null

Wydział Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
pok.: 203
tel. 22 443 70 5522 443 68 60
fax: 22 443 69 93
e-mail: wawer.wos@um.warszawa.plmrokicka@um.warszawa.pl
Naczelnik: Magdalena Rokicka


Kontakt telefoniczny w sprawach:

 

 • zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
 • zniszczenia i uszkodzenia drzew i krzewów
22 443 68 61, 22 443 68 64, 22 443 68 66,
22 325 60 09,  22 325 60 08
 • drzewa i krzewy znajdujące się w pasie drogi publicznej
22 443 69 15,  22 443 68 65
 • zgłaszanie sprzeciwów do zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
 • opiniowanie inwestycji pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska
22 443 68 62
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uciążliwości hałasu w środowisku w związku z eksploatacją urządzeń i obiektów,
 • nakazywanie w drodze decyzji usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 • przyjmowanie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbest),
 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami i kotami wolnożyjącymi
22 443 70 55
 • wydawanie decyzji na czasowe odbieranie właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia, nad którym się znęca,
 • wydawanie oraz cofanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną oraz chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu awarii na obszarze dzielnicy, 
 • przyjmowanie od wytwórców odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, położonych na obszarze dzielnicy, informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
 • historyczne zanieczyszczenia ziemi
22 443 68 67
 • przyjmowanie powiadomień o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt na obszarze dzielnicy,
 • przyjmowanie od wykonawców prac geologicznych zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych na obszarze dzielnicy,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji nakazujących właścicielom gruntów przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeśli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
 • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu ugody między właścicielami gruntów,
 • edukacja ekologiczna
22 443 68 63
 • prowadzenie postepowań administracyjnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom,
 • prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • opinie do planów i programów dot. ochrony środowiska
22 325 60 03

 


Zakres działań:

Zakres działania Wydziały Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

 2. nakładanie kar za zniszczenie i uszkodzenie drzew i krzewów,

 3. prowadzenie postępowań w sprawie drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi publicznej,

 4. przyjmowanie i zgłaszanie sprzeciwów do zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

 5. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 34, 60, 67, 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 6. opiniowanie inwestycji pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska,

 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uciążliwości hałasu w środowisku w związku z eksploatacją urządzeń i obiektów,

 8. nakazywanie w drodze decyzji usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

 9. przyjmowanie od osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, i przedkładanie Prezydentowi m.st. Warszawy informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbest), dla celów sporządzania informacji tego rodzaju, dotyczącej m.st. Warszawy,

 10. sprawy związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i kotami wolnożyjącymi,

 11. wydawanie decyzji na czasowe odbieranie właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia, nad którym się znęca,

 12. wydawanie oraz cofanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną oraz chartów rasowych lub ich mieszańców,

 13. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom,

 14. przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu awarii na obszarze dzielnicy oraz wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w celu prowadzenia akcji na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przed skutkami awarii,

 15. przyjmowanie od wytwórców odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, położonych na obszarze dzielnicy, informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi.

 16. historyczne zanieczyszczenia ziemi

 17. przyjmowanie powiadomień o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt na obszarze dzielnicy oraz przekazywanie ich właściwym organom,

 18. przyjmowanie od wykonawców prac geologicznych zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych na obszarze dzielnicy, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,

 19. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji nakazujących właścicielom gruntów przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeśli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,

 20. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu ugody między właścicielami gruntów o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy Prawo wodne,

 21. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom,

 22. edukacja ekologiczna,

 23. prowadzenie postepowań administracyjnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,

 24. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom,

 25. prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

 26. opinie do planów i programów dot. ochrony środowiska.