null

Park Aktywności Rodzinnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Mieszkańcy Wawra,

poniżej prezentujemy Państwu proces, którego efektem jest wypracowana pierwsza koncepcja Parku Aktywności Rodzinnej – inwestycji, której zakończenie planowane jest w naszej dzielnicy wiosną 2024 roku.

Zadanie pn. „Budowa parku aktywności rodzinnej współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego
#MazowszePomaga #programwsparcia #solidarnośćmazowiecka

Prezentujemy Państwu projekt koncepcji architektonicznej Parku Aktywności Rodzinnej, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy.

Prezentowana przed Państwem praca uzyskała największą liczbę punktów we wszystkich kategoriach, w których była oceniana przez jury. Zdaniem sądu konkursowego projekt w najwyższym stopniu spełnia postawione przed nim cele oraz bierze pod uwagę oczekiwania mieszkańców, wyrażone podczas procesu współtworzenia i konsultacji koncepcji wstępnych Parku.

Za atuty pracy uznano szczególną wrażliwość autorów na istniejące uwarunkowania przyrodnicze terenu, która jest wyraźnie widoczna w zaproponowanych rozwiązaniach projektowych, cechujących się minimalną skalą ingerencji w istniejące zasoby przyrodnicze, podkreśleniem ich walorów oraz promujących dążenie do zapewnienia bioróżnorodności i naturalnej sukcesji roślinnej. Zaproponowany park ekosystemowy, na pograniczu lasu jest, zdaniem jury, właściwą odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.  

Poszczególne strefy aktywności zostały zaprojektowane adekwatnie i w ścisłej korelacji z uwarunkowaniami poszczególnych ekosystemów - zadrzewień i polan, stref „najmniej przekształconych antropogenicznie”.

W projekcie przewidziano system stref retencyjnych, który umożliwi zatrzymanie wody z ulewnych deszczy oraz zapewni wsparcie istniejących i projektowanych ekosystemów.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które wzbogaci ofertę programową i edukacyjną Parku, jest zaproponowana gra plenerowa „Znajdź to miejsce”, polegająca na odkrywaniu zakątków będących elementami zielonej i błękitnej infrastruktury.

Projekt nawiązuje do historii rejonu Urzecza, na bazie której buduje opowieść o lokalnej tradycji związanej z osadnictwem na terenach podmokłych, jako elementu tożsamościowego tego miejsca w dzielnicy Wawer. Zaproponowane elementy architektoniczne zapewnią nie tylko niezbędną infrastrukturę rekreacyjną i gastronomiczną, ale będą również służyć obserwacjom przyrody.

Kładka wśród drzew stanowi twórczą i atrakcyjną interpretację wymagania dotyczącego dominanty przestrzennej, ale jest równocześnie odpowiedzią na podnoszone przez mieszkańców obawy, dotyczące zarówno wkomponowania tego typu instalacji w krajobraz miejsca, jak i ich uwag związanych z zachowaniem prywatności przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie Parku.

Zaprojektowane w konstrukcji drewnianej elementy architektoniczne, w tym obiekty kubaturowe i małej architektury, również mają być wykończone naturalnym drewnem, jedynie z drobnymi akcentami kolorystycznymi, co pozwoli na ich właściwe wkomponowanie w otaczający krajobraz.

Kompozycja przestrzenna elementów Parku, w tym zaproponowane usytuowanie przedszkola od wschodu, wśród naturalnego krajobrazu daje szansę na wykorzystanie terenu parku jako „przedłużenia” ogrodów przedszkolnych.

Zaproponowane rozwiązania przedstawiają spójną koncepcję całości zagospodarowania terenu i w harmonijny sposób wpisują się w charakter okolicy.

 


W piątek, 2 września odbyło się uroczyste odczytanie wyników konkursu na projekt PAR.  Konkurs został zorganizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa i dzielnicę Wawer.

Konkurs miał na celu wyłonienie koncepcji parku, który ma pełnić funkcję nowoczesnego miejsca aktywności sportowych, rodzinnych i służyć integracji mieszkańców Dzielnicy Wawer.

Do oceny projektów został powołany sąd konkursowy w składzie:

 • Piotr Żabicki – Przewodniczący Sądu, architekt
 • Katarzyna Rokicka-Muller – Sędzia referent, architektka
 • Leszek Baraniewski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer
 • Teresa Zduńczyk – Naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer
 • Szymon Pulcyn – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Urzędu Dzielnic Wawer
 • Magdalena Jędraszko-Macukow – Naczelnik Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Przemysław Kokot – architekt
 • Urszula Forczek-Brataniec – architektka krajobrazu

Wyniki konkursu:

Plansze z projektami znajdują się w załącznikach na dole strony.

 • I miejsce: JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski s.c.

Praca odpowiada na realne potrzeby mieszkańców, pozwala na aktywne spędzanie czasu, wyróżnia się wysoką jakością estetyczną oraz jest zgodna z duchem dzielnicy jako zielonej enklawy miasta. Jest atrakcyjna dla różnych grup użytkowników. Projekt zakłada minimalną ingerencję w istniejące zasoby przyrodnicze, podkreśla ich walory i pozostawia część terenu jako ostoję przyrody. Przewidziana infrastruktura spełnia nie tylko założenia rekreacyjne i gastronomiczne ale pozwala również na obserwację przyrody.

 
 
 
 

 


II miejsce: Architekt Piotr Jański

W projekcie zaproponowano m.in. pawilon gastronomiczny o drewnianej konstrukcji, duże pole mini golfa i tor wrotkowy. Przedszkole usytuowano w zachodniej części parku. W projekcie przewidziano kilka mniejszych i jedną większą strefę retencyjną, mogącą zatrzymać wodę z ulewnych deszczy oraz mogących wspierać system przyrodniczy. Zaproponowano rośliny odpowiednie dla stref miejskich. Projekt deklaruje minimalną ingerencję w istniejącą zieleń na terenie.

 
 
 

 

 

 


 • III miejsce: Enone Architektura Rafał Sokołowski

Centralnym punktem w projekcie jest plac parkowy z amfiteatrem. Tor wrotkowy zlokalizowano wśród drzew. Zaproponowano liczne miejsca do zabaw dla dzieci. W projekcie zaplanowano rozbudowę drogi lokalnej oraz poszerzenie i pokrycie nawierzchnia asfaltową istniejącego gruntowego ciągu pieszego. Koncepcja zakłada odprowadzanie wody opadowej na teren zielony parku, bez dodatkowych elementów błękitnej infrastruktury. Zaproponowano nowe nasadzenia. Przedszkole usytuowano w północno – zachodnim narożniku. Parking oddalono od planowanej lokalizacji przedszkola.

 
 
 

 

 

 


Dziś, 2 września, odbyło się uroczyste odczytanie wyników konkursu na projekt PAR. W spotkaniu wziął udział zastępca burmistrza Leszek Baraniewski i architekci. Więcej informacji o wynikach znajdziecie w przyszłym tygodniu.

 
 
 

 

 

 

 

 

 


Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Parku Aktywności Rodzinnej w Dzielnicy Wawer

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji przestrzenno - architektonicznej PAR w dzielnicy Wawer.

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:

 • I nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł,
 • III nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Termin składania prac konkursowych: 8 sierpnia 2022 r. godz. 10:00

Szczegóły na stronie zamowienia.um.warszawa.pl.


Już jest! Przeczytaj raport podsumowujący konsultacje społeczne z mieszkańcami, które odbyły się 9 czerwca na terenie planowanej inwestycji. 

Zachęcamy do pobrania pliku (w załaczniku poniżej) i zaznajomienia się z uwagami mieszkańców, odpowiedziami ekspertów oraz zmianami w projekcie.

Zobacz jak oceniono pomysł wieży widokowej, czy powstanie wybieg dla psów oraz co mieszkańcy sądzą o gastronomii na terenie Parku Aktywności Rodzinnej. 


Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer zaprasza do jednoetapowego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji PAR.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji przestrzenno - architektonicznej Parku Aktywności Rodzinnej w dzielnicy Wawer.

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:

 • I nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł,
 • III nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł

Termin składania prac konkursowych: 2022-08-08 10:00

Szzcegóły na stronie www.


Od wielu tygodni pod adresem mailowym waw.wrik@um.warszawa.pl zbieramy wszelkie uwagi, jakie mają Państwo na temat prezentowanej przez nas, a wypracowanej wspólnie z Państwem, koncepcji.

Plansza ustawiona w miejscu, gdzie inwestycja ma być realizowana (teren między ulicami: Węglarską, Lebiodową a kanałkiem Zagoździańskim) prezentuje wypracowaną koncepcję i zaprasza do wysyłania uwag na jej temat. Plansza i jej treść prezentowana jest również w wydaniu “Kuriera Wawerskiego”, w którym pojawiały się i dalej będą pojawiać się informacje o kolejnych etapach działań w projekcie:

W wypracowaniu kształtu Parku Aktywności Rodzinnej wzięło udział wielu wawerczyków, ale również eksperci i specjaliści z różnych dziedzin, reprezentujących m.in. Uniwersytet Warszawski. Spotykaliśmy się z Państwem podczas spacerów badawczych, wywiadów etnograficznych, warsztatów (na które zapraszaliśmy nie tylko za pośrednictwem dzielnicowych kanałów komunikacji, ale również na grupach nieformalnych, na których spotykają się aktywni wawerczycy). 

Przede wszystkim zebraliśmy Państwa opinie za pośrednictwem ankiety, z której skorzystało ponad 230 mieszkańców naszej dzielnicy. Wszystkie Państwa uwagi zostały przez nas przyjęte i przemyślane. Wyniki promowanej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych ankiety, bardzo mocno wpłynęły na kształt dokumentu, który zostanie przekazany jako podstawa do stworzenia projektu przez profesjonalną firmę architektoniczną. Zachęta skierowana do mieszkańców dzielnicy podczas "live chatu" z burmistrzem, zaowocowała nie tylko dużą liczbą wypełnionych ankiet, ale również bezpośrednimi kontaktami z osobami odpowiedzialnymi za projekt.

Poniżej prezentujemy karty badawcze, powstałe po przeprowadzonych spotkaniach i warsztatach - dokumentujące zebrane od mieszkańców informacje oraz prezentujące pierwsze wnioski, które wpłyną na kolejne etapy projektu.

Na podstawie wiedzy pozyskanej ze wspomnianych wyżej aktywności oraz w oparciu o analizę "deskresearch" i przebadaniu obecnie panujących trendów i dobrych praktyk w zakresie tworzenia miejsc w przestrzeni miejskiej, wparci doświadczeniami wynikającymi z wizyty studyjnej w Krakowie, gdzie spotkaliśmy się z projektantami bardzo dobrze ocenianego "Ogrodu doświadczeń" - przedstawiliśmy mieszkańcom Wawra trzy wstępne koncepcje planowanej inwestycji. Wszystkie elementy składające się na te koncepcje poddaliśmy głosowaniu we wspomnianej już wcześniej ankiecie.

Przed nami konkurs na projekt architektoniczny, który wypracowaną koncepcję osadzi w realiach naszej dzielnicy.

Przy tej okazji jeszcze raz przypominamy, jak wyglądały etapy pracy nad projektem oraz prezentujemy plansze pokazujące elementy Parku Aktywności Rodzinnej, które w ankietach zostały najczęściej wskazywane jako odpowiadające na potrzeby mieszkańców (zdjęcia plansz znajdują się w galerii, można je również obejrzeć w całości – załącznik do pobrania poniżej).

 

 

Część pierwsza - koncepcja PAR
Zobacz galerię (39 zdjęć)
Wprowadzenie
Zrealizowane etapy prac
Założenia dotyczące realizacji
Cele, które ma zrealizować PAR
Szczegółowy opis celów, które ma realizować PAR
Szczegółowy opis celów, które ma realizować PAR
Odbiorcy, dla których projektowany jest PAR
Hierarchia Parku Aktywności Rodzinnej
Wytyczne i wskazówki
Szczegółowy opis wytycznych i wskazówek
Szczegółowy opis wytycznych i wskazówek
Mapa PAR
Wieża widokowa
Wieża widokowa opis
Hub gier
Hub gier opis
Wypożyczalnia sprzętu sportowego
Wypożyczalnia sprzętu sportowego opis
Strefa biwakowa
Strefa biwakowa opis
Instalacje świetlne
Instalacje świetlne opis
Ścieżki wśród drzew
Ścieżki wśród drzew opis
Tor wrotkowy/lodowy
Tor wrotkowy/lodowy
Strefa hamakowa
Zielony dach
Zielony dach opis
Naturalny plac zabaw
Naturalny plac zabaw opis
Psi plac zabaw
Przestrzeń audiowizualna
Punkt gastronomiczny
Ujęcie wody
Przechowalnia
Parking
Przestrzeń sanitarna

Załączniki: