null

Deklaracja dostępności Portalu Informacyjnego Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Informacyjna Urzędu Dzielnicy Wawer.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
niektóre pliki graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego;
w niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych.

Wyłączenia

Mapy; dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2019 roku; treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-20
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Wejście główne od strony ronda przy ul. Żegańskiej jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.

Obsługa mieszkańca odbywa się na parterze;

miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;

Dostosowanie budynku:

wydzielone wyciszone pomieszczenie do obsługi indywidualnej;

winda;

obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online;

pętla indukcyjna na salach obsługi;

wózek inwalidzki do dyspozycji;

toaleta dla osób z niepełnosprawnością: parter przy informacji

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych:

punkt informacyjny - parter na wprost wejścia do budynku.

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 443 70 00

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel. 19115
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl
Portal: https://warszawa19115.pl/
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego.

Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1

Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).
Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.