null

Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni w Wawrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie
plakat mówiący o kontroli szamb

Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Przeczytaj nasz komunikat! Od 2022 roku każda gmina co najmniej raz na dwa lata musi przeprowadzić kontrolę właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrola polega na sprawdzeniu posiadanych umów na świadczenie usługi na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciel nieruchomości powinien przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej (jeżeli istnieje), a w przypadku braku kanalizacji - wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Osoby, które nie zawarły jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy, aby uczyniły to jak najszybciej.

Lista firm w linku poniżej:

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (bip.warszawa.pl)

Kontrole w Dzielnicy Wawer od czerwca

Kontrole na terenie Dzielnicy Wawer rozpoczniemy w czerwcu tego roku. Będą się one odbywały korespondencyjnie. Wyślemy do Państwa pismo i będziemy oczekiwać odpowiedzi.

W przypadku braku odpowiedzi listownej przeprowadzimy kontrolę osobiście lub z pomocą Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Możecie również otrzymać wezwanie do urzędu z prośbą o okazanie dokumentów w siedzibie urzędu dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów

Na czym polega kontrola?

Będziemy sprawdzali umowy zawarte przez Państwa z przedsiębiorcą oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Jeśli posiadają Państwo przydomową oczyszczalnię ścieków, zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, mają Państwo obowiązek pozbywania się osadów ściekowych. Powinno to być uregulowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Co będziemy kontrolować?

  • częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, 

  • zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami uprawnionymi do odbioru tych nieczystości na terenie m.st. Warszawa.

Dlaczego przeprowadzamy kontrolę?

Chcemy zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska, gleby, wód gruntowych. Niewłaściwe odprowadzanie ścieków negatywnie wpływa na bezpieczeństwo człowieka i otaczającej go przyrody. Jesteśmy również zobowiązani ustawą. 

Kara grzywny

Art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzenie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) – treść ustawy.

Słowniczek pojęć

  • nieczystości ciekłe - ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

  • zbiorniki bezodpływowe - instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

Masz więcej pytań? Wyślij maila na adres: wawer.wos@um.warszawa.pl