null

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiot działania i zadania stałej Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

1)     Wnioskowanie i opiniowanie spraw dotyczących tworzenia, utrzymania terenów zieleni, ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Dzielnicy Wawer;

2)     Opiniowanie wniosków Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer i mieszkańców Dzielnicy  Wawer w zakresie działania Komisji;

3)     Inicjowanie i opiniowanie analiz z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i gleby;

4)     Opiniowanie projektów programów dot. ochrony środowiska w zakresie dotyczącym Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy;

5)     Inicjowanie i opiniowanie programów edukacji ekologicznej na terenie Dzielnicy Wawer;

6)     Współpraca z instytucjami związanymi ze środowiskiem, krajobrazem, ekologią w szczególności z Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem Celestynów, Lasami Miejskimi, Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, Wodami Polskimi itp.;

7)     Współpraca w zakresie środowiska i krajobrazu z sąsiednimi jednostkami samorządowymi, w tym w szczególności z Józefowem i Otwockiem;

8)     Opiniowanie koncepcji, projektów i zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie terenów zieleni  Dzielnicy Wawer;

9)     Inicjowanie działań promujących i informacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii i ich instalacji na terenie Dzielnicy Wawer;

10)  Inicjowanie działań promujących budowę urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Dzielnicy Wawer:

11)  Opiniowanie projektu budżetu, zmian w załączniku budżetowym oraz sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie komisji.

Skład Komisji:

  1. Agnieszka Wójcik – Przewodnicząca Komisji
  2. Barbara Wielowieyska – Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Joanna Buczyńska
  4. Wojciech Godlewski
  5. Zdzisław Gójski
  6. Sławomir Kacprowicz
  7. Helena Kroszczyńska
  8. Michał Mroziński
  9. Marta Turska
  10. Izabella Wolf-Jedynak