null

Ustalenie prawa do dodatku osłonowego (energia, gaz)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które stanowi wsparcie w pokryciu części kosztów energii.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 19115 oraz można je znaleźć poniżej.

Instrukcja wypełnienia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego


Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Gospodarstwo domowe tworzy:

 • osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
  albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania) należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek może być złożony w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Instrukcja wypełnienia wniosku


Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);
 • złożyć bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
 • drogą elektroniczną wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 


Dodatkowe terminy przyjmowania:

- wniosków na dodatki osłonowe

- deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


15 stycznia 2022 r. - godz. 9:00-14:00 

Falenica: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 25,
ul. Walcownicza 4/6, 04-921 Warszawa
5 lutego 2022 r. - godz. 9:00-14:00  Anin: Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa

 

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący dodatek osłonowy wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o dodatek do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący dodatek osłonowy przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.


Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o dodatek osłonowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 stycznia 2022 r., dodatek wypłacany jest w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Natomiast w przypadku wniosków złożonych od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. dodatek jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informację o przyznaniu dodatku osłonowego organ właściwy przesyła wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie ww. informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.


Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r do dnia 31 lipca 2022 r.;
 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r do dnia 31 października 2022 r.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tego dodatku, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy wysokość ustalonego dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.


Warszawa wspiera mieszkańców w opłatach za mieszkanie