null

Wydział Infrastruktury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

tel: 22 443 68 81

fax: 22 443 70 35

e-mail: wawer.wid@um.warszawa.plwmroz@um.warszawa.pl

Naczelnik: Wojciech Mróz


Godziny przyjęć mieszkańców:

poniedziałek 10:00-14:00
środa 10:00-14:00

W pozostałych terminach do Państwa dyspozycji pozostają Wydział Obsługi Mieszkańców oraz sekretariat Wydziału Infrastruktury. 


Zakres działania:

Zakres działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer:

 1. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.);

 2. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi, znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, stanowiącymi własność lub będącymi we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanymi w zarząd innym jednostkom, w tym prowadzenie remontów, utrzymanie, ochrona i oznakowaniem tych dróg;

 3. prowadzenie bieżących uzgodnień z Biurem Koordynacji Inwestycji i Remontów 
  w Pasie Drogowym, w celu zapewnienia koordynacji, planowania i przebiegu procesów inwestycyjnych oraz remontowych w pasach dróg, w tym zwłaszcza koordynacji przygotowywanych i wydawanych decyzji oraz przedkładanie do Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym żądanych przez nie informacji oraz udzielanie szczegółowych wyjaśnień w przypadkach, gdy nie uwzględniono jego ustaleń koordynacyjnych;

 4. współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w zakresie komunikacji miejskiej;

 5. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii;

 6. prowadzenie windykacji należności publicznoprawnych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub zajęcie pasa bez wymaganego zezwolenia, poprzez wystawienie tytułu wykonawczego i skierowanie go do właściwego organu egzekucyjnego;

 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy i Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizowania przez wydział zadań inwestycyjnych;

 8. przygotowywanie i przekazanie do Zespołu Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer planu zamówień publicznych na dany rok;

 9. prowadzenie wewnętrznych rejestrów dotyczących zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych oraz zawieranych umów;

 10. przeprowadzanie postępowań na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w zakresie realizowanym przez Wydział;

 11. badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obszarów Dzielnicy ora współpraca z Biurem Infrastruktury w tym zakresie;

 12. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi lub wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.