null

NOWE odpowiedzi na pytania od MPWiK

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania zadane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) podczas live chat’u z mieszkańcami.

Live chat odbył się 25 października 2021 r. na profilu Dzielnicy Wawer na Facebook'u.

Teraz publikujemy część drugą pytań i odpowiedzi:

 1. Radek Rams - Dzień dobry, 1. Z czego wynika ogłoszenie nowego planu inwestycyjnego? Do niedawna obowiązywał program 2018-2025, obecnie 2021-2028. Porównując oba plany mamy kilka nowych pozycji budowy kanalizacji o łącznej długości ok. 2km (przy wydłużeniu o 3 lata planu). Czy 700m nowej sieci kanalizacyjnej na rok to zakładane tempo rozbudowy? 2. Czy MPWiK planuje raportować w cyklach rocznych wykorzystanie budżetu na inwestycje dla dzielnicy Wawer tak aby ten proces był transparentny dla mieszkańców (co było w planach, co zostało zrealizowane, jaki był budżet, jakie było wykorzystanie)?

Zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Zgodnie z wymaganiami tej ustawy, plan określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

WPRiMUWiUK 2018-2025 przewidywał realizację 190,1 km w zakresie budowy, przebudowy i renowacji sieci kanalizacyjnej na terenie Wawra, z czego w latach 2018-2020 wybudowano 17 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowano 0,3 km.

WPRiMUWiUK 2021-2028 przewiduje realizację 190,2 km w zakresie budowy, przebudowy i renowacji sieci kanalizacyjnej na terenie Wawra, z czego na najbliższe lata planowane jest:

 • 2021 – 12,1 km
 • 2022 – 5,5 km
 • 2023 – 27,3 km

Zadania umieszczane są ww. planie na podstawie zgłoszeń zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 1558/2018 r.  PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia „Procedury przygotowania i zgłaszania inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w Urzędzie m.st. Warszawy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w m.st. Warszawie S.A.”

Co miesiąc przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. jest przekazywana informacja od stanie zaawansowania realizowanych inwestycjach na terenie Dzielnicy Wawer, natomiast informacja o planowanych nakładach finansowych i ich wykorzystaniu raz do roku (na prośbę urzędu dzielnicy – głównie jako prezentacja).

 1. Przemek Grządka - Może warto omówić wcześniej tak zwaną „ścianę płaczu” dzielnicy: Inwestycje realizowane przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na terenie poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy – Wawer https://mpwik.com.pl/download.php?id=4783 A dokładnie sekcje I.c oraz „wieczną poczekalnię” czyli cała II Ta sama tabela z przed roku: https://mpwik.com.pl/download.php?id=3923 I tak z przed 3 lat: https://wawer.warszawa.pl/.../att.../plany_kanalizacja_0.pdf Tempo „schodzenia ich” z sekcji II wskazuje raczej na bezradność inwestycją MPWiK w naszej dzielnicy.

Odpowiadając na to pytanie chcemy zwrócić uwagę na złożoność procesu inwestycyjnego, którego poszczególne etapy są w głównej mierze determinowane przez działania niezależne od MPWIK, tj. w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.

Informujemy, że średni okres przygotowania inwestycji do realizacji wynosi minimum trzy lata. Okres ten jest konieczny do opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych. Poniżej przedstawiamy opis przebiegu prac projektowych i procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych:

 1. Analiza przebiegu trasy sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej oraz przygotowanie wytycznych technicznych do projektowania. Średni termin realizacji
  1 miesiąc.
 2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla budowy sieci kanalizacji o długości powyżej 1000 m oraz dla budowy przepompowni ścieków. Z uwagi na wymagania w zakresie zawartości wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji (mapy ewidencyjne, informacje z rejestru gruntów, informacje o warunkach geologicznych, informacje o korytarzach ekologicznych i form ochrony przyrody) jego przygotowanie trwa do 3 miesięcy. Okres pozyskiwania decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego od 1 do 2 miesięcy – okres ten jest wydłużony dla dokonania czynności okresów zawieszenia postępowania. Łączny czas uzyskania ostatecznej decyzji (wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku) to 9 miesięcy.
 3. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Średni okres pozyskania decyzji (wraz z przygotowaniem materiałów) – 4 miesiące.
 4. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Projektant uzgadnia z mieszkańcami fragment sieci od kanału głównego w ulicy do granic nieruchomości następnie nanosi trasę na mapę do celów projektowych i uzyskuje zgodę Zarządcy Drogi na przebieg trasy. Planowana trasa sieci zostaje złożona do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie. Średni termin realizacji 4 – 5 miesięcy.
 5. Uzyskanie odstępstwa od przepisów zawartych w § 140 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430 ze zm.) dotyczących usytuowania infrastruktury w ulicy. Średni termin realizacji – 3 miesiące.
 6. Pozyskanie  prawa do dysponowania terenem na cele budowlane w formie odpowiednich decyzji administracyjnych bądź zgód od właścicieli nieruchomości prywatnych  (służebności przesyłu, oświadczenia). Czas realizacji: 3 – 12 miesięcy.
 7. Pozyskanie nieruchomości, na której zostanie posadowiona przepompownia. Podpisanie umowy dzierżawy lub zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem wyceny nieruchomości. Szacowany czas zawarcia umowy wynosi ok. 3-4 miesięcy.
 8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Średni termin przygotowania dokumentacji to 3 miesiące.
 9. Opracowanie operatu wodnoprawnego lub materiałów do zgłoszenia wodnoprawnego, uzyskanie zgody na odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów w celu realizacji robót budowlanych. Średni okres pozyskania decyzji (wraz z przygotowaniem materiałów) – 3 miesiące.
 10. Wniosek o pozwolenie na budowę. Termin rozpatrzenia zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 65 dni, nie wliczając okresu zawieszenia postępowania.
 11. Przygotowanie materiałów do postępowania oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Średni termin realizacji – 6  miesięcy.

Krytyczną okolicznością, warunkującą możliwość wykonania infrastruktury jest uzyskanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. Szereg dróg na obszarze Dzielnicy Wawer stanowią wąskie uliczki, w których są już umieszczone inne media: sieć gazowa, elektroenergetyczna i brak jest miejsca na nową infrastrukturę. Taka sytuacja wymusza umieszczenie nowych przewodów na gruntach prywatnych, co wiąże się z długotrwałym pozyskiwaniem terenu na cele budowlane.

Kolejną, specyficzną dla dzielnicy Wawer okolicznością, jest fakt, że dużą część obszarów inwestycyjnych stanowią grunty prywatne i o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym także położone w pasach drogowych. Powoduje to konieczność korzystania przez spółkę
z zapisów art. 124 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i przeprowadzania przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy długotrwałej procedury administracyjnej w tym zakresie.

Przy braku możliwości pozyskania terenu pod inwestycje, spółka analizuje zamienne rozwiązania w zakresie obowiązujących koncepcji rozwoju sieci w celu wyznaczenia innych alternatywnych, dostępnych własnościowo tras. Powyższe powoduje rozpoczęcie od nowa procesu inwestycyjnego i jego przesunięcia w czasie.

Wskazać należy także na konieczność prowadzenia przez spółkę procesu wyboru wykonawcy prac projektowych jak i robót budowlanych w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Związane jest to z obowiązkiem przestrzegania odpowiednich procedur i wymaganych terminów określonych przez ustawodawcę, co w przypadku np. badania rażąco niskiej ceny lub postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą, w znaczący sposób przedłuża proces inwestycyjny.

Spółka, biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców, dokłada wszelkich starań w celu maksymalnego skrócenia, tam, gdzie istnieje taka możliwość, zarówno spraw administracyjno-prawnych, jak i realizacyjnych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tak,
aby zapewniać wszystkim mieszkańcom dzielnicy Wawer jak najszybszy dostęp do miejskiej infrastruktury.

 1. Zsø Féli - Dzień dobry, na kiedy planowana jest kanalizacja przy nowym osiedlu Wał Miedzeszyński 466Z/6-17?

Do realizacji zadania niezbędne jest uregulowanie kwestii przedłużenia ul. Zabielskiej do wysokości osiedla przy ul. Wał Miedzeszyński 466z

Zadanie, ze względów wysokościowych – grawitacyjnie nie ma możliwości odbioru ścieków  z terenu tego osiedla w kierunku ul. Wał Miedzeszyński – konieczna jest budowa sieci w kierunku ul. Zabielskiej lub budowa na terenie osiedla przepompowni ścieków.

Z powyższych względów brak jest możliwości określenia terminu wykonania sieci na terenie osiedla.

 1. Karol Borawski - Chciałbym uzyskać informację kiedy planowana jest budowa odcinka kanalizacji przy Poprawnej w drodze dojazdowej miedzy numerem 76-78, na całym jej odcinku? Czy mpwik dopuszcza budowę przepompowni lub docieplenie rur kanalizacyjnych?

Spółka prowadziła zadanie inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w przedmiotowej drodze dojazdowej. Trasa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej została ustalona w oparciu o warunki techniczne dotyczące lokalizowania przedmiotowej infrastruktury. Przebieg był najbardziej optymalny pod względem możliwości realizacyjnych i technicznych. Zostało to potwierdzone Protokołem z Narady Koordynacyjnej, podczas której lokalizacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez innych gestorów sieci, w tym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. i Orange Polska S.A. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu dzielnicy Wawer, planowana jest w przyszłości budowa równoległej drogi do ul. Poprawnej, która swoim przebiegiem przecinać będzie tę drogę dojazdową. Na tej podstawie spółka zakładała budowę sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej, tj. na odcinku od ul. Poprawnej do planowanej w przyszłości drogi. Dalsza budowa sieci kanalizacyjnej możliwa będzie dopiero po realizacji nowego rozwiązania drogowego. Taki układ sieci wynika także z zagłębienia istniejących kanałów w tym rejonie, co wymusza poprowadzenie kanałów. Ze względu na sprzeciw mieszkańców co do lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ich drodze dojazdowej nie było możliwości  uzyskania wymaganych zgód właścicielskich w terminie ważności Protokołu z Narady Koordynacyjnej. W konsekwencji spowodowało to brak możliwości prawidłowego wykonania zadania zgodnie z zawartą umową, co skutkowało jej rozwiązaniem.

Obecnie spółka nie prowadzi żadnych działań inwestycyjnych w zakresie przedmiotowej drogi.

Kwestia budowy przepompowni ścieków wynika z przyjętych rozwiązań technicznych dotyczących koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej na danym obszarze dzielnicy Wawer wynikających w głównej mierze z lokalizacji odbiorników ścieków oraz uwarunkowań związanych z ukształtowaniem terenu.

Spółka nie dopuszcza docieplenia kanałów ulicznych. W przypadku przyłączy kanalizacyjnych przy przykryciu mniejszym niż 1,20 m jest konieczne ocieplenie przewodu (materiałem termoizolacyjnym np. łupkami poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz  uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

 1. Ilona Pelikańska - Kiedy będzie możliwość podłączenia ulicy Morawskiej?

Termin realizacji to rok 2030. Podany termin, ze względu na konieczność wcześniejszej realizacji odbiornika ścieków w ul. Chodzieskiej, a także przyszłe prace projektowe, może ulec zmianie.

 1. Alicja Kr - Kiedy kanalizacja na jeziorowej 67?

Spółka prowadzi prace projektowe w zakresie zadania związanego z budową sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Jeziorowa 67. Ze względu na brak zgody właścicieli działki ewidencyjnej nr 33/114 z obrębu 31330 stanowiącej wjazd na terenie osiedla, konieczne jest wystąpienie przez spółkę o wydanie decyzji w oparciu o art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z uwagi na powyższe, obecnie brak jest możliwości określenia dokładnego terminu wykonania sieci na terenie osiedla.

 1. Angelina BN - Wstyd, żeby w stolicy w środku Europy nie było kanalizacji. Mamy 21 wiek, a ludzie żyją jak w średniowieczu. Kiedy ma się zacząć budowa kanalizacji na ul. Strzygłowskiej i Romantycznej?

Spółka prowadzi prace projektowe w zakresie sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Strzygłowskiej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński w kierunku ul. Rychnowskiej. Aktualnie uzyskiwane jest prawo do dysponowania terenem na cele budowlane oraz odstępstwo od przepisów zawartych w § 140 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430 ze zm.) dotyczących usytuowania infrastruktury w ulicy. Ze względu na aktualny stan procesu inwestycyjnego, realizacja robót będzie mogła nastąpić w roku 2024. Odbiór ścieków uzależniony jest także od wcześniejszej realizacji przepompowni ścieków przy ul. Skalnicowej oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Skalnicowej i Wale Miedzeszyńskim.

W zakresie ul. Romantycznej informujemy, że brak takiego zadania w Planach Inwestycyjnych Spółki.

W celu zawarcia danego zadania w Planie Inwestycyjnym MPWiK mieszkańcy powinni dokonać zgłoszenia do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy. W dalszej kolejności jest ono przetwarzane zgodnie z obowiązującą w m.st. Warszawie „Procedurą przygotowania i zgłaszania inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w Urzędzie m.st. Warszawy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.”, ustaloną zgodnie z Zarządzeniem nr 1558/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2018. Treść dostępna pod adresem: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FE74748B-07BA-4611-A899-C59866FB075F,frameless.htm

 1. Anna Sieluk - Na kiedy zostanie zaplanowana inwestycj wod-kan na drodze wew Mrówcza 79-81

Zadania związane z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej znajdują się w WPRIMUWIUK 2021-2028 z terminem realizacji na lata 2027-2028.

Podany termin, ze względu na konieczność wcześniejszej realizacji odbiornika ścieków, a także przyszłe prace projektowe, może ulec zmianie.

 1. Jest możliwe przeprowadzenie inwestycji działka drogową, którą włada miasto

Realizacja zadań na działkach drogowych, którymi włada miasto, jest możliwa w oparciu o uzyskane w tym zakresie decyzje zarządcy tej drogi, który podejmuje odpowiednie działania na podstawie złożonego przez spółkę wniosku.

 1. Tomasz Pińciurek - Jaki jest realny termin budowy kanalizacji w Zbójnej Górze?

W WPRiMUWiUK 2021-2028 znajdują się poniższe zadania związane z budową sieci na terenie Osiedla Zbójna Góra:                                                                                                                                       
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Szczytnowskiej odc. Planetowa - Wolęcińska, w ul. Fromborskiej odc. Szczytnowska - Bachusa w ul. Bachusa odc. Fromborska - Wolęcińska ul. Astry odc. Bachusa - posesja nr 11, w ul. Trakt Napoleoński odc. Planetowa - posesja nr 26 ul. Marty Dn 0,2 L ca 680 m – termin realizacji 2025-2026.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kwitnącej Akacji odc. Izbicka – Wolęcińska,                                         ul. Cygańskiej odc. Kwitnącej Akacji – Przełęczy, ul. Artystycznej odc. Cygańska - Janosika,                  ul. Podmokłej odc. Cygańska - Prabucka , ul. Prabuckiej odc. Podmokła - posesji nr 11                                              ul. Powiatowej, ul. Snycerskiej i Szczytowej – termin realizacji 2027-2028.

Podane terminy, z uwagi na przyszłe prace projektowe, mogą ulec zmianie.

 1. Mateusz Gut - Skanalizować Zakątek Wawer i ulicę Celulozy! Kiedy kanalizacja?

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Celulozy odc. Przewodowa - posesja 102 L ca 560 m, odc. Rozchodnikowa - Celulozy 9 L ca 340 m -- zgodnie z Planami Wieloletnimi Spółki termin realizacji- rok 2030.

Podany termin ze względu na konieczność wcześniejszej realizacji odbiornika ścieków, a także przyszłe prace projektowe, może ulec zmianie.

 1. Elzbieta Krawczynska - Pytanie wspolne jedno i to samo, Jak wyglada harmonogram inwestycji (kolejny) Terminy realizacji podane w poprzednich publikacjach juz dawno uplynely

Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na lata 2021-2028 przyjęty uchwała Rady m.st. Warszawy numer XLIII/1309/2021 w dniu 14.01.2021r.

Treść dostępna pod adresem:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/02B731C4-9284-4FB7-9AB6-13CDE3F0BC23,frameless.htm 

 1. Anna SobAna - Na kiedy plany kanalizacji na ul. Mrągowskiej/ Celulozy?

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mrągowskiej Dn 0,3 L ca 590 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Mrągowskiej 20 Dn 0,2 L ca 260 m - zgodnie z WPRiMUWiUK 2021-2028 termin realizacji- rok 2026.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Celulozy odc. Przewodowa - posesja 102 L ca 560 m, odc. Rozchodnikowa - Celulozy 9 L ca 340 m - zgodnie z Planami Wieloletnimi Spółki termin realizacji – rok 2030.

Podany termin, ze względu na konieczność wcześniejszej realizacji odbiornika ścieków, a także przyszłe prace projektowe, może ulec zmianie.

 1. Marcin Rosa - Kiedy planowana jest kanalizacja na ulicy Pomarańczowej?

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka Dn 0,2 L ca 580 m - zgodnie z WPRiMUWiUK 2021-2028 termin realizacji- rok 2027

Podany termin, ze względu na konieczność wcześniejszej realizacji odbiornika ścieków, a także przyszłe prace projektowe, może ulec zmianie.

 1. Barbara Buwi - Proszę o informację odnośnie podłączenia ulicy Frenkla. Mijają kolejne terminy wpisywane w kolejne plany i jak to w Wawrze niewiele się dzieje. Może jest jakiś kolejny plan albo perspektywa.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bystrzyckiej odc. Frenkla - Wrzosowa, Wrzosowej, Filmowej odc. Frenkla - Filmowa 72, Frenkla odc. Bystrzycka - Kłodzka, w drodze dojazdowej do ul. Frenkla 28B/30B Dn 0,2 L 696,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 222,2 m.

Na początku roku 2022 spółka przystąpi do opracowania niezbędnych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla budowy sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacyjnej dla ww. zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023.

 1. Małgorzata HS - Kiedy kanalizacja i wodociąg dla końcowego odcinka Alei Dzieci Polskich? Skandaliczne jest , że wykonana kilka lat temu kanalizacja została zakończona 100 m od naszych domów . Było wszystko na miejscu , maszyny , wykonawca. Prosze podać powód takiej decyzji? Ponadto jakość wód gruntowych jest bardzo zła i tym bardziej pilny jest wodociąg. Znam wiele wsi w Polsce, które mają wodociąg i kanalizację, a tu w stolicy jak za króla Ćwieczka.

Budowa kanalizacji ściekowej w Al. Dzieci Polskich odc. posesja nr 78 - posesja nr 92 Dn 0,2  L ca 270 m - zgodnie z WPRiMUWiUK 2021-2028 termin realizacji – rok 2027.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej na całej długości Al. Dzieci Polskich nie było możliwe ze względu na realizowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Miejskich roboty drogowe dotyczące poszerzenia tej ulicy i obowiązującą w tym zakresie gwarancję.

Budowa przewodu wodociągowego w Al. Dzieci Polskich odc. Trzykrotki - Kociszewskich, Dn 150 L ca 760 m- zgodnie z WPRiMUWiUK 2021-2028 termin realizacji – rok 2027.

 1. Alicja Kr - Kiedy kanalizacja na jeziorowej 67?

Odpowiedź jest zawarta w pkt. 6

 1. Paweł Pa - Kiedy będzie kanalizacja na ul. Czarnuszki?

Brak takiego zadania w Planach Inwestycyjnych Spółki.

W celu zawarcia zadania w Planie Inwestycyjnym MPWiK mieszkańcy powinni dokonać zgłoszenia do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy. W dalszej kolejności jest ono przetwarzane zgodnie z obowiązującą w m.st. Warszawie „Procedurą przygotowania i zgłaszania inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w Urzędzie m.st. Warszawy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.”, ustaloną zgodnie z Zarządzeniem nr 1558/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2018. Treść dostępna pod adresem: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FE74748B-07BA-4611-A899-C59866FB075F,frameless.htm

 1. Adaś ZwierzakiLive - Po złożeniu projektu który kosztował mnie 2000zł otrzymałem podliczenie kosztu budowy przyłącza kanalizacji do mojej posesji na 15000zł. Tak wysoki koszt jak się dowiedziałem wynika z tego, że rura kanalizacyjna jest po drugiej stronie ulicy. Moje pytanie brzmi: Dlaczego tak wysokie koszta są przerzucane na ludzi? Bo wiem że nie tylko ja dostałem taką wycenę. To miasto powinno finansować swoją stronę przyłącza czyli do płotu mojej posesji a od tego miejsca czyli od płotu do mojego budynku koszt powinien ponosić właściciel. To jest po prostu skandal. Chcę sobie zrobić kanalizację ale nie stać mnie na wydatek 15 tys.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie nowych zadań inwestycyjnych spółka, w ramach wykonywanej sieci kanalizacyjnej, buduje odcinki sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości prywatnych. Dla istniejących już kanałów przyłączający się mieszkaniec może wybudować całość przyłącza od kanału do budynku i uzyskać od spółki zwrot środków w oparciu o procedurę dostępną pod adresem: https://mpwik.com.pl/view/przejmowanie-urzdzen-wodocigowych-i-kanalizacyjnych

Informujemy ponadto, że w ramach działań Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy możliwe jest uzyskanie dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości . Więcej szczegółów pod adresem: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/9FECDBC7-DACF-499A-B7AB-3D8F950B6802,frameless.htm

Możliwe jest także dokonanie zgłoszenia zadania związanego z budową odcinków sieci kanalizacyjnych do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Spółki.

W celu zawarcia zadania w Planie Inwestycyjnym MPWiK mieszkańcy powinni dokonać zgłoszenia do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy. W dalszej kolejności jest ono przetwarzane zgodnie z obowiązującą w m.st. Warszawie „Procedurą przygotowania i zgłaszania inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w Urzędzie m.st. Warszawy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.”, ustaloną zgodnie z Zarządzeniem nr 1558/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2018. Treść dostępna pod adresem: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FE74748B-07BA-4611-A899-C59866FB075F,frameless.htm

 1. Jacek Łaszczyk - Kiedy nastapi budowa przepompowni przy ul Skalnicowej i czy bedzie kontynuowana budowa polaczenia kanalizacji od Skalnicowej do ul Jeziorowej

Zadania związane z budową przepompowni ścieków w ul. Skalnicowej jak również sieci w tej ulicy w kierunku ul. Wał Miedzeszyński przewidziane są do realizacji na lata 2023-2024.

Co do zadań na odcinku pomiędzy ul. Skalnicową a ul. Jeziorową informujemy, że będą one wykonywane w latach 2028-2030 poprzez wykonanie sieci ul. Kuligowskiej oraz ul. Panoramy.

 1. Marta Morycińska - Kiedy będzie kanalizacja na ul. Mrągowskiej?

Odpowiedź udzielona w pkt. 13

 1. Anna Bartuszek - Kiedy kanalizacja na ul. Wielostronnej?

Ze względu na uwarunkowania terenowe i przyjęte rozwiązania w koncepcji rozwoju sieci na tym obszarze dzielnicy Wawer dla odcinka ul. Wielostronnej od ul. Mrówczej do ul. Glicynii trwa etap projektowy - zadanie na etapie pozyskiwania prawa do terenu – zgodnie z WPRiMUWiUK 2021-2028 termin realizacji – lata 2023-2024.

Zadanie dotyczące ul. Wielostronnej od ul. Glicynii w kierunku ul. Patriotów – zgodnie z WPRiMUWiUK 2021-2028, termin realizacji - rok 2027. Podany termin, ze względu na konieczność wcześniejszej realizacji odbiornika ścieków, a także przyszłe prace projektowe, może ulec zmianie.

 1. Paula Hi-k - Kiedy będzie zrobiona kanalizacja na ul. Przewodowej odcinek pomiędzy Majerankową a Zasadową? Czy będzie również zrobiona kanalizacja burzowa?

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przewodowej odc. Strzygłowska - Mozaikowa Dn 0,2/0,6 L ca 1590 m – zgodnie z WPRiMUWiUK 2021-2028 – termin realizacji – lata 2026-202.

Zadania związane z budową sieci odprowadzającej wody opadowe są realizowane przez zarządców dróg – spółka realizuje inwestycje dot. sieci odprowadzającej ścieki bytowe z nieruchomości.

 1. Kinga Ja-a - Jak to wyglada w przypadku Przewodowej i Strzyglowskiej? Wedlug podawanych terminow prace powinny juz sie zaczac jesli ma to byc wykonane o czasie, a nic sie jeszcze nie dzieje. Jesli tu nie zostanie to rozpoczete, kolejne ulice beda nadak wstrzymane.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przewodowej odc. posesja nr 3 - Strzygłowska - wykonawca w dn. 18.10.21 r. przekazał Protokół z Narady Koordynacyjnej, przewidywany rok realizacji – 2023-2024.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Strzygłowskiej odc. Wał Miedzeszyński - Przewodowa Dn 0,6 L ca 750 m – trwa etap projektowy – planowany termin realizacji robót to lata 2023-2024.

Podany termin, ze względu na konieczność wcześniejszej realizacji odbiornika ścieków, a także przyszłe prace projektowe, może ulec zmianie.

 1. Janusz Piwiński - Zgodnie z rocznymi planami już powinna być realizowana kanalizacja i wodociąg w ulicy Skalnicowej ( nie mówiąc o uliczkach poprzecznych) . A w najnowszym harmonogramie znów się przesuwa. W czym problem? Plany zrobione , działka jest miejska nic tylko realizować. W ulicach prostopadłych służebności zostały wpisane w KW . Wystarczy chcieć.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej (w pasie drogowym) odc. Trakt Lubelski - Mrówcza/Mozaikowa Dn 0,6/0,4/0,3/0,2 L 2833,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,15 L 468,5 m - spółka przystąpiła do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla budowy sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacyjnej dla ww. zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ruty odc. Wojtyszki - Skalnicowa Dn 0,2 L ca 230 m, ul. Scalonej Dn 0,2 L ca 215 m oraz w drogach dojazdowych od ul. Wojtyszki (dz. ew. nr 340/43, 340/44 do posesji dz. nr ew. 340/37, 340/45 obręb 31353), na dz. nr ew. 468 obręb 31354, 71/73, 75/77, 79/81 Dn 0,2 L ca 1295 m – zgodnie z WPRiMUWiUK 2021-2028 termin realizacji- lata 2026- 2027.

 1. Filip Stefan Stefański - Nawet jak podadzą termin to nie warto im ufać. w 2015 roku zaczęli obiecywać kanalizację na ul. Włodzickiej do 2017 i do tej pory nic się nie ruszyło. Teraz widzę że jest przełożone na lata 2021-2028. 

Spółka prowadzi prace projektowe w zakresie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Ze względu na nieuregulowany stan prawny działki 18/5 z obrębu 31155 stanowiącej pas drogowy tej ulicy, konieczne jest wystąpienie przez spółkę o wydanie decyzji w oparciu o art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z uwagi na powyższe obecnie brak jest możliwości określenia dokładnego terminu wykonania sieci w ul. Włodzickiej.

 1. Zofia Powierża - Kiedy można się spodziewać kanalizacji na drodze wewnętrzne ul. Gruszy. Mija 20 lat jak tu mieszkają ludzie.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gruszy odc. Mrówcza - Gruszy nr 2 Dn 0,2 L ca 930 m - zgodnie z WPRiMUWiUK 2021-2028 termin realizacji – rok 2027.

Podany termin ze względu na konieczność wcześniejszej realizacji odbiornika ścieków, a także przyszłe prace projektowe, może ulec zmianie.

 1. Marta Mazurek - Ul. Zasadowa? Ewentualnie Draceny na odcinku Geranii - Hortensji? Kiedyś w ogóle?

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zasadowej odc. posesja nr 9 - posesja nr 46 oraz odc. posesja nr 48 - Przewodowa Dn 0,2 L ca 1065 m – termin realizacji rok 2030.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Draceny odc. Mozaikowa - ostatnia posesja Dn 0,2 L ca 230 m – termin realizacji rok 2030.

Podane terminy ze względu na konieczność wcześniejszej realizacji odbiornika ścieków, a także przyszłe prace projektowe, mogą ulec zmianie.

 1. Michał Durski - Super pomysł z chatem. Ja się chętnie dowiem jak postęp prac wokół kanalizacji na Weglarska 88-92

Dla posesji Węglarska 92 – spółka przystąpiła do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla budowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z zakresem: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Węglarskiej odc. Lucerny - Węglarska 80, Murarskiej odc. Węglarska - Węglarska 96 Dn 0,2  L 431,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 158,8 m.

Budowa sieci kanalizacyjnej dla ww. zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023.

W zakresie drogi dojazdowej obejmującej swoim zakresem posesję Węglarska 88 – Spółka oczekuje na uregulowanie kwestii własnościowych – w formie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPWIK przez właścicieli działki ewidencyjnej 248 z obrębu 31123, co pozwoli na kontynowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Planowany termin realizacji robót to rok 2023.

 1. Edyta Łeg - Szkoda, że nikt nie myśli o wodociągach dla jeszcze przecież dużej części mieszkańców Wawra, którzy cały czas muszą borykać się z problemami własnych studni, jak chociażby osiedla na Tawułkowej czy Celulozy

Ze względu na brak informacji o konkretnej lokalizacji chcemy zaznaczyć, że większość osiedli położonych przy ul. Celulozy posiada miejską sieć wodociągową.

Co do ul. Tawułkowej, to w wieloletnich planach inwestycyjnych znajduje się zadanie dot. realizacji sieci wodociągowej w tej ulicy na odcinku od ul. Przewodowej do POW z terminem realizacji określonym na rok 2030.

 

Więcej informacji o formule live chat

 

 

Załączniki: