null

Leśne zabiegi pielęgnacyjne w 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Las stanowi w życiu wielu z nas bardzo ważną rolę. Większości społeczeństwa kojarzy się z miejscem, do którego jeździ się na grzyby, jagody, wypoczywa na świeżym powietrzu korzystając ze ścieżek pieszych czy rowerowych. Dla gospodarzy lasu, jakimi są leśnicy las to nie tylko piękna przyroda o którą należy dbać, ale również miejsce pracy.

Leśnictwo jest bardzo szeroką dziedziną nauki, w której skład wchodzą takie dziedziny jak: ochrona lasu, ochrona przyrody, hodowla lasu, urządzanie lasu czy pozyskanie drewna. Zakres czynności jakie realizują leśnicy w ramach pozyskania drewna może budzić w społeczeństwie pytanie o celowość wykonywania tych prac.

Nadleśnictwo Celestynów, przedstawia zestawienie prac z zakresu pozyskania drewna, jakie są planowane do wykonania w 2023 roku w lasach zarządzanych przez naszą jednostkę, położonych na terenie Dzielnicy Wawer, a także wyjaśnienie na czym będą one polegać. Należą do nich między innymi:

  • Trzebieże - kompleks czynności hodowlanych, których istota polega na stopniowym usuwaniu z drzewostanu odpowiedniej ilości drzew (zazwyczaj 20-30%) ze względu na ich stale powiększającą się potrzebę poszerzania przestrzeni życiowej. Jest to zabieg, który ma na celu poprawić warunki wzrostu drzew pozostających na danej powierzchni po wykonaniu zabiegu, przez kontrolę i regulację stopnia zagęszczenia  drzewostanu przy jednoczesnej zmianie warunków środowiska glebowego i atmosferycznego. W trakcie trzebieży usuwane są głównie drzewa słabsze, często zamierające, które mogą być ogniskiem rozwoju patogenów i szkodników owadzich, a zatem poza kształtowaniem pożądanej formy drzewostanu zabiegi te wpływają również na budowanie odporności drzewostanu oraz poprawiają stan sanitarny lasu.

Ze względu na okres życia drzewostanu w jakim prowadzony jest zabieg wyróżniamy:

  • Trzebieże wczesne(TWP)- wykonywane w drzewostanach w wieku 20-40lat
  • Trzebieże późne(TPP, TPN)- wykonywane w drzewostanach powyżej 40 roku życia
  • Rębnie - działania hodowlane, mające na celu wytworzenie nowego drzewostanu o składzie gatunkowym dostosowanym do żyzności gleby. W miarę wzrostu tej żyzności rośnie ilość gatunków liściastych wysadzonych na odnawianych powierzchniach oraz ich udział procentowy w stosunku do gatunków iglastych.

Zabieg polega na stopniowym (max 4 ha) usuwaniu drzewostanu już dojrzałego i  zastępowaniu go młodym pokoleniem drzew. Wykonany jest tuż przed rozpoczęciem się procesów wpływających na pogorszenie jakości drewna, prowadzących w konsekwencji do stopniowego zamierania drzewostanu (deprecjacja drewna, bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi korzystających z walorów lasu).

Wyżej wymienione działania zapewniają zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą przy jednoczesnym dostarczeniu przemysłowi drzewnemu i klientom indywidualnym odpowiedniej ilości drewna potrzebnego do wytwarzania produktów niezbędnych społeczeństwu.


Zabiegi jakie zaplanowano do wykonania do końca 2023 roku przedstawione są w załączniku nr 1, natomiast lokalizacja prac została zobrazowana w załączniku nr 2.

Zestawienie nie uwzględnia prac związanych z wycinką drzew zamarłych lub zamierających, złomów i wywrotów powstających po porywistych wiatrach, które będą stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z lasu.

 

 

Załączniki: