null

Deklaracje za odpady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nowe stawki za odpady od stycznia 2022 r. 


Wzory deklaracji - zachęcamy do pobrania i wypełnienia druku przed wizytą w urzędzie


Deklarację można złożyć:

 1. elektronicznie za pomocą platformy ePUAP;
 2. osobiście w urzędzie: 
 • w godz. 8:00-18:00 (poniedziałek), 8:00-16:00 (wtorek-piątek); 
 • poprzez całodobową skrzynkę podawczą;
 1. przesłać listem poleconym do urzędu na adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

1 stycznia 2022 r. weszła w życie zmiana systemu naliczania opłat za śmieci. 

W związku z tym właściciele nieruchomości (np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną) mają obowiązek złożyć nową deklarację. 


Ważne informacje:

 • Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji. 

Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.


 • Opłaty należy dokonywać do 28. dnia każdego miesiąca. 

Pobierz informację o numerach kont, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. Podane numery kont dotyczą osób fizycznych i podmiotów prawnych składających deklaracje po raz pierwszy.


 • Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

 • Poniższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują odpady. Dla tych, którzy robią to w sposób nieprawidłowy lub unikają segregacji, opłata wynosi dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.

Zasady segregacji odpadów Warszawa - jak segregować odpady 


Grafika na beżowym tle z tytułem - nowy system opłat za śmieci

 

W zabudowie wielolokalowej obowiązuje teraz stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego. Pozostałe stawki pozostają bez zmian.


Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, dzięki której opłata wynosi 98 zł.


W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynek mieszkalny z lokalami usługowymi), opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości (art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), tj.:

 • dla części, na której zamieszkują mieszkańcy – iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty w wysokości 107 zł (w przypadku domu jednorodzinnego) lub 85 zł (w przypadku zabudowy wielolokalowej);
   
 • dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. lokale usługowe w budynku) – iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników, liczby ich opróżnień oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (obliczone łącznie dla tej części nieruchomości).

Stawkę opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy ustalono w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości.

Taka sama stawka roczna dotyczy nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. 120 litrów – w wysokości 18,44 zł;
 2. 240 litrów – w wysokości 36,88 zł;
 3. 660 litrów - w wysokości 101,42 zł;
 4. 770 litrów – w wysokości 118,32 zł;
 5. 1100 litrów – w wysokości 169,03 zł;
 6. 2500 litrów – w wysokości 384,16 zł;
 7. 3500 litrów – w wysokości 537,83 zł;
 8. 4000 litrów – w wysokości 614,66 zł;
 9. 5000 litrów – w wysokości 768,33 zł;
 10. 7000 litrów – w wysokości 1075,66 zł;
 11. 10000 litrów – w wysokości 1536,66 zł;
 12. 12000 litrów – w wysokości 1844,00 zł;
 13. 14000 litrów – w wysokości 2151,33 zł;
 14. 16000 litrów – w wysokości 2458,66 zł;
 15. 20000 litrów – w wysokości 3073,33 zł;
 16. 36000 litrów – w wysokości 5532,00 zł.

Szczegółowe informacje na czysta.um.warszawa.pl.