null

Wydział Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
pok.: 216
tel.: 22 44 36 952, 22 44 36 953 (w godzinach pracy urzędu)
fax: 22 44 37 048
e-mail: wawer.wab@um.warszawa.pl
Naczelnik: Teresa Zduńczyk


Godziny przyjęć interesantów:

Naczelnik czwartek 9:00-14:00
(po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej

poniedziałki i środy 8:00-16:00
(po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)
Referat Realizacji Urbanistycznej wtorki i czwartki 8:00-16:00
(po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

 


Dodatkowe informacje:

 • Przed przybyciem na spotkanie należy umówić je telefonicznie z pracownikiem Wydziału Architektury i Budownictwa prowadzącym sprawę.
 • Spotkania pracowników z interesantami odbywają się w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
 • Połączenia telefoniczne w sprawach prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa odbierane będą w terminach przyjęć interesantów.
 • Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu i brak jest możliwości zmiany przyjętego harmonogramu rozpatrywania spraw.

 


Zakres działania:

Zakres działania Wydziały Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer:

 1. prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych dotyczących terenów i obiektów budowlanych na obszarze dzielnicy w rejonach nie objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, w tym wydawanie przez upoważnione osoby w zakresie udzielonych im pełnomocnictw, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, decyzji administracyjnych i postanowień, oraz zaświadczeń w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie około-ustawowych i wykonawczych aktów prawnych;

 2. przesyłanie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kopii wniosków o decyzje w sprawie warunków zabudowy;

 3. przyjmowanie wniosków, odwołań, skarg i innych pism związanych z problematyką urbanistyczną, z wyłączeniem problematyki planowania przestrzennego stanowiącego zakres kompetencji Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;

 4. przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania w stosunku do spraw prowadzonych przez Wydział, a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji;

 5. zbieranie i opracowywanie danych dotyczących stanu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy;

 6. zbieranie informacji i danych o stronach biorących udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział;

 7. udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 8. prowadzenie rozpraw administracyjnych dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział;

 9. udostępnianie dokumentów przeznaczonych do wglądu publicznego;

 10. wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego;

 11. opiniowanie projektów podziału w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy;

 12. wydawanie opinii i zaświadczeń w zakresie urbanistyki;

 13. współpraca z innymi Wydziałami oraz z Delegaturami Biur;

 14. prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, inwestycjach celu publicznego, postanowień (przesyłanie decyzji do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;

 15. wizje w terenie.

Zakres działania Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału:

 1. prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych dotyczących terenów i obiektów budowlanych na obszarze dzielnicy, w tym wydawanie, przez upoważnione osoby w zakresie udzielonych im pełnomocnictw, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy decyzji i postanowień w charakterze organu I instancji administracji architektoniczno-budowlanej, wynikającej z art. 82 ust.. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), z wyłączeniem następujących spraw dotyczących inwestycji:

  • o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2 oraz 30 metrów wysokości;

  • obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych;

  • naczelnych i centralnych organów państwa;

  • wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy;

  • przekazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego do dalszego prowadzenia przez Wydział.

 2. przesyłanie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wraz z 1 egz. Projektu budowlanego) kopii decyzji o pozwoleniu na budowę;

 3. przyjmowanie wniosków, odwołań, skarg i innych pism związanych z problematyką architektoniczną;

 4. przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania w stosunku do spraw prowadzonych przez Wydział, a następnie przekazanie całości dokumentacji do organu II instancji;

 5. zbieranie informacji i danych o stronach biorących udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział;

 6. udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 7. prowadzenie rozpraw administracyjnych dotyczących spraw prowadzonych w Wydziale;

 8. udostępnianie dokumentów przeznaczonych do wglądu publicznego;

 9. wydawanie opinii i zaświadczeń w zakresie architektury;

 10. sprawdzanie wniosków wpływających do Wydziału w sprawie pozwoleń na budowę, rozbiórkę obiektów budowlanych, zgłoszeń robót budowlanych, przeniesień decyzji pozwolenia na budowę;

 11. rejestrowanie decyzji, postanowień, zaświadczeń, upomnień, dzienników budów;

 12. potwierdzanie ostateczności wydawanych decyzji.