null

Informacje dla mieszkańców wykorzystujących wyroby azbestowe (np. eternit)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest, w związku z ich nadmiernym zużyciem lub uszkodzeniem, spoczywa na właścicielach, użytkownikach wieczystych lub zarządcach nieruchomości, lub innych miejsc zawierających azbest, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.),

2. dopuszczone jest wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia i życia ludzi, w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r., zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),

3. wykorzystujący wyroby zawierające azbest (wskazani w pkt 1) zobowiązani są do następujących działań:
1) okresowego przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest – w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów – oraz do określenia stopnia pilności wymiany, zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się dokument pn. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia i przechowuje się ten dokument łącznie z książką obiektu budowlanego,
2) dokumentowania  rodzaju,  ilości  i  miejsc występowania wyrobów zawierających azbest (poprzez spis z natury), a także sposobu  ich eliminowania, zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
Wynik inwentaryzacji ujmuje się według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia pn. Informacja o wyrobach zawierających azbest (należy uwzględnić wynik oceny stanu wyrobów, o której mowa w ppkt 1, w postaci określonego stopnia pilności) i przedkłada właściwym organom ochrony środowiska, tj.:
a) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają Prezydentowi m.st. Warszawy (do Biura Ochrony Środowiska lub do WOM w Urzędach Dzielnic,
także pocztą);
b) pozostali właściciele, zarządcy lub użytkownicy przedkładają Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.).

Dokument pn. Informacja o wyrobach zawierających azbest przedkłada się corocznie w terminie do 31 stycznia, zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia, także po usunięciu wyrobów zawierających azbest.

Informacje dodatkowe:

1. osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy i in. mogą uzyskać dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W tym zakresie Biuro Ochrony Środowiska realizuje uchwałę Nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w BOŚ w terminie od 1 września do 31 grudnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji i od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji,

2. do wykonania prac związanych z usuwaniem i transportem odpadów zawierających azbest trzeba zaangażować dowolnie wybraną firmę. Wykonawca zdejmie eternit z dachu i usunie inne wyroby azbestowe (zmagazynowane), a następnie przygotuje odpady do transportu i zabierze je na składowisko. Zasady i warunki pracy wykonawcy ustalone są w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

3. formularze do wypełnienia, tj. ww. załącznik nr 1załącznik nr 3 do cytowanych rozporządzeń, znajdują się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl  w zakładce „załatw sprawę w urzędzie”,

4. wykaz firm zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest znajduje się na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl  w zakładce „usuwanie azbestu”.