Wawer Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • STY
  20

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z dnia 20.01.2022

  Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Wawer informuje, że od 20.01.2022 r. do 10.02.2022 r. podano do publicznej wiadomości - na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, wykaz nieruchomości położonej na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonej do wydzierżawienia. Informacja dla osób ze specjalnym potrzebami jest dostępna na stronie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń.

 • STY
  14

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z dnia 14.01.2022

  Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Wawer informuje, że od 14.01.2022 r. do 04.02.2022 r. podano do publicznej wiadomości - na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, wykazy nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonych do wydzierżawienia. Informacja dla osób ze specjalnym potrzebami jest dostępna na stronie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń.

 • STY
  12

  WawaShare - tworzymy miejski system dla ekonomii współdzielenia

  Zaczynamy kolejny rok działań w obszarze ekonomii współdzielenia. Zapraszamy do wspólnego budowania współdzielonej Warszawy.

 • STY
  05

  Ogłoszenie pisemnego konkurs ofert na najem garażu położnego przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie na okres 3 lat

  Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zawiadamia, że z dniem 5 stycznia 2022 r. ogłasza pisemny konkurs ofert na najem garażu położnego przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie na okres 3 lat. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu: na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer; na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer; na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Dzielnicy Wawer; na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer; na garażu przeznaczonym do najmu. Oferty należy sporządzić zgodnie z poniższym regulaminem konkursu wraz z drukiem „oferta na najem garażu”, który znajduje się na stronie internetowej: www.zgn-wawer.pl Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, od dnia 5.01.2021 do dnia 19.01.2021 w godzinach od 8:00 do 14:30. 1. Dane dotyczące garażu: a) adres, usytuowanie: Wydawnicza 72, parter; b) powierzchnia całkowita: 17,10 m2 ; 2. Dodatkowe informacje: a) budynek stanowi własność m.st. Warszawy b) stan techniczny dostateczny; c) budynek i lokal nie jest zabytkiem; d) lokal nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych; 3. Warunki najmu lokalu: a) wywoławczy miesięczny czynsz netto w złotych wyrażony według stawki w zł za 1m2 powierzchni lokalu wynosi - 8,00 zł; b) czas, na jaki lokal zostanie wynajęty - 3 lata; 4. Okres związania ofertą, od daty otwarcia ofert konkursowych - 60 dni; 5. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty w konkursie pisemnym w podwójnej kopercie: a) kopercie wewnętrznej, zaklejonej i ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia, oraz opatrzonej informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta; b) nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej zaklejonej taśmą, uniemożliwiającej odczytanie pod światło jakichkolwiek danych znajdujących się w środku koperty wewnętrznej, koperta powinna być jednolita - nie powinna mieć żadnych oznaczeń, niedopuszczalne jest użycie koperty np. z nazwą lub logo firmy; 6. Wysokość wadium - 410,40 zł; a) Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które wniosą wadium; b) Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacać do dnia 19.01.2021 r. przelewem na konto 04 1030 1508 0000 0005 5088 1039 w Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. c) Potwierdzenie wpłaty wadium w oryginale należy przedstawić przy składaniu oferty; d) Za datę wpłaty uznaje się dzień uznania ww. rachunku bankowego kwotą wpłaconego wadium; e) Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie zwrot wadium nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, na podany przez oferenta numer konta bankowego; f) Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu lub na poczet kaucji; g) W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał konkurs nie zawarł umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi; 7. Wymogi dotyczące treści oferty, których brak skutkuje jej odrzuceniem: a) imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną albo nazwa lub firma oraz siedziba oferenta będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej; b) data sporządzenia oferty; c) adres lokalu, o który ubiega się oferent; d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu lub projektem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz z przykładowym wzorem najmu; f) oferowana wysokość czynszu netto w złotych, wyrażona według stawki w zł za 1 m2 powierzchni lokalu; g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postepowania konkursowego i wyniku konkursu; 8. Wymagane dokumenty dołączone do oferty, których brak skutkuje jej odrzuceniem: a) oświadczenie o prowadzeniu działalności przez podmiot składający ofertę, z wyłączeniem ofert składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych przez oferenta będącego osobą fizyczną i planującego rozpoczęcie działalności gospodarczej, dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu, oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej zostanie dostarczone przed podpisaniem umowy najmu; b) w przypadku, gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej; c) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS, z wyłączeniem ofert składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej; d) oświadczenie o adresach innych wynajmowanych lokali stanowiących własność m.st. Warszawy oraz o wywiązywaniu się z postanowień tych umów, w tym braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali; e) oświadczenie wszystkich wspólników oraz zarządu podmiotu o adresach innych lokali stanowiących własność m.st. Warszawy wynajmowanych przez podmiot, w którym są wspólnikami, oraz o wywiązywaniu się z postanowień tych umów, w tym braku zaległości w opłatach dotyczących tych lokali; f) oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych; g) w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku małżeńskim - oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu; h) dowód wniesienia wadium (oryginał lub kopia). 9. Lokal będzie udostępniony do obejrzenia zainteresowanym oferentom po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Trakt Lubelski 353, pod nr. 22 277-35-00 lub 22 277-35-41.Wszelkie prace remontowe w lokalu mogą być wykonywane zgodnie z ustawą Prawo,budowlane po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zakładu Gospodarowani Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 10. W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź nie podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs lub z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 60 dni od daty otwarcia ofert konkursowych. Burmistrz ma prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu, ale nie później niż na 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert oraz unieważnienia konkursu w całości lub części Otwarcie ofert przez komisję konkursową nastąpi w dniu 20.01.2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ulicy Trakt Lubelski 353. Dodatkowych informacji udziela Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer, ul. Trakt Lubelski 353, tel. (22) 277-35-00, (22) 277-35-41. W terminie 3 dni od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Wawer skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu. Ogłoszenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Podstawa prawna: § 9 ust.1, 2, 5 § 10 ust. 1, 2, 3 oraz § 11 zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, zmienionego zarządzeniem nr 947/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 lipca 2020 r., zarządzeniem nr 112/2021 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 lutego 2021 r., oraz zarządzeniem nr 2029/2021 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwała Nr 1610/2021 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat garażu położonego przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie w drodze konkursu ofert

 • STY
  04

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z dnia 04.01.2022

  Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Wawer informuje, że od 04.01.2022 r. do 25.01.2022 r. podano do publicznej wiadomości - na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, wykaz nieruchomości położonej na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonej do wydzierżawienia. Informacja dla osób ze specjalnym potrzebami jest dostępna na stronie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń.

Wyświetlanie 1 - 5 z 8 rezultatów.