null

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika szambiarki

Na twojej nieruchomości znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków? Masz umowę na odbiór nieczystości ciekłych? To ważne!

Co powinieneś/-aś zrobić?

  • Podpisz umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków.
  • Przechowuj dowody uiszczania opłat.
  • Okaż umowę i dowody uiszczania opłat podczas kontroli.

Pamiętaj!

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest posiadanie i okazanie podczas kontroli umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków i dowodów uiszczania opłaty za te usługi**.

Kontrole przeprowadzają pracownicy Urzędu m.st. Warszawy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków***. 

 

*art. 2 ust. 1 pkt 1, **art. 6 ust. 1, ***art. 6 ust. 5a pkt 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Więcej informacji uzyskasz:

  • www.warszawa19115.pl zakładka: Wszystko o odpadach – Nieczystości ciekłe.Informacje
  • Infolinia Urzędu Miasta 24/7 tel. 19115
  • Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy

Posiadanie umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków jest ważne ponieważ staje się jednym z narzędzi mających wpływ na rozwój miasta poprzez umożliwienie efektywnego planowania rozwoju i budowy sieci kanalizacyjnej. Środowisko w którym żyjemy staje się lepiej chronione – przez NAS mieszkańców.

Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach.* Regulamin, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**, uchwala  Rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Zgodnie z § 16 regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości obowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w :

  • zbiornikach bezodpływowych nie rzadziej niż raz na kwartał,
  • osadnikach w przydomowych oczyszczalniach ścieków nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Zgodnie z art. 6 ust. 6-10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków, Gmina obowiązana jest zorganizować ich opróżnianie poprzez wydanie decyzji w której ustala m.in. wysokość opłaty i terminy odbioru. Decyzje wydaje się na okres 1 roku, z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niewywiązywanie się z zapisów ustawy i zapisów regulaminu podlega karze grzywny.


*Uchwała Nr LXV/2148/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
**Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) zbiornikach bezodpływowych nie rzadziej niż raz na kwartał, osadnikach w przydomowych oczyszczalniach ścieków nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Kampania stworzona przez Biuro Gospodarki Odpadami na celu zwiększenie świadomości mieszkańców o obowiązku wynikającym z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach1, tj. posiadania przez właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków umów na odbieranie nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat.

plakat informacyjny