystości z posesji oraz dbać o środowisko. Czy wiesz dlaczego jeszcze warto podłączyć się do miejskiej sieci wodociągowej?

Zgodnie z informacją z sytemu GIS (stan na 31 października 2023 r.) na terenie Dzielnicy Wawer pozostaje: 

 • 4 257 punktów adresowych, które mają możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, ale nie są przyłączone oraz
 • 2 769 punktów adresowych, które mają możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Aby usprawnić komunikację Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie uruchomiło geoportal „Bliżej Mieszkańca” (system wniosków elektronicznych), gdzie:

 • znajdziesz informacje o infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej, np. czy w ulicy na wysokości Twojej nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa lub kanalizacyjna;
 • możesz złożyć wnioski o przyłączenie do sieci,
 • wygenerujesz automatycznie mapę, którą trzeba dołączyć do wniosku na opracowanie warunków technicznych.

Więcej informacji o Geoportalu znajdziesz na stronie MPWiK oraz w instrukcji użytkownika.


Czym jest przyłącze wodociągowe?

To odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Czym jest przyłącze kanalizacyjne?

To odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.


Budowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest procesem inwestycyjnym i wymaga podjęcia kilku działań, których efektem jest podpisanie umowy na dostarczanie wody lub odbioru ścieków.

Etap 1 - projektowanie

 1. Złóż w MPWiK wniosek o wydanie warunków technicznych (termin na opracowanie wniosku – 14-30 dni).
 2. Jeśli składasz go w wersji papierowej, dołącz mapę zasadniczą w skali 1:500. Możesz ją pobrać w Biurze Geodezji i Katastru, ul. Sandomierska 12 w Warszawie (tel. 22 443 17 46, 22 443 17 57).
 3. Uzyskaj warunki techniczne z MPWiK.
 4. Wybierz projektanta i podpisz z nim umowę na wykonanie projektu przyłącza.
 5. Złóż w MPWiK zlecenie na uzgodnienie projektu z 3 egzemplarzami dokumentacji (termin uzgodnienia projektu – do 30 dni od daty złożenia).
 6. Odbierz uzgodniony projekt z MPWiK.

Etap 2 – wykonanie

 1. Wybierz wykonawcę, podpisz z nim umowę na budowę przyłącza.
 2. Złóż w MPWiK zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (min. 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji).
 3. Uzyskaj od MPWiK zgodę na rozpoczęcie inwestycji (7 dni od zgłoszenia rozpoczęcia budowy).
 4. Prowadź budowę przyłącza pod nadzorem MPWiK.
 5. Zgłoś wykonanie robót do MPWiK. Po zakończeniu kontroli poprawności wykonanych prac, odbierz podpisany protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza.
 6. Podpisz z MPWiK umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

Jeśli nie możesz skorzystać z geoportalu, zrealizuj poszczególne etapy procesu przyłączenia do sieci w tradycyjnej formie.

Materiały do pobrania znajdziesz na stronie MPWiK. Są tam omówione w prosty sposób kroki oraz etapy tego procesu.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć:

 • do Działu Obsługi Klienta w placówce przy ul. Zaruskiego 4,
 • listownie lub
 • za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

Jakie są realne korzyści z podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej?

 • oszczędność pieniędzy

Użytkownicy miejskiej sieci kanalizacyjnej ponoszą znacznie niższe koszty odprowadzania nieczystości niż użytkownicy zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. 

Czy wiesz, że wyposażenie nieruchomości w szambo nie powoduje zwolnienia z obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej? Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchylanie się od przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej zagrożone jest karą grzywny!

 • dbałość o środowisko

Nieszczelne szamba stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Przenikanie zanieczyszczeń do gruntu powoduje m.in. skażenie rzek, jezior oraz wód gruntowych, w tym studni głębinowych, które są ujęciami wody pitnej.

 • troska o zdrowie

Nieregularne oraz niedokładne opróżnianie szamba może przyspieszać procesy gnilne i fermentację ścieków w zbiorniku. Przy nieszczelnych szambach mogą się z niego ulatniać niebezpieczne gazy powstające w ściekach (m.in. siarkowodór, metan). Są to substancje o silnie toksycznych właściwościach, które stanowią realne niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka.

 • wygoda

Podłączenie nieruchomości do kanalizacji oznacza koniec uciążliwości wynikających z przepełnionego szamba i nieprzyjemnego zapachu w trakcie opróżniania zbiornika. Nie musisz już pamiętać o konieczności wywozu nieczystości ani martwić się o stan techniczny zbiornika!

 • przestrzeganie przepisów

Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Z tego obowiązku zwolnieni są wyłącznie właściciele nieruchomości posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Jedynie w przypadku, gdy posesja jest położona poza zasięgiem istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości może wyposażyć ją albo w przydomową oczyszczalnię ścieków, albo w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo).

 • wartość dodana Twojej nieruchomości

Dzięki budowie przyłącza kanalizacyjnego wzrasta wartość Twojej nieruchomości. Jej wyposażenie w infrastrukturę techniczną, umożliwiającą odprowadzanie ścieków, będzie istotnym atutem dla przyszłych właścicieli!


Koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego jest inny dla każdego nowego użytkownika.

Jakie czynniki mają na to wpływ?

 • długość przyłącza, które należy wybudować,
 • warunki gruntowe,
 • warunki terenowe, rodzaj nawierzchni,
 • głębokość sieci kanalizacyjnej, do której następuje włączenie, zaprojektowane zagłębienie przyłącza oraz liczba studzienek rewizyjnych.

Decydując się na podłączenie do sieci kanalizacyjnej, należy pamiętać także o:

 • opłacie adiacenckiej, która wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz
 • kosztach likwidacji (wyburzenia bądź zasypania) szamba, które dotychczas było użytkowane na terenie posesji. 

Dlaczego warto korzystać z warszawskiej kranówki?

 • jest bezpieczna – jej jakość spełnia wymagania prawne,
 • jest czysta,
 • jest pod kontrolą laboratoryjną na każdym etapie uzdatniania oraz bezpośrednio w sieci miejskiej,
 • nie wymaga odżelaziania,
 • jest tania,
 • jest smaczna – uzdatniana woda jest poddawana wieloetapowej filtracji i ozonowaniu,
 • jest łatwo dostępna - można ją pić bez przegotowania.

Załączniki: