null

Deklaracje za odpady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nowe stawki za odpady od stycznia 2022 r.

 

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która weszła od 1 stycznia 2022 r., właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, m.in. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pamiętaj! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji. Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy. 

Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 roku.

Dodatkowe terminy przyjmowania wniosku:

 • 15 stycznia 2022 r. - godz. 9:00-14:00 - Falenica – Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 25, ul. Walcownicza 4/6, 04-921 Warszawa,
 • 5 lutego 2022 r. - godz. 9:00-14:00 - Anin – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa


W zabudowie wielolokalowej obowiązuje teraz stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego. Pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, dzięki której opłata wynosi 98 zł.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynek mieszkalny z lokalami usługowymi), opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości (art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), tj.:

• dla części, na której zamieszkują mieszkańcy – iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty w wysokości 107 zł (w przypadku domu jednorodzinnego) lub 85 zł (w przypadku zabudowy wielolokalowej);

• dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. lokale usługowe w budynku) – iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników, liczby ich opróżnień oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (obliczone łącznie dla tej części nieruchomości).

 

Stawkę opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy ustalono w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości. W przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata wyniesie 181,90 zł za rok.

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. 120 litrów – w wysokości 18,44 zł;
 2. 240 litrów – w wysokości 36,88 zł;
 3. 660 litrów - w wysokości 101,42 zł;
 4. 770 litrów – w wysokości 118,32 zł;
 5. 1100 litrów – w wysokości 169,03 zł;
 6. 2500 litrów – w wysokości 384,16 zł;
 7. 3500 litrów – w wysokości 537,83 zł;
 8. 4000 litrów – w wysokości 614,66 zł;
 9. 5000 litrów – w wysokości 768,33 zł;
 10. 7000 litrów – w wysokości 1075,66 zł;
 11. 10000 litrów – w wysokości 1536,66 zł;
 12. 12000 litrów – w wysokości 1844,00 zł;
 13. 14000 litrów – w wysokości 2151,33 zł;
 14. 16000 litrów – w wysokości 2458,66 zł;
 15. 20000 litrów – w wysokości 3073,33 zł;
 16. 36000 litrów – w wysokości 5532,00 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują odpady. Dla tych, którzy robią to w sposób nieprawidłowy lub unikają segregacji, opłata wynosi dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.

Stawki wyliczone według nowych zasad obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.


Aktywne wzory nowych deklaracji i załączników, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. :

Deklaracja DZ - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca, na której zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja DM - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Załacznik ZA do deklaracji DM i DZ - Informacje o danych wspówłaścicieli 

Załacznik ZB do deklaracji DM i DZ Informacje o danych wspólników spółki cywilnej

Załacznik ZC do deklaracji DM i DZ - Informacje o danych wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej 

Załacznik ZD do deklaracji DM i DZ - Informacja o dodatkowych adresach nieruchomości albo numerach obrębu i numerach działek ewidencyjnych nieujętych w deklaracji 

Deklaracja DL - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

Deklaracja DN -Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Załacznik ZA do deklaracji DL i DN - Informacje o danych wspówłaścicieli

Załacznik ZB do deklaracji DL i DN - Informacje o danych wspólników spółki cywilnej

Załacznik ZC do deklaracji DL i DN Informacje o danych wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej 

Załacznik ZD do deklaracji DL i DN - Informacja o dodatkowych adresach nieruchomości albo numerach obrębu i numerach działek ewidencyjnych nieujętych w deklaracji 

 


Nowe stawki za odpady od kwietnia 2021 roku.

Na terenie Miasta Stołecznego Warszawy zmienia się sposób naliczania opłat za odpady komunalne.


Informacje o sposobie naliczania opłat za odpady komunalne: 

Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.

Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę obowiązku złożenia deklaracji.

* Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. Będzie można ją odliczyć od wskazania wodomierza głównego. Więcej informacji znajdziesz na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.


Miesięczne opłaty za odpady przy braku danych za zużycie wody:

 • nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73 zł,
 • nieruchomość mieszana, dla części niezamieszkanej (np. delikatesy w kamienicy, salon kosmetyczny w bloku wielorodzinnym): normy zużycia wody wg załącznika do uchwały 676/2019 x 12,73 zł za 1m3.

Opłaty dla domków letniskowych

Nowa stawka opłaty dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wyniesie 181,90 zł za rok.


Jak można odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą?

Właściciele nieruchomości, np. domów jednorodzinnych, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej (korzystają z szamba), a mają dostarczaną wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), mogą instalować dodatkowe wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia mniejszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan dodatkowego wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy wpisać do składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Co to jest legalizacja licznika wody?

Warto mieć pewność, że urządzenie mierzące zużytą wodę działa prawidłowo. Dlatego każdy wodomierz co 5 lat musi przejść okresowy przegląd - to tzw. legalizacja wodomierza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach Głównego Urzędu Miar. Jeśli licznik nie jest uszkodzony i poprawnie mierzy przepływ wody, otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną.

Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza. Ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

 • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;
 • uszkodzenia wodomierza;
 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy je wymienić lub naprawić i ponownie zalegalizować wodomierz.


Ważne terminy

Do 28. dnia każdego miesiąca wnieś opłatę za odpady. 
Pobierz informację o numerach kont, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Obowiązek złożenia nowych deklaracji dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, a także zarządców nieruchomości wspólnych, m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

Sprawdź jak można złożyć deklarację online.

Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji, a opłaty rozliczają z zarządcą budynku.


Ile wyniosą miesięczne opłaty?

Przy zużyciu 4 m3 kranówki w miesiącu, jedna osoba mieszkająca w lokalu zapłaci 50,92 zł.

Chroniąc rodziny wieloosobowe, m.st. Warszawa wprowadziła program osłonowy dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny. Każda osoba otrzyma wsparcie w wysokości ok. 25 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto za osobę w gospodarstwie domowym. 


Dlaczego wprowadzamy system zależny od wody? 

Warszawiacy wielokrotnie zgłaszali, że obecnie obowiązująca metoda naliczania – ryczałt - jest niesprawiedliwa. Nie bierze np. pod uwagę, ile osób zamieszkuje lokal.

Wprowadzone przez rząd i parlament przepisy nie pozwalają na zastosowanie metody uzależniającej wysokość opłaty za odpady od ilości produkowanych śmieci. Zgodnie z przepisami, gminy mają do wyboru cztery metody naliczania stawek:

 • od powierzchni mieszkania,
 • od zużycia wody,
 • od osoby,
 • od gospodarstwa domowego.

Od kwietnia 2021 r. w Warszawie będzie obowiązywać najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie spośród przewidzianych przez ustawodawcę – rozliczanie opłat od ilości zużytej wody.

Metoda rozliczeń uzależniona od zużycia wody jest jedyną metodą dającą mieszkańcom możliwość wpływu na wysokość opłaty. Każdy z nas, poprzez racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody i jej oszczędzanie, będzie mógł obniżyć swoje rachunki za śmieci

Oszczędzanie wody będzie miało także pozytywny wpływ na środowisko. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, coraz częstszych susz i wyższych temperatur jest to szczególnie ważne.

Przyjęta metoda naliczania opłat sprawdza się także w okresach sezonowych, kiedy zmienia się liczba osób, przebywających czasowo np. studentów czy turystów.


Dlaczego nie naliczamy opłat od osoby?

Metoda od osoby jest w praktyce bardzo trudna do zweryfikowania dla samorządów. Władze miast i gmin nie mają prawnych możliwości sprawdzenia i kontrolowania, ile osób faktycznie zamieszkuje dane gospodarstwo. Osoby unikające płacenia za odbiór odpadów, nie deklarują zamieszkiwania w Warszawie.


Dlaczego zagospodarowanie odpadów wzrosło?

Opłaty za zagospodarowanie odpadów rosną w całej Polsce. Gminy sąsiadujące ze stolicą, np. Jabłonna, Marki, Łomianki, Radzymin i Góra Kalwaria, również wprowadziły podwyżki opłat za odbiór odpadów. Stawki w tych gminach wzrosły już wcześniej i to nawet 4-krotnie.


Zmiany przepisów uderzające w samorządy

Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych składa się wiele czynników. Większość z nich to konsekwencje nieprzemyślanych decyzji podejmowanych przez rząd i większość w parlamencie. Od 2020 r. roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na frakcje, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów. W związku z tym ponad dwukrotnie wzrosła liczba kursów, jakie muszą wykonać operatorzy. To przekłada się na koszty paliwa i pracy, które są pokrywane z miejskiego budżetu.


Ceny energii, koszty pracy

Na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają rosnące w latach 2016-2020 koszty:
paliwa – wzrost aż o 40%, energii elektrycznej - o aż 67% oraz płacy minimalnej - o 25%.


Brak odpowiedzialności producentów za opakowania

W Polsce producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy środki czystości, praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny. Opakowań jest na rynku coraz więcej, bo produkujące je firmy nie mają żadnej motywacji, by wprowadzić opakowania zwrotne - nie ma żadnych mechanizmów fiskalnych, które je do tego mobilizują.


Miasta nie zarabiają na surowcach i recyklingu

Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. Warszawa ponosi koszty za ich przetworzenie. Ceny np. papieru czy plastiku spadły poniżej zera. Kiedyś stolica otrzymywała za tonę sprzedanej foli 240 zł, obecnie miasto dopłaca firmie 240 zł. Sprzedaż tylko niektórych frakcji surowców jest opłacalna, ale tylko po dokładnym ich oczyszczaniu w miejscu sortowania.

Część firm zajmujących się odzyskiem (ok. 25%) przestała prowadzić swoją działalność przez zmianę przepisów i postawione przez rząd wymogi.


Napływ odpadów z zagranicy do Polski  

Rząd pozwolił na potrojenie ilość odpadów sprowadzonych do Polski. Producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy niż skupować te produkowane w kraju.


Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej

W 2017 r. drastycznie wzrosła tzw. „opłata środowiskowa” za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do 270,00 zł za tonę. Przekład się to na koszty prowadzenia działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są zmuszone podnosić ceny.

Opłata z tytułu „opłaty środowiskowej” nie zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, - jest przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego.


Kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem odpadów

Rząd narzucił firmom zajmującym się odpadami nowe, bardzo kosztowne wymogi. Przykładowo, firmy muszą od 2019 r. instalować w swoich zakładach monitoring wizyjny o wysokiej rozdzielczości i instalacje przeciwpożarowe. Nowelizacja przepisów wyrzuciła do kosza wszystkie wydane dotychczas zezwolenia, a za nowe firmy muszą nie tylko uiścić stosowne opłaty, ale również wnieść wysoką gwarancję bankową. Te dodatkowe wymogi również mają wpływ na wzrost cen.


Spadek mocy instalacji przetwarzających odpady w regionie 

Przyczyną wzrostu opłat są też problemy ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów. W 2019 r. w porównaniu do 2016 r. ceny za przyjęcie odpadów do instalacji przetwarzających odpady wzrosły od ponad 58% do ponad 87%. Doprowadziło do tego m.in. wyłączenie regionalnych instalacji (m.in. Radiowo) i brak Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 


System gospodarki odpadami musi się bilansować

Samorząd nie może dopłacać do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z innych źródeł. Zgodnie z przepisami nałożonymi przez ustawodawcę system musi bilansować się, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców i firmy.

W przypadku Warszawy to koszt rzędu 1,2 mld zł rocznie, podczas gdy w 2016 r. gospodarowanie odpadami kosztowało miasto 325 mln zł.

Szczegółowe informacje na czysta.um.warszawa.pl

Załączniki: