null

Dzielnicowe Słupy Informacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych będących własnością Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

§ 1

1. Przez słupy ogłoszeniowe rozumie się wszystkie wolnostojące słupy oraz tablice informacyjne, zwane dalej nośnikami, przeznaczone do wywieszania ogłoszeń, posadowione na terenie Dzielnicy Wawer i stanowiące własność Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, których wykaz stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

2. Przez ogłoszenie rozumie się sporządzone na nośniku papierowym informacje, ogłoszenia, wezwania, plakaty i inne przyjęte formy podawania do wiadomości publicznej określonych treści adresowanych do ogółu społeczności lokalnej.

3. Administratorem nośników jest Urząd Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy.

§ 2

1. Na nośnikach są zamieszczane ogłoszenia pochodzące od:

a) Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz innych jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w zamieszczaniu mają ogłoszenia dostarczone przez Urząd Dzielnicy Wawer;

b) innych podmiotów, organizujących we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer wydarzenia adresowane do społeczności lokalnej; treść, forma i szata graficzna oraz termin ekspozycji ogłoszeń muszą zostać przyjęte przez administratora i zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Dzielnicy Wawer;

c) mieszkańców dzielnicy w wyznaczonym miejscu na nośniku.

2. Na słupach ogłoszeniowych nie mogą być zamieszczane ogłoszenia o treści politycznej reklamujące poszczególne partie polityczne i ich hasła, lub ich członków, a także ogłoszenia, których treści i przekazy naruszają porządek prawny RP.

3. Podmioty, o których mowa w pkt. 1 ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zawarte w ogłoszeniach.

Postępowanie z ogłoszeniami.

§ 3

1. W celu umieszczenia ogłoszenia na słupie ogłoszeniowym podmiot zainteresowany winien dostarczyć zgłoszenie ekspozycji plakatów (Załącznik 1) wraz z ich projektem na adres mailowy: ekulawik@um.warszawa.pl na 10 dni roboczych przed planowanym rozwieszaniem ogłoszenia, a następnie, w przypadku jak w § 2 pkt.1 lit. b, poddać ogłoszenie określonej weryfikacji.

2. Rozwieszenie ogłoszenia leży po stronie podmiotu zainteresowanego.

3. Zatwierdzone przez administratora ogłoszenia mogą zostać wyeksponowane przez podmiot zainteresowany na określony uprzednio czas. Po upłynięciu ustalonego terminu ekspozycji ogłoszenia muszą zostać usunięte i zutylizowane przez podmiot wyklejający.

4. Umieszczane na słupach plakaty muszą być wydrukowane w formacie B1.

5. Plakatowanie powinno odbywać się przy pomocy kleju lub taśmy klejącej, przy zachowaniu jednolitego układu plakatów (dwa rzędy, 6 szt. w rzędzie).

6. Zabrania się zaklejania pasków będących stałą częścią ekspozycji słupa (górny pasek z logotypami, dolny pasek z informacją o zakazie naklejania materiałów poza wyznaczoną strefą).

7. Osoba umieszczająca plakaty na słupach Dzielnicy Wawer zobowiązana jest do dbania o estetykę plakatów podczas całego okresu ich ekspozycji. Jeśli w czasie ekspozycji plakaty ulegną zniszczeniu, osoba która je umieściła, zobowiązana jest do wymiany plakatu na nowy lub usunięcia go.

§ 4

Osoby prawne i fizyczne umieszczające na słupach ogłoszenia bez zgody administratora, a także niszczące lub usuwające ogłoszenia, czy zamazujące ich treść będą, w razie ich ustalenia, pociągane przez administratora do odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Załączniki: