null

Komisja Ochrony Środowiska i Krajobrazu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakres działania:

 • wnioskowanie i opiniowanie spraw dotyczących tworzenia, utrzymania terenów zieleni, ochrony przyrody i krajobrazu na terenie dzielnicy;
 • opiniowanie wniosków Rad Osiedli w dzielnicy i mieszkańców dzielnicy w zakresie działania Komisji;
 • inicjowanie i opiniowanie analiz z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i gleby;
 • opiniowanie projektów programów dot. ochrony środowiska w zakresie dotyczącym dzielnicy;
 • inicjowanie i opiniowanie programów edukacji ekologicznej na terenie dzielnicy;
 • współpraca z instytucjami związanymi ze środowiskiem, krajobrazem, ekologią w szczególności z Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem Celestynów, Lasami Miejskimi, Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, Wodami Polskimi itp.;
 • współpraca w zakresie środowiska i krajobrazu z sąsiednimi jednostkami samorządowymi, w tym w szczególności z Józefowem i Otwockiem;
 • opiniowanie koncepcji, projektów i zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie terenów zieleni dzielnicy;
 • inicjowanie działań promujących i informacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii i ich instalacji na terenie dzielnicy;
 • inicjowanie działań promujących budowę urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy;
 • opiniowanie projektu budżetu, zmian w załączniku budżetowym oraz sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie Komisji.

Skład Komisji:

 1. Agnieszka Wójcik – Przewodnicząca Komisji
 2. Barbara Wielowieyska – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Joanna Buczyńska
 4. Wojciech Godlewski
 5. Zdzisław Gójski
 6. Sławomir Kacprowicz
 7. Helena Kroszczyńska
 8. Michał Mroziński
 9. Marta Turska
 10. Izabella Wolf-Jedynak