null

Informacja o stwierdzeniu nieważności uchwały nr XCII/2348/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 22 czerwca 2021 roku, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II OSK 2704/18) stwierdzający nieważność uchwały nr XCII/2348/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej.

Plan miejscowy został wyeliminowany z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie nieważności ww. uchwały. Stwierdzenie nieważności planu następuje ze skutkiem ex tunc, a więc uznania – na zasadzie fikcji prawnej – że plan nigdy nie wszedł w życie i od początku nie wywołał żadnych związanych z tym skutków prawnych.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.