null

Ogłoszenie pisemnego konkurs ofert na najem garażu położnego przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie na okres 3 lat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zawiadamia, że z dniem 5 stycznia 2022 r. ogłasza pisemny konkurs ofert na najem garażu położnego przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie na okres 3 lat.

Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu:

  • na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer;
  • na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer;
  • na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Dzielnicy Wawer;
  • na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer;
  • na garażu przeznaczonym do najmu.

 

Oferty należy sporządzić zgodnie z poniższym regulaminem konkursu wraz z drukiem „oferta na najem garażu”, który znajduje się na stronie internetowej: www.zgn-wawer.pl

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, od dnia 5.01.2021 do dnia 19.01.2021 w godzinach od 8:00 do 14:30.

 

1. Dane dotyczące garażu:

a) adres, usytuowanie: Wydawnicza 72, parter;

b) powierzchnia całkowita: 17,10 m2 ;

 

2. Dodatkowe informacje:

a) budynek stanowi własność m.st. Warszawy

b) stan techniczny dostateczny;

c) budynek i lokal nie jest zabytkiem;

d) lokal nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych;

 

3. Warunki najmu lokalu:

a) wywoławczy miesięczny czynsz netto w złotych wyrażony według stawki w zł za 1m2 powierzchni lokalu wynosi  - 8,00 zł;

b) czas, na jaki lokal zostanie wynajęty - 3 lata;

 

4. Okres związania ofertą, od daty otwarcia ofert konkursowych - 60 dni;

 

5. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty w konkursie pisemnym w podwójnej kopercie:

a) kopercie wewnętrznej, zaklejonej i ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia,  oraz opatrzonej informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta;

b) nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej zaklejonej taśmą, uniemożliwiającej odczytanie pod światło jakichkolwiek danych znajdujących się w środku koperty wewnętrznej, koperta powinna być jednolita - nie powinna mieć żadnych oznaczeń, niedopuszczalne jest użycie koperty np. z nazwą lub logo firmy;

 

6. Wysokość wadium - 410,40 zł;

a) Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które wniosą wadium;

b) Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacać do dnia 19.01.2021 r. przelewem na konto 04 1030 1508 0000 0005 5088 1039 w Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A.

c) Potwierdzenie wpłaty wadium w oryginale należy przedstawić przy składaniu oferty;

d) Za datę wpłaty uznaje się dzień uznania ww. rachunku bankowego kwotą wpłaconego wadium;

e) Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie zwrot wadium nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, na podany przez oferenta numer konta bankowego;

f) Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu lub na poczet kaucji;

g) W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał konkurs nie zawarł umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi;

 

7. Wymogi dotyczące treści oferty, których brak skutkuje jej odrzuceniem: 

a) imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną albo nazwa lub firma oraz siedziba oferenta będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej;

b) data sporządzenia oferty;

c) adres lokalu, o który ubiega się oferent;

d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu lub projektem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz z przykładowym wzorem najmu;

f) oferowana wysokość czynszu netto w złotych, wyrażona według stawki w zł za 1 m2 powierzchni lokalu;

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie  niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postepowania konkursowego i wyniku konkursu;

 

8. Wymagane dokumenty dołączone do oferty, których brak skutkuje jej odrzuceniem:

a) oświadczenie o prowadzeniu działalności przez podmiot składający ofertę, z wyłączeniem ofert składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych przez oferenta będącego osobą fizyczną i planującego rozpoczęcie działalności gospodarczej, dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu, oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej zostanie dostarczone przed podpisaniem umowy najmu;

b) w przypadku, gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej;

c) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS, z wyłączeniem ofert składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;

d) oświadczenie o adresach innych wynajmowanych lokali stanowiących własność m.st. Warszawy oraz o wywiązywaniu się z postanowień tych umów, w tym braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali;

e) oświadczenie wszystkich wspólników oraz zarządu podmiotu o adresach innych lokali stanowiących własność m.st. Warszawy wynajmowanych przez podmiot, w którym są    wspólnikami, oraz o wywiązywaniu się z postanowień tych umów, w tym braku zaległości w opłatach dotyczących tych lokali;

f) oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych;

g) w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku małżeńskim
- oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu;

h) dowód wniesienia wadium (oryginał lub kopia).

 

9. Lokal będzie udostępniony do obejrzenia zainteresowanym oferentom po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  przy ul. Trakt Lubelski 353, pod nr. 22 277-35-00 lub 22 277-35-41.Wszelkie prace remontowe w lokalu mogą być wykonywane zgodnie z ustawą Prawo,budowlane po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zakładu Gospodarowani Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

10. W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź nie podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs lub z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 60 dni od daty otwarcia ofert konkursowych.

 

Burmistrz ma prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu, ale nie później niż na 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert oraz unieważnienia konkursu w całości lub części

Otwarcie ofert przez komisję konkursową nastąpi w dniu 20.01.2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej  Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ulicy Trakt Lubelski 353. Dodatkowych informacji udziela Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Wawer, ul. Trakt Lubelski 353, tel. (22) 277-35-00, (22) 277-35-41.

W terminie 3 dni od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Wawer skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

 

Ogłoszenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń

 

Podstawa prawna: 

§ 9 ust.1, 2, 5  § 10 ust. 1, 2, 3 oraz § 11 zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, zmienionego zarządzeniem nr 947/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 lipca 2020 r., zarządzeniem  nr 112/2021 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 lutego 2021 r., oraz zarządzeniem nr 2029/2021 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 grudnia 2021 r.,

uchwała Nr 1610/2021 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat garażu położonego przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie w drodze konkursu ofert

Załączniki: