null

OBOWIĄZKI POSIADACZY WYROBÓW AZBESTOWYCH

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz 31), wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkłada ją corocznie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada powyższą informację corocznie do dnia 31 stycznia prezydentowi miasta (Biura Ochrony Środowiska, Pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa).

Przed sporządzeniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, należy przeprowadzić kontrolę stanu wyrobów zawierających azbest, a wynik oceny należy ująć w w/w informacji.
Jednocześnie zaznaczamy, że „Informację o wyrobach zawierających azbest” sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przedkłada się właściwemu organowi, a drugi przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia nowej informacji.

Ponadto, kopie będą potrzebne w przypadku składania wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.


DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące zasad/procedury uzyskania dofinansowania znajdują się na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/azbest.htm


ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

Wyroby zawierające azbest w złym stanie technicznym mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców Warszawy (wdychanie włókien azbestowych zawieszonych w powietrzu może mieć działanie chorobotwórcze) i dlatego podlegają sukcesywnej eliminacji ze środowiska. Usuwanie wyrobów azbestowych powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przez wyspecjalizowane i uprawnione firmy (posiadające decyzję Prezydenta m.st. Warszawy zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych.
Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających decyzje administracyjne, o których mowa, znajduje się na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, która poświęcona jest tematyce dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/

UWAGA

Na podstawie art. 346 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny.


dokumenty do pobrania:

Linki do kart informacyjnych urzędu

https://warszawa19115.pl/-/przyjmowanie-informacji-o-wykorzystywaniu-wyrobow-zawierajacych-azbest-od-osob-fizycznych-nie-bedacych-przedsiebiorcami

https://warszawa19115.pl/-/przyjmowanie-informacji-o-usunietych-wyrobach-zawierajacych-azbest-od-osob-fizycznych-nie-bedacych-przedsiebiorcami