null

Ekodoradcy znowu w akcji!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
drzewo zamknięte w kropli

W tym roku ekodoradcy nadal będą wspierać mieszkańców w uzyskaniu dotacji na likwidację kopciuchów, ale też dodatkowo będą kontaktować się z właścicielami nieruchomości, które są w zasięgu sieci kanalizacyjnej i będą pomagać w uzyskaniu dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych.

Od najbliższego piątku tj. 24 lutego 2023 r. ekodoradcy rozpoczynają dyżury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa.

Jeśli masz jakieś pytania i wątpliwości w tym zakresie to zapraszamy do Wydziału Obsługi Mieszkańców - ul. Żegańska 1,

w poniedziałki od godz. 14:00 – 18:00 i w piątki 8:00 – 12:00

Z ekodoradcami można się również kontaktować i umawiać telefonicznie:

tel.: 603 377 689 i 515 843 123

Chcesz wymienić kopciucha?

Ekodoradcy osobiście odwiedzają mieszkańców, którzy jeszcze nie zdążyli dokonać wymiany pieca bezklasowego, opalanego paliwem stałym i namawiają ich na skorzystanie z dotacji oferowanej przez m.st. Warszawa. Pomagają w wypełnieniu wniosków i udzielą informacji o przepisach dotyczących uchwały antysmogowej.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje zakaz używania kopciuchów oraz paliw najgorszej jakości, tj. mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego, sypkiego węgla kamiennego i mokrej biomasy. Do końca 2022 r. należało zlikwidować „kopciuchy”, zastępując je ekologicznymi źródłami ogrzewania.

W Dzielnicy Wawer w budynkach komunalnych wymieniono już wszystkie przeznaczone do wymiany nieekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy Dzielnicy w swoich budynkach również dołożyli wielu starań, żeby dostosować się do wymogów uchwały antysmogowej. Z danych dostępnych w tut. Urzędzie wynika, że na terenie dzielnicy Wawer pozostało do wymiany 1138 szt. kopciuchów.

Miasto od kilku lat udziela mieszkańcom dotacji na wymianę kopciucha na bardziej ekologiczne źródło ciepła. W chwili obecnej nadal można składać wnioski o wymianę źródła ciepła. Zmieniona została Uchwała Rady miasta w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, dzięki czemu został wydłużony termin umożliwiający uzyskanie dofinasowania wszystkim tym którzy dotychczas nie uporali się z tym problemem.

Wysokość dofinansowania dla osób, które będą ubiegać się o wsparcie w wymianie kopciucha, pozostanie na dotychczasowym poziomie – będzie wynosić do 70 % kosztów całości inwestycji. Dodatkowo zmieniły się warunki przyznania dotacji, dlatego o finansowe wsparcie miasta mogą teraz ubiegać się również mieszkańcy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przypomnijmy, że za nie przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej grożą kary. W przypadku używania niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego opału może liczyć się z mandatem do 500 zł, zaś w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. W tym przypadku możliwa grzywna to nawet 5 000 zł.

Procedura otrzymania dotacji opisana jest na stronie www.warszawa19115.pl.

Chcesz przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej?

Mieszkańcy, których posesje znajdują się w bezpośrednim dostępie do sieci kanalizacyjnej,  powinni rozpocząć procedury przyłączenia do sieci.       
Przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej to zadanie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązany sfinansować właściciel nieruchomości.

Miasto stołeczne Warszawa od wielu lat oferuje wsparcie finansowe dla właścicieli nieruchomości do likwidacji szamba.

W chwili obecnej dofinansowanie wynosi 6 000 zł

Procedura otrzymania dotacji opisana jest na stronie www.warszawa19115.pl

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji należy wystąpić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A.

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nieruchomości zwolnione z obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej to takie, które posiadają przydomową oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te muszą ponadto spełniać wymagania określone w przepisach.  Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje burmistrz, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

A może inna dotacja?

Ponadto można się zwrócić do ekodoradcy z prośbą o informację i pomoc w uzyskaniu pozostałych dotacji oferowanych przez m.st. Warszawa dot. instalacji odnawialnych źródeł energii, likwidacji azbestu czy budowę urządzeń pozwalających na retencję wód opadowych czy roztopowych.

Procedura otrzymania dotacji opisana jest na stronie www.warszawa19115.pl

kula ziemska na niebieskim tle