null

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OGŁOSZENIE

O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW  NA CZŁONKÓW

RADY SENIORÓW DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY

KADENCJI 2020-2023

  

Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy nadanego Uchwałą nr 58/XIX/2016 Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na czterech członków Rady Seniorów – przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy (kadencja 2020-2023).Celem Rady Seniorów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawach dotyczących seniorów, w szczególności związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej.

1. Członkiem Rady - przedstawicielem mieszkańców, może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.
2. Kadencja członka  Rady trwa 3 lata od dnia jego powołania. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.
3. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy może dokonać grupa co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia ogłoszenia tj. od dnia 5.08.2020 r. do 26.08.2020 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, parter,  stanowisko  6  w godzinach pracy Urzędu. (od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00).
5. Zgłoszenie kandydata zawiera:

  • dane kandydata,
  • krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach  na rzecz seniorów,
  • zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
  • zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady Seniorów,
  • listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, zawierającą imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach  związanych z wyborem przedstawicieli – mieszkańców Dzielnicy do Rady oraz podpisaną klauzulę informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

7. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż czterech, Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zgłaszania kandydatów zorganizuje otwarte spotkanie wyborcze, którego celem jest prezentacja kandydatów i wyłonienie w drodze głosowania selekcyjnego nie więcej niż ośmiu osób.
8. Ostateczna lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z krótkimi informacjami o kandydatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dzielnicy Wawer oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy w ciągu 7 dni od spotkania wyborczego.

Więcej na: http://www.eto.um.warszawa.pl/category/99/announcement/24173

Załączniki: