null

Konta bankowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

  • Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57 | Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  • Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57 | Warszawa
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Jednocześnie informujemy, iż wpłat można dokonywać również w kasach Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie.

Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.

Informujemy również, że deklaracje podatkowe oraz informacje podatkowe można składać na terenie całej Warszawy w Wydziałach Obsługi Mieszkańców Urzędów Dzielnic bądź w Centrum Obsługi Podatnika.

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem).

Dla wszystkich podatników, nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i przynieść lub wysłać na adres dowolnego Urzędu Dzielnicy na terenie Warszawy bądź do Centrum Obsługi Podatnika. Są one dostępne na stronie https://podatkium.um.warszawa.pl/.

Na rachunek bieżący jednostki budżetowej – dochody
52 1030 1508 0000 0005 5003 2007

  • Oplata za użytkowanie wieczyste
  • Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • Opłata z tytułu nabycia nieruchomości
  • Opłata z tytułu dzierżawy składników majątku
  • Odsetki od nieterminowych wpłat

Pozostałe opłaty
77 1030 1508 0000 0005 5003 2139 - Opłaty Komunikacyjne
52 1030 1508 0000 0005 5003 2104 - Opłaty za udostępnianie danych osobowych
86 1030 1508 0000 0005 5003 2171 - Opłaty alkoholowe
55 1030 1508 0000 0005 5003 2147 - Świadczenia rodzinne
33 1030 1508 0000 0005 5003 2155 - Zaliczka alimentacyjna                                                            
02 1030 1508 0000 0005 5003 2422 - Opłaty za odpady komunalne
24 1030 1508 0000 0005 5003 2317 - Opłata za czynności geodezyjne (sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu)
57 1030 1508 0000 0005 5003 2014 - Opłaty za formularz wielojęzyczny