null

Dostęp do informacji publicznej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
klawiatura, kawa i notes leżące na biurku

Szukasz informacji o działaniach Urzędu? Możemy ich udzielić na wniosek. Informacje, których szukasz, nie mogą być niejawne i nie mogą należeć do zasobów, których nie udostępnia się ze względu na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Jeśli nie znajdujesz interesujących Cię informacji na naszej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej ani na Warszawa 19115, możemy ich udzielić na Twój wniosek.

Jak złożyć wniosek?

Formularz ogólny: ePUAP - KATALOG SPRAW;

  • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

Terminy

Mamy 14 dni na udzielenie odpowiedzi (od dnia otrzymania wniosku).

Jeśli nie zdążymy jej przygotować w tym terminie, powiadamiamy zainteresowanego o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację. Termin ten nie może przekroczyć 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Odmówimy udostępnienia informacji, których szukasz, jeżeli:

  • informacje są niejawne, są tajemnicą ustawowo chronioną lub ze względu na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy;
  • takie informacje wymagają specjalnego przygotowania, które wiąże się ze znacznymi kosztami i pracą wielu osób, bo np. trzeba przygotować analizę albo zestawienie statystyczne — jeśli nie udowodnisz, że udostępnienie takich informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, np. dla bezpieczeństwa obywateli;
  • nie możemy udostępnić Ci informacji publicznej:
    • w takiej formie, w jakiej chcesz, np. chcesz dostać zeskanowane dokumenty, ale wykonanie takiego skanu mogłoby je zniszczyć;
    • w taki sposób, w jaki chcesz, np. chcesz otrzymać informacje na adres e-mail, a instytucja może je przekazać jedynie do rąk własnych.