null

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Wawrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Inwestycje w Wawrze to nie tylko kilometry nowych dróg, ale - równie istotne dla rozwoju dzielnicy - przedsięwzięcia realizowane przez MPWiK Warszawa w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Do 2025 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamierza wybudować na terenie Wawra aż 337 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej*, a koszt realizacji tych przedsięwzięć oszacowano na ponad 400 mln zł. Stawia to dzielnicę na pierwszym miejscu w stolicy, zarówno co do liczby zaplanowanych zadań inwestycyjnych, jak również przeznaczonych na ich wykonanie środków. Opracowany plan rozbudowy infrastruktury jest wynikiem efektywnej współpracy z Urzędem Dzielnicy oraz jest podyktowany troską o zrównoważony rozwój tego rejonu miasta. Wawer, to atrakcyjna część stolicy, którą wielu mieszkańców wybiera na miejsce swego zamieszkania – intensywnemu rozwojowi budownictwa mieszkaniowego sprzyja bliskość nie tylko Wisły, ale Wilanowa, Ursynowa i Mokotowa, w szczególności tzw. Służewca Przemysłowego (w szczególności rejonu ul. Domaniewskiej).

Najważniejsze inwestycje w 2019 r. w Wawrze

Jeszcze w tym roku kalendarzowym MPWiK S.A. wybuduje 12 km sieci wodociągowej i 14,5 km kanalizacyjnej, z których szereg powstanie w rejonie budowanej Południowej Obwodnicy Warszawy. Do najważniejszych zadań wodociągowych należy budowa ponad 4,5 km magistral w ul. Mrówczej na odcinku od ul. Odeskiej do ul. Panny Wodnej oraz w ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Szafirowej i na odcinku od ul. Prasowej do ul. Jagienki wraz z przebudową istniejącej w tym rejonie infrastruktury podziemnej. Trwają także prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, m.in. powstaje w ul. Walcowniczej na odcinku od ul. Filmowej do posesji nr 37, w ul. Filmowej na odcinku od ul. Walcowniczej do ul. Trocinowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Walcowniczej oraz w ulicach: Przygodnej, Masłowieckiej i drogach dojazdowych do ul. Masłowieckiej (łączna długość to ok. 2 km). Do końca roku 2019 r. planowane jest też oddanie pompowni ścieków w ul. Jeziorowej (aktualnie trwają prace projektowe).

Sieć kanalizacyjna dla osiedla „Wichrowa”

Nieco później, bo w połowie 2020 r., powinny zakończyć obecnie prowadzone budowy: magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy, od numeru 141 do ul. Rozchodnikowej oraz od ul. Trakt Lubelski do północnej granicy planowanej POW  oraz blisko 1,9-kilometrowego przewodu wodociągowego w ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Strzygłowskiej do granicy obwodnicy. W tym też okresie planowane jest oddanie do użytku nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, m.in. w ulicach: Mrówczej, Lucerny, Widocznej, Władysława IV, Łyszkowickiej, Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej i Pielęgniarek (w ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej, termin: III kw. 2020 r.) oraz w ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Trakt Lubelski do północnej granicy POW i w ul. Rosiczki na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Dzięcioła o łącznej długości ponad 2,5 km. W I połowie przyszłego roku Spółka wybuduje także ponad 900 m kanalizacji ściekowej odprowadzającej ścieki z osiedla „Wichrowa” wraz z odcinkami sieci.

Nowe magistrale wodociągowe w Wawrze

MPWiK S.A. rozpoczęła także projektowanie kolejnych odcinków sieci, których realizację przewidziano na latach 2020-2022. Do najważniejszych zadań wodociągowych należy budowa ponad 8-kilometrowej magistrali o średnicy 60 cm w ulicach: Kosmatki, Wał Miedzeszyński, Skalnicowej, Panny Wodnej, która zostanie następnie połączona z nowo wybudowanym przewodem w ulicach: Mrówczej i Mozaikowej. Kolejne dwie o średnicy 40 cm zostaną ułożone – pierwsza o długości blisko 2 km w ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Skalnicowej od ul. Trakt Lubelski, a druga – o długości ponad 1,7 km w ulicach Wał Miedzeszyński i Bysławskiej. Planowany termin realizacji tych inwestycji to rok 2022 r.

Wcześniej, bo w 2020 r. Spółka planuje oddać sieć wodociągową w ulicach: Rejowieckiej, Nagłowickiej, Orchidei, Lewkonii, Bysławskiej (na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Zagrodowej oraz od ul. Ogórkowej do Wał Miedzeszyński) i Ogórkowej. Łącznie w ramach wyżej wymienionych zadań powstanie ponad 6,5 km przewodów wodociągowych, którymi do mieszkańców popłynie smaczna woda z kranu, którą można pić bez przegotowania.

Kanalizacja dla osiedla Nadwiśle

W trosce o środowisko, Spółka będzie kontynuowała rozbudowę systemu odbioru ścieków. Skanalizowanie terenu osiedla Nadwiśle będzie możliwe po wybudowaniu pompowni ścieków przy ul. Skalnicowej i sieci kanalizacyjnej na odcinku od tej pompowni do kanału w ul. Wał Miedzeszyński. Kolejne inwestycje są także planowane w rejonie ul. Bronowskiej, gdzie powstania pompownia ścieków o wydajności 9,6 dm3/s wraz z przewodami tłocznymi oraz kanalizacja sanitarna o łącznej długości przekraczającej 1,6 km - sieć zostanie usytuowana w ulicach: Bronowskiej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do Kanału Zerzeńskiego, Wał Miedzeszyński od Kanał Nowe Ujście do posesji nr 422 i Ligustrowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyńskiej do ul. Bronowskiej. Planowany termin realizacji tych prac to 2021 rok.

Zestawienie wszystkich aktualnie realizowanych inwestycji jest dostępne na stronie przedsiębiorstwa w Zakładce O nas > Inwestycje > Aktualnie realizowane inwestycje. Warto także podkreślić, że Spółka, aby przyspieszyć rozbudowę infrastruktury sieciowej, tam, gdzie jest to możliwe, realizuje swoje zadania we współpracy z innymi podmiotami, m.in. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad czy Urzędem Dzielnicy Wawer. Wspólna koordynacja kilku zadań, pozwala skrócić czas potrzebny na pozyskanie niezbędnych decyzji oraz ograniczyć uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Sprawdź, gdzie jest sieć MPWiK i podłącz się

Co ciekawe, mimo systematycznej rozbudowy sieci na terenie dzielnicy, wciąż istnieje ponad 4 tys. nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej oraz ponad 4,5 tys. domów niekorzystających z możliwości przyłączenia się do już wybudowanej kanalizacji (dane 2018 r.). Dlatego też MPWiK S.A. wraz z lokalnymi władzami samorządowymi od lat aktywnie zachęca mieszkańców dzielnicy do podłączania swych posesji do miejskiej infrastruktury. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej możliwości, w pierwszej kolejności powinny sprawdzić na stronie www.mapa.um.warszawa.pl, czy w ich okolicy istnieje infrastruktura miejska. Wodociągi zapraszają także mieszkańców na konsultacje, w trakcie których można zapytać pracowników MPWiK o plany inwestycyjne oraz, dowiedzieć się, jak wygląda proces podłączenia posesji do sieci. O kolejnych terminach spotkań, Spółka informuje na bieżąco za pośrednictwem swojej strony www.mpwik.com.pl oraz profilu społecznościowego Facebook.com/WodaDlaWarszawy.

Wybór usług MPWiK to gwarancja bezpieczeństwa oraz niższych opłat – 1 litr warszawskiej kranówki kosztuje mniej niż 1 grosz, a jej jakość jest stale monitorowana przez urządzenia działające non stop w systemie on-line oraz akredytowane laboratoria, w których rocznie wykonuje się ponad 170 tys. analiz wody. Niezależnie jej jakość kontroluje także sanepid. 

Jednocześnie, należy przypomnieć, że właściciel ma obowiązek podłączenia swej posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Aby to ułatwić, Spółka buduje odcinki kanałów do granic działek. Mieszkańcy mogą również skorzystać z programu dopłat na likwidację szamb, który oferuje Urząd m.st. Warszawy. Ostrzegamy - nieprawidłowo opróżniane szambo może stanowić zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.

* Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 dotyczący miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków.

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w latach 2018-2025 inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi w dzielnicy Wawer.

 

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Wawer
 

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 758 inwestycji  dla Dzielnicy Wawer. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami
w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi- oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

 

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok:

A. Zadania zrealizowane:

 1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Rosiczkiodc. Mrągowska - Wał Miedzeszyński Dn 100 L  558,4 m.Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Akwarelowej odc. Tęczowa - Kaczeńca, Tęczowej odc. Akwarelowa - Harmonistów, Harmonistów odc. Tęczowa - rejon dz. ew. nr 52 i 53/2 oraz odc. Powszechna - Harmonistów 13, Dn 0,2 L 412,1 m wraz z odcinkami sieci
 2. Dn 0,16 L 134,3 m (Zadanie z Planu Inwestycyjnego na rok 2018, zakończone w 2019 roku).
 3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Skokowej odc. Korsuńska - posesja nr 17 Dn 0,2 L 57,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 15,3 m (Zadanie z Planu Inwestycyjnego na rok 2018, zakończone w 2019 roku).   

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

 1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bławatków odc. Żegańska - ost. posesja Dn 100 L 236,4 m. Termin realizacji: 01.06.2019 r.
 2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Przewodowej odc. Mrągowska
  - Wał Miedzeszyński Dn 200 L 609,9 m. Termin realizacji: 09.04.2019 r. Brak zgody Zarządcy na wejście w teren (odtworzenie nawierzchni). Wykonawca złożył wniosek
  o zmianę terminu.
 3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dzięcioła odc. Przewodowa - Rosiczki
  Dn 150L 563,4 m. Termin realizacji: 30.04.2019 r. – Roboty montażowe zostały wykonane. Odtworzenie nawierzchni (zmiana terminu).
 4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szparagowej odc. 27-go Grudnia - Dzielnicowa, Plażowej odc. Szparagowa - Plażowa, Rabatowej odc. Trakt Lubelski – Dzielnicowa
  Dn 100 L 898,8 m. Termin realizacji: 12.12.2018 r. – zostały naliczone kary umowne
  dla Wykonawcy z powodu nie dotrzymania terminu umowy. Trwają prace odbiorowe.
 5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Klimontowskiej odc. Palmowa - hydrant
  w rej. dz. ew. nr 3/5 z obr. 3-11-16, odc. Koryncka - Sadulska, odc. Wylotowa - Antenowa,
  odc. Gardenii - budynek nr 107 Dn 100 L 491,6 m. Termin realizacji: 06.05.2019 r.
 6. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Mrówczej odc. Odeska - Panny Wodnej, Mozaikowej odc. Panny Wodnej - Szafirowa wraz z przebudową kolidującej infrastruktury Dn 400 L ca 3839,5 m. Termin realizacji: 27.12.2019 r.
 7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Prasowej odc. Mozaikowa – Włókiennicza
  Dn 200 L ca 70 m. Termin realizacji: 27.12.2019 r.
 8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szafirowej odc. Mozaikowa - Szafirowa 50
  Dn 150 L ca 280 m. Termin realizacji: 27.12.2019 r.
 9. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Mozaikowej odc. Prasowa – Jagienki
  wraz z przebudową kolidujących sieci Dn 400 L ca 635 m. Termin realizacji: 27.12.2019 r.
 10. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Mozaikowej odc. Szafirowa - Prasowa (w pasie drogowym Południowej Obwodnicy Warszawy) Dn 400 L 700 m. Termin realizacji: 30.06.2020 r.
 11. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński w rejonie węzła z Południową Obwodnicą Warszawy Dn 400 L ca 800 m Etap V. Termin realizacji: 30.06.2020 r.
 12. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Wał Miedzeszyński 141 - Rozchodnikowa Dn 400 L ca 920 m, Etap VI. Termin realizacji: 30.06.2020 r.
 13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ogórkowej w rejonie posesji 67Dzięcioła
  odc. Rosiczki - Dąbrowy, Podbiałowej odc. Podbiałowa 1A - Podbiałowa 8
  Dn 100/150 L ca 275 m. Termin realizacji: 30.06.2020 r.
 14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Plażowej Dn 0,2 L 89,4 m wraz z odcinkami sieci
  Dn 0,16 L 15,5 m. Termin realizacji: 12.12.2018 r. – zostały naliczone kary umowne
  dla Wykonawcy z powodu nie dotrzymania terminu umowy. Trwają prace odbiorowe.
 15. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Rogatkowej 4,
  Dn 0,2 L ca 95 m. Termin realizacji: 31.12.2019 r.
 16. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Trakt Lubelski odc. Klimontowska - Płowiecka,
  Dn 0,16 L 662,5 oraz 10 szt. odrzutów Dn 0,2 L 92,2 m. Termin realizacji: 03.05.2019 r.
 17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Paprociowej odc. Żegańska - posesja nr 11, Bławatków odc. Żegańska - posesja nr 1, Turkusowej odc. Al. Dzieci Polskich – posesja nr 11 Dn 0,2 L 598,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 115,7. Termin realizacji: 01.06.2019 r.
 18. Budowa kanalizacji ściekowej odprowadzającej ścieki z osiedla ”Wichrowa” do studni kanalizacyjnej w ul. Klimontowskiej Dn 0,2/0,25/0,3 L 902 m wraz z odcinkami sieci
  Dn 0,16/0,2 L 129,3 m. Termin realizacji: 24.03.2020 r.
 19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dzięcioła odc. Rosiczki - Podbiałowa, Podbiałowej odc. Dzięcioła - Podbiałowa 8 Dn 0,2/0,3 L ca 340 m. Termin realizacji: 30.06.2020 r.
 20. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Trakt Lubelski - północna granica planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy Dn 400 L 1049,7 m, Etap IV. Termin realizacji: 20.05.2020 r.
 21. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wał Miedzeszyński odc. Strzygłowska - granica POW, Dn 100/150/200 L 1827,9m. Termin realizacji: 20.05.2020 r.
 22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Trakt Lubelski - północna granica planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy oraz w ul. Rosiczki odc. Wał Miedzeszyński - Dzięcioła Dn 0,16 - 0,6 L 2587,7 m. Termin realizacji: 20.05.2020 r.
 23. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Celulozy 119/121 oraz Mrągowska 2 Dn 100 L 558,4 m. Termin realizacji: 30.09.2019 r.Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Klimontowskiej 17 A-N 
 24. Faza V Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Wawer, w ulicach: Mrówczej, Lucerny, Widocznej, Władysława IV, Łyszkowickiej, Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej, Pielęgniarek, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 31.07.2020 r.
 25. Faza V Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Trakt Lubelskiwraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 31.05.2019 r.
 26. Faza V Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji w ul. Bronowskiej. Termin realizacji: 30.04.2019 r. Obecnie trwają procedury odbiorowe.
 27. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Masłowieckiej 4C,4D,4E,4F,6A,6B Dn 100 L 143 m. Termin realizacji: 31.07.2019 r.
 28. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Snopowej odc. posesja nr 2 - posesja nr 4, odc. Mydlarska - posesja 7A (HP 24555) oraz w ul. Osadniczej odc. posesja nr 4 (HP 35452) - Gajowa (HP 24561) Dn 100 L 168 m. Termin realizacji: 31.10.2019 r.
 29. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dychowskiej odc. Trakt Lubelski - ost. posesja, Dn 100 L 212 m. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
 30. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przygodnej, Masłowieckiej Dn 0,3/0,4 L 551 moraz w drogach dojazdowych do ul. Masłowieckiej Dn 0,2 L 742 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16 L 247,5 m. Termin realizacji: 31.07.2019 r.
 31. Przebudowa istniejących odrzutów kanalizacyjnych w ul. Trakt Lubelski odc. Zwoleńska – Borowiecka. Termin realizacji: 12.06.2020 r.
 32. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. V Poprzecznej odc. Trawiasta - Rzeźbiarska Dn 150 L 274,5 m (A-C) wraz z przyłączami. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
 33. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. VII Poprzecznej odc. Kanał Wawerski (dz. ew. nr 71/1 z obrębu 3-11-20) - posesja nr 41, Dn 0,2 L 83,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 3 m. Termin realizacji: 29.11.2019 r.
 34. Budowa przewodu wodociągowego w ul. IV Poprzecznej odc. Stradomska - Kajki, Dn 100 L ca 280 m; Termin realizacji: 31.07.2019 r.
 35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Stradomskiej odc. V Poprzeczna - posesja 31,Dn 0,2 L ca 140 m. Termin realizacji: 29.11.2019 r.
 36. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 22 Dn 200L 241,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 164,6 m. Termin realizacji: 29.11.2019 r.
 37. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rzeźbiarskiej odc. IV Poprzeczna - posesja nr 55,w ul. IV Poprzecznej odc. Rzeźbiarska - posesja nr 32  Dn 0,2 L 413,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 159 m. Termin realizacji: 29.11.2019 r.
 38. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Zakładowej odc. Wichrowa - Kanał WawerskiDn 100 L 243,8 m oraz odc. posesja nr 21 (HP 42808) - posesja nr 27 Dn 100 L 65,9 m. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
 39. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Gospodarczej odc. Jabłeczna - Stylowa 15 Dn 100 L ca 140 m, w ul. Jabłecznej odc. Gospodarcza - Czytelnicza Dn 100 L ca 160 m. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
 40. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szalejowej odc. Antenowa - posesja nr 17,Dn 80 L 40,3 m. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
 41. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Błękitnej odc. Klimontowska - WierchówDn 100 L ca 300 m. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
 42. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Trawiastej odc. III Poprzeczna - V Poprzeczna oraz w drodze dojazdowej do ul. Trawiastej 34/36 Dn 100 L 339,5 m. Termin realizacji: 20.12.2019 r.
 43. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Darniowej odc. Trakt Lubelski - posesja nr 23 Dn 0,2 L 253,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 67,5 m. Termin realizacji: 30.09.2019 r. 

 

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór  wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

 1. Budowa sieci wodociągowej DN 80-150 mm L ca 600 m w ul. Nowo-Ogórkowej
  na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński z przejściem pod Południowa Obwodnicą Warszawy w kierunku ul. Ogórkowej. Negocjacje z wykonawcą: 24.04.2019 r. Planowany termin realizacji: 30.06.2020 r.
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 160-600 mm L ca 600 m w ul. Nowo-Ogórkowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński z przejściem pod Południowa Obwodnicą Warszawy w kierunku ul. Ogórkowej. Negocjacje z wykonawcą: 24.04.2019 r. Planowany termin realizacji: 30.06.2020 r.
 3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Walcowniczej odc. Filmowa  - wys. posesji 37, Filmowej odc. Walcownicza - Trocinowa Dn 0,2 L 362,5 m wraz z odcinkami sieci
  Dn 0,15 L 77,8 m. Data otwarcia ofert: 12.04.2019 r. Planowany termin realizacji: 20.12.2019 r. 

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych

 1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Rejowieckej, w ul. Nagłowickiej, w ul. Orchidei, w ul. Majerankowej, w ul. Lewkonii odc. Mozaikowa - Zasadowa Dn 100/150 L 2359,7 m. Planowany termin realizacji: 60 tygodni od daty zawarcia umowy.
 2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. II Poprzecznej odc. Marysińska - Stradomska oraz w ul. Trawiastej odc. B. Czecha - Ukośna Dn 100 L 695,5 m. Planowany termin realizacji: 20.12.2019 r.
 3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trawiastej odc. posesja Ukośna - posesja 27,
 4. Dn 0,2 L ca 96 m. Planowany termin realizacji: 20.12.2019 r.
 5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Północnej 23, 25/27, 26/28, 29 Dn 100 L 1026,7 m. Planowany termin realizacji: 60 tygodni od daty zawarcia umowy.
 6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wójcickiej Dn 100 L 290,5 m oraz w ul. Arktycznej Dn 100 L 293,8 m. Planowany termin realizacji: 60 tygodni od daty zawarcia umowy.
 7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Północnej odc. Zwoleńska - posesja nr 29 Dn 0,2 L 396,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 144,8 m. Planowany termin realizacji: 60 tygodni od daty zawarcia umowy.
 8. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Północnej nr 6/8, 15, 23, 25/27, 26, 29, 32, Dn 0,2 L 1526,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 437,4 m. Planowany termin realizacji: 60 tygodni od daty zawarcia umowy.
 9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Radomszczańskiej odc. Północna - Mrówcza, w ul. Wójcickiej odc. Północna - posesja nr 14, w ul. Arktycznej odc. Północna - posesja nr 14 Dn 0,2 L 940,2 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 157 m. Planowany termin realizacji: 60 tygodniod daty zawarcia umowy.

E. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych: 

 1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wał Miedzeszyński odc. Cyklamenów - Trakt Lubelski Dn 150 L 1238,5 m;
 2.   Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosmatki, Wał Miedzeszyński, Skalnicowej, Panny Wodnej odc. Bora Komorowskiego - złączenia z projektowaną magistralą
  w ul. Mrówczej-Mozaikowej Dn 600 L ca 8300 m;
 3.   Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Skalnicowa - Trakt Lubelski Dn 400 L ca 1930 m;
 4.   Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Bysławska - Wał Miedzeszyński 76, Bysławskiej odc. Wał Miedzeszyński - złączenie z istniejącą magistralą w ul. Bysławskiej Dn 400 L ca 1730 m;
 5. Budowa pompowni ścieków P2 przy ul. Jeziorowej;
 6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Sobierajskiej 8
  Osterwy 29A, Dn 100 L ca 240 m;
 7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Osterwy 38,
  Dn 100 L ca 75 m
 8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Nagłowickiej 25, Dn 80 L ca 50 m, w drodze dojazdowej do ul. Rejowieckiej 1-1F, Dn 80 L ca 60 m;
 9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Michalinki odc. Derkaczy - posesja nr 10,
  Dn 100 L ca 90 m;
 10. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Michalinki 10-10B,
  Dn 80 L ca 40 m;
 11. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Poprawnej 76 i 78
  Dn 100 L ca 280 m;
 12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Halnej odc. Malczycka - Patriotów,
  Dn 100 L ca 80 m;
 13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Rusałki odc. Garncarska - Patriotów
  Dn 100 L ca 160 m;
 14. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Ezopa 57,
  Dn 80 L ca 30 m;
 15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Sobierajskiej odc. Wolęcińska - Łabędzia
  Dn 100 L ca 280 m;
 16. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Warszatowej 5,
  Dn 80 L ca 50 m;
 17. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Warsztatowej 4
  i Sobierajskiej 5
  , Dn 100 L ca 290 m;
 18. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Sobierajskiej 15,
  Dn 80 L ca 100 m;
 19. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Sobierajskiej 18,
  Dn 100 L ca 100 m;
 20. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Napoleona Bonaparte odc. Szulczyka - rejon posesji nr 45, Dn 150 L ca 330 m;
 21. Budowa  przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Zabielskiej 30/28A,
  Dn 100 L ca 140 m, w drodze dojazdowej do ul. Zabielskiej 42/44 Dn 100 L ca 300 m;
 22. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Sęczkowej 72
  Dn 100 L ca 155 m;
 23. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 504/506, Dn 100 L ca 100 m;
 24. Budowa przewodu wodociągowego w Al. Dzieci Polskich odc. Przedwiośnie - Mchów Dn 150 L ca 650 m oraz odc. Mchów - Kociszewskich, Dn 150 L ca 410 m;
 25. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wał Miedzeszyński odc. Ogórkowa - Bysławska Dn 150 L ca 1850 m i w ul. Ogórkowej odc. Wał Miedzeszyński - Bysławska Dn 150 L ca 1800 m i w ul. Bysławskiej odc. Wał Miedzeszyński - Zagrodowa (złączenie) Dn 150 L ca 135 m;
 26. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wał Miedzeszyński odc. Cyklamenów - Trakt Lubelski Dn 150 L ca 1160 m;
 27. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Osterwy odc. Planetowa - Zbójnogórska
  Dn 150 L ca 390 m;
 28. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wolęcińskiej odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 100 L ca 1080 m;
 29. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Trakt Napoleoński odc. Lipkowska - Wolęcińska, L ca 150 m;
 30. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Przyleśnej odc. Trakt Napoleoński -
  ost. przyłącze, Dn 100 L ca 350 m;
 31. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Lipkowskiej 18/20,
  Dn 80 L ca 40 m;
 32. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Lipkowskiej 22/22A/24, Dn 80 L ca 40 m;
 33. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej 8,
  Dn 100 L ca 110 m;
 34. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej 15 A do 15 G, Dn 100 L ca 350 m;
 35. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bysławskiej odc. Ogórkowa - Wał Miedzeszyński Dn 100 L ca 850 m;
 36. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Fromborskiej odc. Planetowa - Bachusa
  Dn 100 L ca 380 m;
 37. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bachusa odc. Fromborska - Żarecka,
  Dn 150 L ca 410 m;
 38. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Powiatowej odc. Artystyczna - Podmokła
  Dn 150 L ca 340 m oraz w ul. Podmokłej odc. Powiatowa - Cygańska
  Dn 100 L ca 670 m;
 39. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kwitnącej Akacji odc. Izbicka - Powiatowa
  Dn 150 L ca 1060 m, w ul. Cygańskiej odc. Kwitnącej Akacji - Podmokła
  Dn 100 L ca 360 m, w ul. Artystycznej odc. Cygańska - Powiatowa Dn 100 L ca 660 m;
 40. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Godlewskiej odc. Garncarska - Patriotów
  Dn 100 L ca 160 m;
 41. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wielowiejskiej odc. Garncarska - Patriotów Dn 100 L ca 160 m;
 42. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mydlarskiej odc. HP 42115 - HP 24238
  rejon posesji nr 22F, Dn 100 L ca 20 m;
 43. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Lebiodowej odc. posesja 35 - posesja 44
  Dn 100 L ca 275 m;
 44. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wawrzynowej odc. Trakt Lubelski - posesja 16, L ca 265 m;
 45. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Pokrzywowej odc. posesja 15B - posesja 21, L ca 70 m;
 46. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Patriotów odc. Wspomnień - Panny Wodnej Dn 150 L ca 170 m oraz w ul. Panny Wodnej odc. Patriotów - Garncarska
  Dn 150 L ca 200 m;
 47. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Patriotów odc. Wielowiejska - Godlewska
  Dn 100 L ca 150 m oraz odc. Godlewska - Rusałki Dn 100 L ca 70 m;
 48. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 90,
  Dn 100 L ca 250 m;
 49. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 92/94,
  Dn 100 L ca 440 m;
 50. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 171/173, 177, 198/200, 202/204, 206/208, 223, 225, 227/229, 235/237B, 237, 253, 255A/257, 265/267, 268/270, 271/273/275T/10, 318/320, L ca 3050 m;
 51. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 317/319, 328/330, 283/285, 289/291, 295/297, 301/303, 305, 317/319, 328/330 L ca 1910 m;
 52. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 329/331, 333/335/337 L ca 400 m;
 53. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Trzykrotki odc.  Zorzy - Al. Dzieci Polskich,
  Dn 100 L ca 1100 m oraz w ul. Hafciarskiej odc. kanałek - Zorzy Dn 100 L ca 1170 m;
 54. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Poprawnej 4,
  Dn 100 L ca 110 m;
 55. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kwiatów Polskich odc. Zwoleńska - Kwiatów Polskich nr 8, Dn 100 L ca 360 m;
 56. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Poezji i Jachowicza odc. Bysławska - Sztumska Dn 150 L ca 820 m;
 57. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Skalnicowa - Trakt Lubelski, Dn 400 L ca 1930 m, Etap II;
 58. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Rozchodnikowa - Bysławska oraz w ul. Bysławskiej odc. Wał Miedzyszyński - złączenie z istniejącą magistralą w ul. Bysławskiej, Dn 400 L ca 1730 m, Etap III;
 59. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jagienki odc. Włókiennicza - Patriotów
  Dn 100 L ca 320 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Jagienki 18 B-C,
  Dn 100 L ca 40 m;
 60. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Patriotów 194A,
  Dn 100 L ca 120 m;
 61. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Warsztatowej 12/14,
  Dn 80 L ca 100 m;
 62. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Osterwy 39C,
  Dn 80 L ca 75 m;
 63. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Pajęczej odc. Pajęcza 32 - Osterwy
  Dn 100 L ca 200 m;
 64. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Malczyckiej odc. Halna - Ciepielowska,
  Dn 100 L ca 370 m;
 65. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kosynierów odc. Czatów - HP 27369,
  Dn 150 L ca 310 m;
 66. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Kosynierów odc. IX Poprzeczna -
  HP 27369, Dn 80 L ca 95 m;
 67. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kajki odc. Pożaryskiego - XII Poprzeczna,
  Dn 100 L ca 180 m;
 68. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kajki odc. X Poprzeczna - Pożaryskiego,
  Dn 150 L ca 90 m;
 69. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Pożaryskiego odc. Kajki - posesja nr 52,
  Dn 80 L ca 60 m;
 70. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Początkowej odc. Werbeny - Zapomniana
  Dn 100 L ca 440 m;
 71. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ratynieckiej odc. Początkowa - ostatnie przyłącze do budynku, Dn 80 L ca 100 m;
 72. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kamieńskiego odc. Bysławska - Włókiennicza Dn 100 L ca 320 m;
 73. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Żywokostowej odc. Młoda - Śpiewna
  Dn 100 L ca 250 m;
 74. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Lipkowskiej 48/50,
  Dn 80 L ca 40 m;
 75. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Żareckiej odc. Bachusa - Czołgistów
  Dn 150 L ca 310 m i w ul. Powiatowej odc. Czołgistów - Artystyczna
  Dn 150 L ca 600 m;
 76. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Draceny odc. Mozaikowa - posesja nr 30 A,
  L ca 230 m;
 77. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Spadowej odc. posesja nr 22 - posesja nr 44 Dn 100 L ca 330 m;
 78. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Poprawnej odc. Papierowa - ZL 25317
  (A-C) L ca 500 m;
 79. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. I Poprzecznej 13,
  Dn 80 L ca 60 m;
 80. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Magnolii odc. Korkowa - Bychowska
  Dn 100 L ca 190 m;
 81. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosmatki, Wał Miedzeszyński, Skalnicowej, Panny Wodnej odc. Bora Komorowskiego - złączenia z projektowaną magistralą
  w ul. Mrówczej/Mozaikowej Dn 600 L ca 8300 m Etap I;
 82. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kajki odc. XII Poprzeczna - posesja nr 3
  Dn 80 L ca 40 m;
 83. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Rzeźbiarskiej odc. X Poprzeczna - Szpotańskiego Dn 100 L ca 370 m;
 84. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szymbarskiej odc. Olecka - Sztumska,
  Dn 100 L ca 140 m;
 85. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Obszarowej odc. Włókiennicza - Żywokostowa 7A Dn 100 L ca 365 m;
 86. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Lipkowskiej odc. Trakt Napoleoński -
  w kierunku wschodnim Dn 100 L ca 240 m;
 87. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Śnieguliczki, Dn 100 L ca 680 m;
 88. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Malwowej odc. Zasadowa - Mozaikowa
  Dn 100 L ca 600 m;
 89. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bylicowej Dn 0,2 L ca 800 m;
 90. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Januszewskiej odc. Panny Wodnej - Klimatyczna Dn 200 L ca 480 m;
 91. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Mydlarskiej 17h
  do nr 3XB, Dn 100 L ca 125 m;
 92. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Prasowej odc. Derkaczy - Patriotów
  Dn 100 L ca 170 m;
 93. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ciepielowskiej odc. Włókiennicza - Patriotów Dn 100 L ca 320 m;
 94. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Patriotów odc. Prasowa - Bysławska
  Dn 150 L ca 735 m;
 95. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Pożaryskiego odc. X Rzeźbiarska -
  XII Poprzeczna Dn 100 L ca 240 m i w ul. XII Poprzecznej odc. Pożaryskiego - Rzeźbiarska Dn 100 L ca 120 m;
 96. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Północnej
  odc. Północna 26A - Mrówcza 199A Dn 100 L ca 300 m;
 97. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej 17, 23/25, 28D-28N, 30/32, 34, 35/37, 50/54, 51/53 56, 57, 58/60, 61/63, 65/67 L ca 3295 m;
 98. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Władysława IV odc. posesja nr 8 - posesja
  nr 10, L ca 35 m;
 99. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Poprawnej odc. posesje nr 155 do 161
  oraz odc. HP 31349 (wys. dz. 123) - Kosmatki, Dn 100 L ca 80 m;
 100. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rzeźbiarskiej odc. XI Poprzeczna - dz. ew. 44/2
  Dn 0,2 L ca 140 m;
 101. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. XII Poprzecznej odc. Rzeźbiarska - posesja nr 7
  Dn 0,2 L ca 135 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Kajki 3 odc. XII Poprzecznej do rej. pos. Kajki 3, Dn 0,2 L ca 90 m;
 102. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kosynierów odc.  IX Poprzeczna - ost. przykanalik na południe w ul. Kosynierów Dn 0,2 L ca 390 m;
 103. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. XI Poprzecznej odc. Rzeźbiarska -Szpotańskiego wys. dz. 25/1, Dn 0,2 L ca 89 m;
 104. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rzeźbiarskiej odc. V Poprzeczna - Bosmańska
  Dn 0,2 L ca 175 m;
 105. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej w rejonie posesji
  przy ul. I Poprzeczna 13, Dn 0,16 L ca 60 m;
 106. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bystrzyckiej odc. Frenkla - Wrzosowa
  Dn 0,2 L ca 66 m, w ul. Wrzosowej odc. Bystrzycka - ost. posesja Dn 0,2 L ca 115 m;
 107. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Frenkla 11 i 13,
  Dn 0,2 L ca 100 m;
 108. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Filmowej odc. Walcownicza - Trocinowa
  Dn 0,2 L ca 85 m oraz odc. Frenkla - posesja 70, Dn 0,2 L ca 112 m;
 109. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bartoszyckiej odc. Petunii - Bartoszycka 56 (osiedle "Polsport") Dn 0,25 L ca 125 m oraz w drodze dojazdowej do osiedla "Polsport"
  Dn 0,25 L ca 190 m;
 110. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bartoszyckiej odc. Przełęczy - posesja 56 R,
  Dn 0,2 L ca 70 m;
 111. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mydlarskiej odc. Mydlarska - posesja 17M oraz w drodze dojazdowej w rejonie posesji 3XB wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 320 m;
 112. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Węglarskiej odc. Lucerny - posesja nr 80
  Dn 0,2 L ca 385 m oraz w ul. Murarskiej odc. od projektowanego kanału
  w ul. Węglarskiej do posesji nr 96 Dn 0,2 L ca 50 m;
 113. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Snopowej odc. Mydlarska - Wapienna
  Dn 0,2 L ca 70 m;
 114. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mieleckiej odc. Lucerny - Paczkowska
  Dn 0,2 L ca 410 m oraz w ul. Paczkowskiej odc. posesja nr 4  - nr 41
  Dn 0,2 L ca 210 m;
 115. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wapiennej 2,
  Dn 0,2 L ca 90 m wraz z odcinkami sieci;
 116. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Piechurów odc. Mrówcza - Chorzowska
  Dn 0,2 L ca 115 m;
 117. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Osadniczej odc. Kwidzyńska - Wapienna
  Dn 0,2 L ca 365 m;
 118. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chorzowskiej odc. Paczkowska - Piechurów
  Dn 0,2 L ca 280 m wraz z odcinkami sieci;
 119. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 283/285, 289/291, 295/297, 299/301, 317/319, 328/330, 329/331, 333/335, 335/337
  L ca 1161 m;
 120. Budowa kanalizacji w ul. Bez Nazwy odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski
  L ca 335 m;
 121. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Owocowej odc. Patriotów - Włókiennicza,
  Dn 0,2 L ca 300 m oraz w ul. Derkaczy odc. posesja 41 - posesja 19 Dn 0,2 L ca 390 m;
 122. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Prasowej odc. Mozaikowa - Patriotów
  L ca 400 m oraz w ul. Włókienniczej odc. Prasowa - posesja 94 L ca 55 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Włókienniczej 94-98, L ca 50 m oraz w ul. Derkaczy odc. Prasowa - posesja nr 80, L ca 70 m;
 123. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski nr 171/173, 177, 198/200, 202/204, 206/208, 227/229, 235/237B, 237, 253, 255A/257, 265/267, 268/270, 271/273/275T/10, 318/320, L ca 2870 m;
 124. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski nr 305 A-E,
   L ca 155 m;
 125. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej  15A, 35, 41A/43, 45A/47A, 48/1, 49A, 57/59, 60/62, 67, 69, 70, 71/73 Dn 0,2 L ca 3480 m,
  w ul. Wał Miedzeszyński odc. na północ od ul. Kaszmirowej L ca 70 m, odc. Kaszmirowa - rejon posesji 386A L ca 90m, na południe od ul. Jeziorowej L ca 160 m, w drogach dojazdowych do ul. Wał Miedzeszyński 414, 414A/414B L ca 750 m
  oraz w ul. Panoramy Dn 0,2 m L ca 120 m;
 126. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Lebiodowej odc. posesja 35 - posesja 44
  Dn 0,3 L ca 275 m;
 127. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Podkowy odc. Patriotów - Kudowska
  Dn 0,3 L ca 875 m oraz odc. Kudowska - Podkowy 51, Dn 0,2 L ca 150 m;
 128. Budowa kanalizacji w ul. Narcyzowej odc. Oliwkowa - Podkowy Dn 0,2 L ca 150 m;
 129. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rusinowskiej odc. Narcyzowa - posesja nr 1
  Dn 0,2 L ca 80 m oraz w ulicy równoległej do ul. Ochoczej rejon posesji 34,
  Dn 0,2 L ca 90 m;
 130. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sieniawskiej odc. Podkowy - Ochocza L ca 310 m;
 131. Budowa kanalizacji w ul. Rzeczyckiej odc. Narcyzowa - ost. przykanalik w ulicy
  Dn 0,2 L ca 235 m;
 132. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zagorzyckiej odc. Wyszatycka - Tyszowiecka
  Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. Haczowskiej odc. Tyszowiecka - Wyszatycka
  Dn 0,2 L ca 135 m;
 133. Budowa pompowni ścieków P1 "Falenica" posadowionej na dz.ew. nr 78/2, 78/3
  z obrębu 3-12-79 przy ul. Małowiejskiej o wydajności 7 dm3/s, kanałów tłocznych
  2 x Dz 100 L ca 35 m w ul. Małowiejskiej;
 134. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kłodzkiej i ul. Petunii odc. projektowana studnia S18 - Kłodzka wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 150 m ;
 135. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sęczkowej 72
  Dn 0,2 L ca 155 m;
 136. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Brzostowskiej odc. Popradzka - Zapomniana
  Dn 0,2 L ca 245 m, w ul. Dmuchawcowej odc. Brzostowska - Dmuchawcowa 11
  Dn 0,2 L ca 160 m, w ul. Porębskiej Dn 0,2 L ca 160 m oraz w ul. Popradzkiej
  odc. posesja 14 - posesja 3 Dn 0,2 L ca 285 m;
 137. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Włókienniczej odc. Olecka - Werbeny
  Dn 0,2 L ca 300 m, w ul. Żakowskiej odc. Włókiennicza - Patriotów, Dn 0,2 L ca 240 m oraz w ul. Derkaczy odc. Żakowska - Ziarnista Dn 0,2 L ca 130 m;
 138. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Pod Brzozami
  odc. Wał Miedzeszyński nr 422 - Pod Brzozami nr 88 Dn 0,2 L ca 545 m;
 139. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Ligustrowej 21, 23, 25,
  Dn 0,2 L ca 240 m;
 140. Budowa kanalizacji w ul. Polarnej odc. Północna - posesja nr 18 Dn 0,2 L ca 250 m;
 141. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kwiatów Polskich odc. Zwoleńska - Cylichowska Dn 0,2 L ca 440 m;
 142. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Kwiatów Polskich 22
  L ca 80 m;
 143. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Cylichowskiej odc. Kwiatów Polskich - Cylichowska nr 38 Dn 0,2 L ca 450 m;
 144. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. posesja 504A/506
  do posesji 516 wraz z odcinkami sieci DN 0,2 L ca 135m oraz w drodze dojazdowej
  do ul. Wał Miedzeszyński 464-466, Dn 0,2 L ca 120 m;
 145. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski odc. Borowiecka - posesja 54,
  Dn 0,2/0,3 L ca 460 m;
 146. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sobierajskiej odc. Planetowa - Sobierajska 15,
  odc. Łabędzia - Sobierajska 21A, odc. Ezopa - Sobierajska 28, Dn 0,2 L ca 390 m;
 147. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Osterwy 38,
  Dn 0,2 L ca 75 m;
 148. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Warsztatowej 5,
  Dn 0,2 L ca 50 m;
 149. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wolęcińskiej odc. Patriotów - Trakt Napoleoński
  Dn 0,2 L ca 1085 m, w ul. Przyleśnej odc. Trakt Napoleoński - posesja nr 4
  Dn 0,2 L ca 370 m, w ul. Lipkowskiej odc. Trakt Napoleoński - posesja nr 65
  Dn 0,2 L ca 220 m;
 150. Budowa kanalizacji w ul. Mrówczej odc. Juhasów - Króla Kazimierza
  Dn 0,8 L ca 605 m, w ul. Króla Kazimierza odc. Bajkowa - Mrówcza, Dn 0,8 L ca 378 m oraz odc. Bajkowa - Patriotów, Dn 0,6 L ca 395 m;
 151. Budowa kanalizacji w ul. Zbójnogórskiej odc. Patriotów - Trakt Napoleoński
  Dn 0,2 L ca 1210 m;
 152. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. IX Poprzecznej odc. posesja nr 28 - Kosynierów,
  Dn 0,2 L ca 57 m;
 153. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Frenkla odc. Bystrzycka - Kłodzka
  Dn 0,2 L ca 361 m oraz z droga dojazdowa do ul. Frenkla 28/30 Dn 0,2 L ca 80 m;
 154. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bartoszyckiej odc. Filmowa - Petunii
  Dn 0,3 L ca 410 m, w ul. Petunii odc. Bartoszycka - posesja nr 1 C Dn 0,2 L ca 75 m;
 155. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Derkaczy i Włókienniczej 73A
  Dn 0,2 L ca 160 m;
 156. Budowa kanalizacji w ul. Malczycka odc. Ciepielowska - Halna Dn 0,2 L ca 325 m;
 157. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ciepielowskiej odc. Włókiennicza - posesja nr 16 
  L ca 65 m;
 158. Budowa kanalizacji w ul. Włókienniczej odc. Ciepielowska - Halna Dn 0,2 L ca 390 m;
 159. Budowa kanalizacji w ul. Halnej odc. XXV LO (posesja 20)  - Patriotów
  Dn 0,2 L ca 375 m;
 160. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jachowicza odc.  Poezji - Werbeny
  Dn 0,3 L ca 610 m;
 161. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kamieńskiego odc. Włókiennicza - posesja 5,
  Dn 0,2 L ca 230 m;
 162. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Początkowej odc. Olecka - Początkowa 1/7,
  Dn 0,2 L ca 220 m, w ul. Ratynieckiej L ca 140 m oraz w ul. Sztumskiej
  odc. Początkowa - posesja 41 L ca 115 m;
 163. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Michalinki odc. Włókiennicza - Patriotów,
  Dn 0,2 L ca 300 m, w ul. Derkaczy odc. Michalinki - posesja 11 Dn 0,2 L ca 75 m
  oraz w ul. Patriotów odc. Michalinki - posesja 1/3 Dn 0,2 L ca 230 m;
 164. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Śpiewnej odc. Włókiennicza - Patriotów,
  Dn 0,2 L ca 310 m, w ul. Obszarowej odc. posesja 7a - Owocowa L ca 290 m
  oraz w ul. Patriotów odc. posesja 43 - posesja 17/25 L ca 360 m;
 165. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Niebieskiej odc. Włodzicka - posesja nr 52 i 74
  L ca 60 m oraz odc. Włodzicka - posesja nr 64 i 66 L ca 60 m;
 166. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przełęczy odc. Bartoszycka - posesja 23,
  Dn 0,2 L ca 165 m;
 167. Budowa pompowni ścieków "Falenica" o wydajności 5 l/s przy ul. Rzeczyckiej
  wraz z dwoma przewodami tłocznymi;
 168. Budowa kanalizacji w ul. Oliwkowej odc. Patriotów - Narcyzowa Dn 0,3 L ca 590 m ;
 169. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Oliwkowej 23 oraz w drodze dojazdowej do ul. Wasilkowskiej 8, Dn 0,2 L ca 60 m;
 170. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Oliwkowej 25,
  Dn 0,2 L ca 60 m;
 171. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Oliwkowej 27
  oraz do ul. Wasilkowskiej 12, Dn 0,2 L ca 60 m;
 172. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Parterowej odc. Tyszowiecka - Narcyzowa
  Dn 0,2 L ca 335 m;
 173. Budowa kanalizacji w ul. Narcyzowej odc. Ochocza - Oliwkowa Dn 0,2/0,3 L ca 155 m;
 174. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Narcyzowej 14,
  Dn 0,2 L ca 65 m;
 175. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kudowskiej odc. Rościszewska - posesja nr 25,
  Dn 0,2 L ca 90 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Kudowskiej 42, Dn 0,2 L ca 65 m;
 176. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chorzelskiej odc. Sieniawska - Filmowa
  Dn 0,2 L ca 60 m;
 177. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wyszatyckiej odc. Ochocza - Haczowska - posesja 24, odc. Zagorzycka - posesja 40, Dn 0,2 L ca 190 m;
 178. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nachyłkowej odc. Wyszatycka - posesja 36,
  Dn 0,2 L ca 40 m oraz w ul. Wyszatyckiej odc. Nachyłkowa - Tyszowiecka
  Dn 0,2 L ca 80 m;
 179. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dulczyńskiej odc. Tyszowiecka - posesja nr 2, 7, Dn 0,2 L ca 115 m ;
 180. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gorajskiej odc. Tyszowiecka - posesja nr 13,
  Dn 0,2 L ca 85 m;
 181. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ratoszyńskiej odc. Tyszowiecka - ost. posesja,
  Dn 0,2 L ca 70 m;
 182. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bystrzyckiej odc. Podkowy - Ochocza
  Dn 0,2 L ca 320 m;
 183. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ropczyckiej odc. Sieniawska - Filmowa
  Dn 0,2 L ca 80 m;
 184. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Stawiszyńskiej odc. Sieniawskia - Filmowa
  Dn 0,2 L ca 75 m;
 185. Budowa pompowni ścieków P4 przy ul. Skalnicowej dz. ew. nr 1/12 obrębu 3-13-57 oraz przewodów tłocznych w ul. Skalnicowej oraz budowa kanalizacji ściekowej
  Dn 0,6 L ca 310 m w ul. Skalnicowej odc. pompownia ścieków P4 - Wał Miedzeszyński wraz z odcinkami sieci;
 186. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żmigrodzkiej odc. Bystrzycka - ost. posesja
  Dn 0,2 L ca 100 m;
 187. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Filmowej odc. Podkowy - Świtezianki
  Dn 0,2 L ca 450 m;
 188. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Centurii odc. Filmowa - ostatnia posesja
  Dn 0,2 L ca 115 m;
 189. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Świtezianki odc. Bystrzycka - Patriotów
  Dn 0,2 L ca 160 m;
 190. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Tyszowieckiej odc. Podkowy - ostatnia posesja
  Dn 0,3 L ca 545 m;
 191. Budowa kanalizacji w ul. Patriotów odc. Kąsek - Świtezianki, Dn 0,3 L ca 567 m;
 192. Budowa kanalizacji w ul. Kisielickiej odc. Narcyzowa - ost. przykanalik w ulicy
  Dn 0,2 L ca 250 m;
 193. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kudowskiej odc. Podkowy - Wakacyjna
  Dn 0,2 L ca 205 m ;
 194. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wasilkowskiej odc. Tamaryszków - Narcyzowa
  Dn 0,2 L ca 185 m i w ul. Tamaryszków odc. Podkowy - Oliwkowa Dn 0,2 L ca 155 m;
 195. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Paprociowej odc. Żegańska - posesja nr 11,
  Dn 0,2 L ca 140 m;
 196. 196.    Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Turkusowej odc. Al. Dzieci Polskich - posesja nr 11, Dn 0,2 L ca 310 m;
 197. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Filmowej odc. Bartoszycka - Biernacka
  Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. Biernackiej odc. Filmowa - ost. posesja przed ul. Narcyzowa
  Dn 0,2 L ca 190 m, w drodze dojazdowej do ul. Biernackiej odc. Biernacka - posesja
  nr 29 Dn 0,2 L ca 50 m, w drodze dojazdowej do ul. Biernackiej odc. Biernacka posesja nr 26 Dn 0,2 L ca 65 m, wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;
 198. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bysławskiej odc. Patriotów - Włókiennicza,
  Dn 0,2 L ca 275 m;
 199. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jagienki odc. Patriotów - posesja nr 8, L ca 245 m;
 200. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Derkaczy odc. Bysławska - Ciepielowska
  L ca 230 m;
 201. Budowa kanalizacji w ul. Derkaczy odc. Ciepielowska - Halna Dn 0,2 L ca 300 m;
 202. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mrówczej odc. Odeska - Juhasów
  Dn 0,4 L ca 330 m;
 203. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Łabędzia odc. Trakt Napoleoński - posesja nr 9,
  Dn 0,2 L ca 985 m;
 204. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ezopa odc. Patriotów - Trakt Napoleoński
  Dn 0,2 L ca 1200 m;
 205. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Ezopa 53A/57,
  Dn 0,2 L ca 40 m;
 206. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Patriotów odc. Wolęcińska - Planetowa
  Dn 0,25/0,3 L ca 680 m;
 207. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Patriotów 194 A,
  Dn 0,2 L ca 120 m;
 208. Budowa kanalizacji w ul. Pajęczej odc. Patriotów - Osterwy Dn 0,2 L ca 900 m;
 209. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sobierajskiej 15B,
  Dn 0,2 L ca 105 m;
 210. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sobierajskiej 18B,
  Dn 0,2 L ca 140 m;
 211. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sobierajskiej 8 i Osterwy 29A, Dn 0,2 L ca 250 m;
 212. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Osterwy 39C,
  Dn 0,2 L ca 75 m;
 213. Budowa kanalizacji w ul. Warsztatowej odc. Planetowa - Pajęcza Dn 0,2 L ca 185 m;
 214. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Warsztatowej 6B,
  Dn 0,2 L ca 205 m;
 215. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Warsztatowej 11/13,
  Dn 0,2 L ca 143 m;
 216. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Warsztatowej 12/14,
  Dn 0,2 L ca 100 m;
 217. Budowa kanalizacji w ul. Lipkowskiej odc. Patriotów - Trakt Napoleoński
  Dn 0,2 L ca 1150 m;
 218. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lipkowskiej 18/20,
  Dn 0,2 L ca 40 m;
 219. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lipkowskiej 22/22A/24,
  Dn 0,2 L ca 50 m;
 220. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lipkowskiej 48/50B,
  Dn 0,2 L ca 50 m;
 221. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mrówczej odc. Króla Kazimierza - Wielostronna
  Dn 0,4 L ca 320 m, w ul. Klimatycznej odc. Bajkowa - Mrówcza, Dn 0,2 L ca 260 m
  oraz w ul. Wielostronnej odc. Glicynii - Mrówcza, Dn 0,2 L ca 360 m;
 222. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Oleckiej odc. Jachowicza - Włókiennicza,
  Dn 0,3 L ca 615 m;
 223. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sztumskiej odc. Jachowicza - Początkowa,
  Dn 0,2 L ca 430 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Sztumskiej 21 - 21A L ca 40 m;
 224. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nasturcjowej odc. Narodowa - Nasturcjowa nr 14 Dn 0,2 L ca 240 m;
 225. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Magnolii odc. Bychowska - Reszelska nr 2
  Dn 0,2 L ca 110 m;
 226. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żwanowieckiej odc. Agrestowa - Lawinowa
  Dn 0,2 L ca 305 m;
 227. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żwanowieckiej odc. Popiołów  - Agrestowa
  Dn 0,2 L ca 70 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Żwanowieckiej 30
  Dn 0,2 L ca 160 m;
 228. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Brodnickiej odc. Patriotów - Mozaikowa
  Dn 0,2 L ca 385 m;
 229. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mozaikowej odc. Deptak - Małowiejska L ca 575 m;
 230. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Deptak odc. Patriotów - Mozaikowa L ca 465 m;
 231. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Patriotów odc. Prasowa - Bysławska L ca 495 m;
 232. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Borowieckiej odc. Trakt Lubelski - posesja nr 43, Dn 0,3 L ca 455 m;
 233. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieguliczki Dn 0,2 L ca 255 m ;
 234. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Odrębnej Dn 0,2 L ca 390 m;
 235. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Juhasów odc. Mrówcza - Borków
  Dn 0,8 L ca 965 m oraz w ul. Borków odc. Trakt Lubelski - Juhasów,
  Dn 0,8 L ca 1200 m;
 236. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ogórkowej odc. Wał Miedzeszyński - Bysławska
  Dn 0,2 L ca 1200 m;
 237. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wapiennej i ul. Gajowej odc. Osadnicza - Paczkowska Dn 0,2 L ca 620 m oraz w ul. Snopowej odc. posesja 17 - Wapienna
  Dn 0,2 L ca 110 m wraz z odcinkami sieci;
 238. Budowa kanalizacji w ul. Floksów odc. Pielęgniarek - na wschód i na zachód
  Dn 0,2 L ca 130 m;
 239. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej 11/15 Dn 0,2 L ca 232 m;
 240. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 58-58S
  Dn 0,2 L ca 240 m;
 241. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Izbickiej odc. Olchy - Czołgistów,
  Dn 0,2 L ca 685 m;
 242. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czołgistów odc. Izbicka - Wolęcińska,
  Dn 0,3 L ca 1350 m;
 243. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Serdecznej odc. Izbicka - Wilgi Dn 0,2 L ca 230 m;
 244. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zimowej odc. Izbicka - Wilgi Dn 0,2 L ca 250 m;
 245. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jontka odc. Izbicka - Wilgi Dn 0,2 L ca 250 m;
 246. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dychowskiej odc. Trakt Lubelski - ost. przył. kan.
  w ul. Dychowskiej Dn 0,2 L ca 250 m;
 247. Budowa pompowni ścieków P1 przy ul. Bronowskiej (dz. ew. nr 9 obręb 3-13-30)
  o wydajności 9,6 dm3/s wraz z dwoma przewodami tłocznymi w ul. Bronowskiej
  oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bronowskiej odc. Wał Miedzeszyński - Kanał Zerzeński oraz w drodze dojazdowej do ul. Bronowskiej 23, Dn 0,4 L ca 575 m;
 248. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Kanał Nowe Ujście - wysokość posesji nr 422 wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2/0,4 L ca 460 m;
 249. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 420
  Dn 0,2/0,3 L ca 745 m;
 250. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ligustrowej odc. Wał Miedzeszyński - Bronowska Dn 0,2 L ca 630 m;
 251. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Zabielskiej 1/3, 9, 13/15, 16-16B, 23, 30, 42/44, Dn 0,2 L ca 950 m;
 252. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Poprawnej 4, 10, 14/12, 16/16T, 18, 27, 27/29, 30B/30E, 32, 38/40, 39/41, 43, 44/46, 46/48, Dn 0,2 L ca 3210 m;
 253. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 474, 480A, 488/490A, 494, 504/A/506, 506/508 do ul. Zabielskiej wraz z odcinkami sieci,
  Dn 0,2/0,3 L ca 865 m;
 254. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 464-504A wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2/0,3 L ca 400 m;
 255. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Włodzicka odc. Zwoleńska - Włodzicka nr 2
  oraz w drodze dojazdowej do ul. Włodzickiej 22/28 i w drodze dojazdowej do nr 6/8 wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2 L ca 640 m;
 256. Budowa kanalizacji w ul. Wał Miedzeszyński odc. Skalnicowa - Trakt Lubelski,
  Dn 0,6 L ca 2155 m;
 257. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 90
  Dn 0,2 L ca 250 m;
 258. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 94/92 N,
  Dn 0,2 L ca 400 m;
 259. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski odc. Wał Miedzeszyński - posesja 54, Dn 0,2/0,3 L ca 720 m;
 260. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Paczkowskiej odc. Kwidzyńska - Mrówcza
  Dn 0,2 L ca 225 m;
 261. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kwidzyńskiej odc. Paczkowska - Piechurów
  Dn 0,2 L ca 265 m wraz z odcinkami sieci;
 262. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pokrzywowej odc. Trakt Lubelski - Pokrzywowa
  nr 21 Dn 0,2 L ca 290 m;
 263. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pożaryskiego odc. Kajki - posesja nr 52,
  Dn 0,2 L ca 100 m;
 264. Budowa kanalizacji ściekowej  w ciągach dojazdowych do ul. Walcowniczej 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 Dn 0,2 L ca 468 m;
 265. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chełchowskiej odc. Kudowska - Tyszowiecka
  Dn 0,2 L ca 60 m, w ul. Rościszewskiej odc. Kudowska - Tyszowiecka
  Dn 0,2 L ca 65 m, w ul. Wakacyjnej odc. Kudowska - Tyszowiecka Dn 0,2 L ca 85 m;
 266. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Młodej odc. Włókiennicza - Patriotów,
  Dn 0,2 L ca 330 m, w ul. Derkaczy odc. Bysławska - posesja 40 L ca 280 m, w drodze dojazdowej do ul. Derkaczy 40 L ca 85 m, w ul. Obszarowej odc. posesja 1 - Młoda
  L ca 100 m, w ul. Żywokostowej L ca 250 m oraz w ul. Patriotów odc. Młoda - posesja 45 L ca 170 m;
 267. Budowa pompowni ścieków P2 przy ul. Jeziorowej;
 268. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wawrzynowa odc. Trakt Lubelski - Wawrzynowa
  nr 18 Dn 0,2 L ca 300 m;
 269. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zapomnianej odc. Początkowa - Jachowicza,
  Dn 0,2 L ca 485 m, w ul. Brzostowskiej odc. Zapomniana - Olecka L ca 100 m
  oraz w ul. Początkowej odc. Zapomniana - posesja 20 L ca 130 m;
 270. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Snopowej odc. Mydlarska - Węglarska
  Dn 0,2 L ca 110 m oraz w ul. Węglarskiej odc. posesja nr 76 - nr 33A Dn 0,2 L ca 280 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej 34 i 38  Dn 0,2 L ca 125 m
 271. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Narcyzowej odc. Parterowa - Ochocza,
  Dn 0,2/0,3 L ca 80 m;
 272. Budowa kanalizacji w ul. Mozaikowej odc. Małowiejska - posesja 16 Dn 0,2 L ca 115 m;
 273. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Frysztackiej odc. Tyszowiecka - ost. posesja,
  Dn 0,2 L ca 75 m;
 274. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej 8/10 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 350 m;
 275. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Małowiejskiej odc. Mozaikowa - posesja nr 59A,
  L ca 250 m;
 276. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Włókienniczej odc. Kosodrzewiny – Trzebnicka
  Dn 0,2 L ca 300 m oraz w ul. Trzebnickiej L ca 120 m;
 277. Budowa kanalizacji w ul. Ochoczej odc. Patriotów - Tyszowiecka L ca 800 m;
 278. Budowa kanalizacji w ul. Warsztatowej odc. Pajęcza - Wolęcińska L ca 483 m;
 279. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Papierowej odc. Sęczkowa - Poprawna
  Dn 0,3/0,4 L ca 865 m, w ul. Zabielskiej odc. Papierowa -ost. Przyłącze oraz w ul. Poprawnej odc. Kadetów - Papierowa Dn 0,3 L ca 570 m;
 280. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej 17, 20, 22/24, 23/25, 26, 28, 30/32, 34, 35/37, 50/54, 51/53 56, 57, 58/60, 59, 61/63, 65/67, L ca 5125 m;
 281. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 275 Dn 0,2 L ca 40 m;
 282. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Węglarskiej 86 ADn 0,2 L ca 50 m.
 283. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Napoleona Bonaparte, Przełęczy, Falenickiej, Szulczyka, Podkowy (koncepcja dla osiedla Aleksandrów).
 284. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Poprawnej 136/138 do rejonu dz. ew. nr 76/5 z obrębu 3-13-01, L ca 280 m.
 285. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Naszej odc. Wał Miedzeszyński - ost. posesja, Dn 100 L ca 145 m.
 286. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Naszej odc. Wał Miedzeszyński - ost. posesja, Dn 0,2 L ca 145 m.

Załączniki: