null

Wydział Nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
pok.: 104
tel. 22 44 37 010, 22 44 37 020
e-mail: wawer.wnd@um.warszawa.pl 
Naczelnik: Katarzyna Dzierzgowska


 

 

 

 

 


Zakres działania:

Zakres działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Wawer:

 1. ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych;

 2. wyrażanie zgody właściciela nieruchomości na wycięcie drzew lub krzewów na nieruchomości m.st. Warszawy;

 3. wyrażanie zgody na przeprowadzenie inwestycji liniowych na nieruchomościach m.st. Warszawy;

 4. zniesienie współwłasności nieruchomości m.st. Warszawy;

 5. realizowanie roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości (użytkowników wieczystych) wynikających z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 6. zbywanie nieruchomości;

 7. zamiana nieruchomości gruntowych należących do m.st. Warszawy na nieruchomości gruntowe innych podmiotów, w tym publicznych;

 8. nabywanie nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy;

 9. prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziałów nieruchomości;

 10. wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej.

 11. prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego;

 12. prowadzenie spraw dotyczących oddania dzielnicowej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd lub jego wygaszanie;

 13. zezwolenie na wykreślenie hipoteki na nieruchomościach m.st. Warszawy;

 14. zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów m.st. Warszawy;

 15. windykacja opłat z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

 16. regulowanie stanu prawego nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych;

 17. regulowanie stanu prawnego nieruchomości m.st. Warszawy w księgach wieczystych;

 18. regulowanie praw do nieruchomości;

 19. prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia i regulacji stanu prawnego nieruchomości;

 20. zasiedzenie nieruchomości (na rzecz m.st. Warszawy i przeciwdziałanie zasiedzeniu przez osoby fizyczne);

 21. nabywanie spadków przez m.st. Warszawa;

 22. kontrola stanów władania nieruchomościami;

 23. prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości m.st. Warszawy

 24. wykonywanie innych zadań w zakresie nieruchomości m.st. Warszawy, wynikających z odrębnych zarządzeń Prezydenta, oraz upoważnień i pełnomocnictw;

 25. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi, petycji, wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.